งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 1 โดย นายณรงค์ บุญโญ ผชช. เฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ รก. ผอ. กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 1 โดย นายณรงค์ บุญโญ ผชช. เฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ รก. ผอ. กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 1 โดย นายณรงค์ บุญโญ ผชช. เฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ รก. ผอ. กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

2 2 หัวข้อบรรยาย  กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  การสอบทานกรณีพิเศษการบูรณาการร่วมกัน ตามประเด็นสำคัญยุทธศาสตร์ประเทศ OTOP/AEC /ท่องเที่ยว ตามประเด็นร่วมให้ความสำคัญระหว่าง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

3 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การคัดเลือกโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคัดเลือกโครงการ ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด  โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงในสามอันดับ แรก ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศที่ ค.ต.ป. กำหนด อย่างน้อย ๑ โครงการ  โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์จังหวัด ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศที่ ค.ต.ป. กำหนด อย่างน้อย ๑ โครงการ  คัดเลือกยุทธศาสตร์และโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ กระทรวงที่มีความสำคัญสามอันดับแรก อย่างน้อย ๑ โครงการ  โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่มีความสำคัญอยู่ในสาม อันดับแรก อย่างน้อย ๑ โครงการ  ร่วมกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง กำหนดประเด็นร่วมที่ กลุ่มกระทรวงให้ความสำคัญ เพื่อให้ ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงคัดเลือกโครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงที่ สอดคล้องกับประเด็นร่วมของกลุ่มกระทรวง อย่างน้อย ๑ โครงการ ให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คัดเลือกโครงการที่จะสอบทานกรณีพิเศษตาม หลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป. กำหนด และ เสนอรายชื่อโครงการที่จะสอบทานกรณีพิเศษต่อ ค.ต.ป. ภายในพฤษภาคม ๒๕๕๗ 3 การสอบทานกรณีพิเศษ

4 4 ลักษณะโครงการที่คัดเลือกสอบทานกรณีพิเศษ เป็นโครงการที่กระจายลงพื้นที่มากกว่าโครงการ อื่นและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชน เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีที่สอบทาน เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงในการดำเนินงานเมื่อ เทียบกับโครงการอื่น หรือโครงการที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง เป็นโครงการที่มีการบูรณาการ หรือมีความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ

5 5  สอบทานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ  พิจารณาถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด และแผนงานโครงการ ที่สำคัญของกระทรวง/จังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลักดันและพัฒนาการดำเนินงาน/โครงการของกระทรวง/จังหวัดในเชิง นโยบาย  สอบทานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ  พิจารณาถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด และแผนงานโครงการ ที่สำคัญของกระทรวง/จังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลักดันและพัฒนาการดำเนินงาน/โครงการของกระทรวง/จังหวัดในเชิง นโยบาย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดจะประสานขอข้อมูลโดยตรงกับส่วน ราชการเจ้าของแผนงาน/โครงการที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด พิจารณาเลือกสอบทาน ซึ่งจะครอบคลุมข้อมูล ดังนี้ รอบ ๖ เดือน แผนงานโครงการ คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ในกรณีที่เป็นตัวชี้วัดในคำ รับรองการปฏิบัติราชการ) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่เสนอ หน่วยงานกลาง เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ รอบ ๑๒ เดือน รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่เสนอ หน่วยงานกลาง เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดจะประสานขอข้อมูลโดยตรงกับส่วน ราชการเจ้าของแผนงาน/โครงการที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด พิจารณาเลือกสอบทาน ซึ่งจะครอบคลุมข้อมูล ดังนี้ รอบ ๖ เดือน แผนงานโครงการ คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ในกรณีที่เป็นตัวชี้วัดในคำ รับรองการปฏิบัติราชการ) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่เสนอ หน่วยงานกลาง เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ รอบ ๑๒ เดือน รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่เสนอ หน่วยงานกลาง เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ เอกสารหลักฐานในการสอบทาน การสอบทานกรณีพิเศษ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด ค.ต.ป. ประจำกระทรวงจะประสานขอข้อมูลโดยตรงกับส่วน ราชการระดับกรมในงาน/โครงการที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง พิจารณาเลือกสอบทาน ซึ่งจะครอบคลุมข้อมูล ดังนี้ รอบ ๖ เดือน แผนงานโครงการ คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ในกรณีที่เป็นตัวชี้วัดในคำ รับรองการปฏิบัติราชการ) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่เสนอ หน่วยงานกลาง เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ รอบ ๑๒ เดือน รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่เสนอ หน่วยงานกลาง เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงจะประสานขอข้อมูลโดยตรงกับส่วน ราชการระดับกรมในงาน/โครงการที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง พิจารณาเลือกสอบทาน ซึ่งจะครอบคลุมข้อมูล ดังนี้ รอบ ๖ เดือน แผนงานโครงการ คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ในกรณีที่เป็นตัวชี้วัดในคำ รับรองการปฏิบัติราชการ) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่เสนอ หน่วยงานกลาง เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ รอบ ๑๒ เดือน รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่เสนอ หน่วยงานกลาง เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ประเด็นพิจารณา

