งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย (Policy) แนวทางอย่างกว้างที่อาศัย สาระสำคัญของพันธะกิจ (Mission and Commitment) ผ่านกระบวนการตัดสินใจ ที่จะ ใช้เป็นเครื่องมือชี้นำการกระทำ ต่างๆไปสู่ผลสำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย (Policy) แนวทางอย่างกว้างที่อาศัย สาระสำคัญของพันธะกิจ (Mission and Commitment) ผ่านกระบวนการตัดสินใจ ที่จะ ใช้เป็นเครื่องมือชี้นำการกระทำ ต่างๆไปสู่ผลสำเร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นโยบาย (Policy) แนวทางอย่างกว้างที่อาศัย สาระสำคัญของพันธะกิจ (Mission and Commitment) ผ่านกระบวนการตัดสินใจ ที่จะ ใช้เป็นเครื่องมือชี้นำการกระทำ ต่างๆไปสู่ผลสำเร็จ ตามภาระกิจ ที่วางไว้

3 Mission and Commitment Decision Marking Policy Vision Attitude Strategic

4 1. แนวทางที่ช่วยกำกับ และนำกิจกรรม ขององค์การมุ่งสู่เป้าหมาย 2. ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุม พฤติกรรม 3. ใช้เป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจ 4. ช่วยให้เกิดความมั่นใจ และช่วยประกัน พฤติกรรมต่างๆเป็นรูปแบบเดียวกัน

5 Policy Top Down Bottom Up Implied

6 1. ดำเนินการ และแก้ไขปัญหา ดำเนินไปในทิศทางเดียว 2. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อย่างมีประสิทธิภาพ 3. โอกาสที่จะวิเคราะห์ สถานการณ์, ข้อเท็จจริง และสิ่งแวดล้อม ที่มี ผลกระทบต่อองค์การ 4. เป็นเครื่องช่วยในการ บังคับบัญชา 5. เป็นแนวทางช่วยในการ จัดทำแผนงาน

7 Formulation Dissemination Communication AcceptanceApplication Interpretation Control / Review

8 1. ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง 2. กรณีนโยบายย่อย ต้อง สนับสนุนนโยบายหลัก 3. ประสาน และเข้าได้เป็นอย่างดี กับสภาพองค์การ 4. ชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นลาย ลักษณ์อักษร 5. มีความแน่นอน (Stable) และ คล่องตัว (Adaptable) 6. เหมาะสม (Suitable) และ รัดกุม (Well-Cover)

9 หลักข้อที่ 3. ตัวอย่าง ฝ่ายขาย และ ฝ่ายออกแบบต้องการให้มีการเปลี่ยน แบบผลิตภัณฑ์บ่อยครั้ง แต่ฝ่ายผลิต กลับต้องการให้มีการเปลี่ยนน้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อประหยัดต้นทุน กรณีนี้ความขัดแย้งด้านนโยบายย่อม เกิดขึ้น ทุกฝ่ายต่างมีส่วนรับผิดชอบที่ต้อง ทำให้องค์การโดยส่วนรวมได้ผลสำเร็จ สูงสุด (Organization Optimization) นโยบายทุกฝ่ายควรมีความสัมพันธ์ใน ลักษณะที่เข้ากันได้ดี ซึ่งจะเกิด ผลประโยชน์ตามสมควร นโยบายทุกฝ่ายควรมีความสัมพันธ์ใน ลักษณะที่เข้ากันได้ดี ซึ่งจะเกิด ผลประโยชน์ตามสมควร (Sub optimization)

10 1. จะต้องมีการประเมินผล และ ทบทวน วัตถุประสงค์องค์การก่อน 2. ตระหนักถึงภาพพจน์ และ ความ รับผิดชอบต่อสังคม 3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับโครงสร้าง องค์การ 4. นโยบายคู่แข่ง 5. สภาพแวดล้อมของ องค์การ

11 การแปรเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ จำกัดให้เป็นข้อได้เปรียบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หนึ่ง หรือ หลายประการ มี ความเสี่ยงที่น้อยที่สุด ณ ระดับที่ยอมรับได้ ส่วนผสมของเป้าหมาย และ นโยบายหลัก

12 1. การพิจารณา โอกาส และข้อจำกัด 2. การประเมิน ทรัพยากรที่มีอยู่ 3. การพัฒนา เลือกกลยุทธ์ 4. การกำหนดกล ยุทธ์หลัก 5. การดำเนินตาม กลยุทธ์ 6. การประเมินกล ยุทธ์

13 การ พิจารณา โอกาส และ ข้อจำกัด ที่เกิดขึ้น ใน สภาพแว ดล้อม การ ประเมิน ทรัพยาก รที่มีอยู่ ของ องค์การ พัฒนา ทางเลือ กกล ยุทธ์ การ กำหน ดกล ยุทธ์ การ ดำเนิน ตามกล ยุทธ์ การประเมิน กลยุทธ์

14 การมุ่งเฉพาะส่วน (Concentration) การผสานแนวดิ่ง (Vertical Integration) การผสานแนวนอน (Horizontal integration) การกระจายธุรกิจ (Diversification) กลยุทธ์แนวร่วม (Consolidation)

15

16 1. กลยุทธ์มองดูรอบด้าน (Turn around) 2. กลยุทธ์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest) 3. กลยุทธ์ไม่ลงทุน (Divestiture) 4. กลยุทธ์การล้มละลาย (Bankruptcy) 5. กลยุทธ์การเลิกดำเนินการ (Liquidation)

17 ดำเนินการเพื่อความอยู่ รอด องค์การขนาดเล็ก ศักยภาพการแข่งขันต่ำ ส่งเสริมบุคคลิกภาพ และเป้าหมาย สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปัญหาวงจรผลิตภัณฑ์ และ บริการ ที่สั้นลง


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย (Policy) แนวทางอย่างกว้างที่อาศัย สาระสำคัญของพันธะกิจ (Mission and Commitment) ผ่านกระบวนการตัดสินใจ ที่จะ ใช้เป็นเครื่องมือชี้นำการกระทำ ต่างๆไปสู่ผลสำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google