งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑.การจัดการเรียนรู้......( ข้อจำกัดตามสภาพความ ยากลำบากในการ ปฏิบัติงาน )........................................................ ๑. ๑ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑.การจัดการเรียนรู้......( ข้อจำกัดตามสภาพความ ยากลำบากในการ ปฏิบัติงาน )........................................................ ๑. ๑ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 ๑.การจัดการเรียนรู้......( ข้อจำกัดตามสภาพความ ยากลำบากในการ ปฏิบัติงาน )........................................................ ๑. ๑ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ( ทำอย่างไร )..( มีองค์ประกอบ อะไรบ้าง )..( นำไปใช้อย่างไร )...( ผล เป็นอย่างไร ) ๑. ๒ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ............................................................................... ๑)หลักสูตร สถานศึกษา ๒)หน่วยการเรียนรู้ ๓)แผนการจัดการ เรียนรู้ ๔)ระเบียบการวัด และประเมินผล ๕)เครื่องมือการวัด และประเมินผล ๖)......................................... ( เกริ่นนำข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากใน การปฏิบัติงาน )..................................................................................................................................................................

7

8

9

10 ชื่อผลงาน.......................................................... ๑)ความเป็นมา / แนวคิด ๒)วัตถุประสงค์ ๓)วิธีดำเนินการ ๔)ผลที่ได้รับ ๕)ข้อเสนอแนะ

11 ๑)ความเป็นมา / แนวคิด ( เขียนบรรยายสภาพและปัญหาที่บ่งบอกถึง เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา แนวคิด / หลักการ / เหตุผล / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการเลือก แนวทางการพัฒนานี้ ความคิดสร้างสรรค์ ขอบเขต ตลอดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หาก ปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข ) ๒ ) วัตถุประสงค์ ( เขียนระบุถึงผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นจาก การศึกษา / พัฒนา ตามสภาพจริง ควร จำแนกเป็นข้อ ๆ )

12 ๓ ) วิธีดำเนินการ ( เขียนถึงขั้นตอนการศึกษา / พัฒนาตั้งแต่ การ วิเคราะห์ปัญหา / การเลือกแนวทางการพัฒนา / กระบวนการพัฒนา / สื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้ / การ ประเมินผล / การเผยแพร่ผลงาน อาจแสดงเป็น ลักษณะแผนภาพ แผนภูมิ ) ๔ ) ผลที่ได้รับ ( เขียนถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ ที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของผลงานต่อ : ความก้าวหน้า ผู้เรียน ครู การจัดการศึกษา ชุมชน ฯลฯ อาจมีข้อมูลและสารสนเทศประกอบ ) ๕ ) ข้อเสนอแนะ ( เขียนถึงข้อเสนอแนะของการดำเนินการ / การ นำไปใช้ขยายผล / การพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาส ต่อไป )

13

14

15

16

17

18

19 “...... ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและ อุตสาหะพากเพียร ต้อง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนัก แน่นอดทน และอดกลั้น สำรวม ระวัง ความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้ง ต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตาม อำนาจอคติ …...” พระราชดำรัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๓

20


ดาวน์โหลด ppt ๑.การจัดการเรียนรู้......( ข้อจำกัดตามสภาพความ ยากลำบากในการ ปฏิบัติงาน )........................................................ ๑. ๑ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google