6 6 กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (กรณีพิเศษ) กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (กรณีพิเศษ) ค.ต.ป. พิจารณาเลือก ยุทธศาสตร์ประเทศ ๓ ประเด็น ค.ร.ม. ๑. การท่องเที่ยว ๒. ผลิตภัณฑ์ OTOP ๓. การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ค.ต.ป. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ค.ต.ป. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โครงการจาก ยุทธศาสตร์ ประเทศ โครงการภาพรวมกลุ่ม กระทรวง โครงการตาม ยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง โครงการจาก ยุทธศาสตร์ ประเทศ โครงการ ภาพรวมกลุ่ม กระทรวง โครงการ ตาม ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด รายงานผลการสอบทาน โครงการจากยุทธศาสตร์ ประเทศ รายงานผลการสอบทาน โครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด รายงานผลการสอบทาน ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง โครงการ จาก ยุทธศาสตร์ ประเทศ โครงการ ภาพรวม กลุ่ม กระทรวง โครงการ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ กระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ค.ต.ป. ประจำกระทรวง หารือร่วมกันเพื่อกำหนดประเด็นร่วม อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง รายงานผลการสอบทาน โครงการจาก ยุทธศาสตร์ประเทศ โครงการภาพรวม กลุ่มกระทรวง โครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์ กระทรวง คัดเลือกโครงการสอบทาน กรณีพิเศษที่มีลักษณะ ดังนี้  เป็นโครงการที่กระจายลง พื้นที่มากกว่าโครงการอื่น และส่งผลกระทบในวง กว้างต่อประชาชน  เป็นโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการในปีที่สอบทาน  เป็นโครงการที่ได้รับ งบประมาณสูงในการ ดำเนินงานเมื่อเทียบกับ โครงการอื่นหรือโครงการ ที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง

7 7 แนวทางการสอบทานกรณีพิเศษ โดยการบูรณาการร่วมกัน

8 การบูรณาการสอบทานกรณีพิเศษ  ให้มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ สอบทานกรณีพิเศษ สามารถสะท้อนถึง ความสำเร็จของยุทธศาสตร์กระทรวงและ จังหวัด และยุทธศาสตร์ของประเทศได้ และ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่มีพลังผลักดันการ พัฒนาในเชิงนโยบาย  ใช้แนวคิด Agenda Based ที่สอดคล้องกับ นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่สำคัญ และการบูรณาการการสอบทานกรณีพิเศษให้ เป็นภาพรวมร่วมกันของกระทรวงและจังหวัด กรอบแนวคิด ในการสอบทานกรณีพิเศษ กรอบแนวคิด ในการสอบทานกรณีพิเศษ  พัฒนากระบวนการรายงานการสอบ ทานกรณีพิเศษโดยเน้นในเชิง ยุทธศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น  คัดเลือกโครงการสำคัญภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันของยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด  บูรณาการการสอบทานกรณีพิเศษ ให้เป็นภาพรวมร่วมกัน 8

9 เดิมแยกกันคัดเลือกโครงการ ในการสอบทานกรณีพิเศษ จังหวัด ก ปัจจุบันเสนอบูรณาการการคัดเลือกโครงการ ในการสอบทานกรณีพิเศษร่วมกัน ปัจจุบันเสนอบูรณาการการคัดเลือกโครงการ ในการสอบทานกรณีพิเศษร่วมกัน จังหวัด ข จังหวัด ค จังหวัด ง กระทรวง ก กระทรวง ข กระทรวง ก กระทรวง ข กระทรวง ค กระทรวง กระทรวง ช กระทรวง ซ จังหวัด ก จังหวัด ข จังหวัด ค จังหวัด ง โครงการใน การสอบทานกรณีพิเศษ การคัดเลือกโครงการ ในการสอบทานกรณีพิเศษ 9

10 10  เป็นการสอบทานที่ใช้แนวคิด Agenda Based ที่สอดคล้องกับนโยบายและ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่สำคัญ  ทำให้รายงานกรณีพิเศษ มีเอกภาพใน การนำเสนอ โดยมีข้อเสนอในประเด็น สำคัญร่วมกัน  ประเด็นที่จะคัดเลือกจะเป็นประเด็น สำคัญ  ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานให้ตรงประเด็น (Relevant)และ สามารถทำได้ (Doable)  เน้นการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์  มุ่งเน้นการสอบทานในประเด็นที่มี ความสำคัญและเป็นภาพรวมร่วมกัน  สร้างเอกภาพในการสอบทานและ การประสานความร่วมมือระหว่างกัน  เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่มีพลังในการผลักดัน เพื่อ พัฒนาการดำเนินงานในเชิง นโยบาย  ทำให้ทราบประเด็นที่ควรปิดช่องโหว่ ในการดำเนินงาน (Missing Link) ซึ่งจะทำให้รายงานมีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น การรายงานของ ค.ต.ป. การสอบทานของส่วนราชการ และจังหวัด การสอบทานของส่วนราชการ และจังหวัด ประเด็นสำคัญในการสอบทานกรณีพิเศษ

11 11 การสอบทานกรณีพิเศษการบูรณาการร่วมกัน ตามประเด็นสำคัญยุทธศาสตร์ประเทศ OTOP/AEC /ท่องเที่ยว

12  เห็นชอบกลไกและวิธีการดำเนินงานเพื่อบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพิเศษ  เห็นควรให้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการ บูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดย กำหนดให้มีเจ้าภาพในการทำงานร่วมกัน รวม ๓ เรื่อง ได้แก่ การท่องเที่ยว OTOP และ AEC  มอบหมายให้ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้าน การบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพิเศษภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวม ๓ คณะ มติ ค.ต.ป. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ด้าน OTOP (ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่ม กระทรวงด้านความมั่นคงฯ เป็นประธานคณะทำงาน ) ด้าน OTOP (ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่ม กระทรวงด้านความมั่นคงฯ เป็นประธานคณะทำงาน ) ด้านการท่องเที่ยว (ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้าน สังคม เป็นประธาน คณะทำงาน ) ด้านการท่องเที่ยว (ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้าน สังคม เป็นประธาน คณะทำงาน ) ด้าน AEC (ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้าน เศรษฐกิจ เป็นประธานคณะทำงาน และประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ด้านบริหารฯ เป็นรองประธาน ฯ) ด้าน AEC (ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้าน เศรษฐกิจ เป็นประธานคณะทำงาน และประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ด้านบริหารฯ เป็นรองประธาน ฯ) 12

13 13 กลไกการดำเนินงานการบูรณาการสอบทานกรณีพิเศษ คัดเลือก โครงการสอบ ทานกรณี พิเศษ คณะทำงานจัด ประชุมร่วมเพื่อ การสอบทาน กรณีพิเศษ ดำเนินการสอบทาน และประเมินผล โครงการ (แนวทางการประเมิน) ดำเนินการสอบทาน และประเมินผล โครงการ (แนวทางการประเมิน) การบูรณาการ ให้ข้อเสนอแนะ การบูรณาการ ให้ข้อเสนอแนะ จัดส่ง รายงาน ให้ ค.ต.ป. ๑) กำหนดวัตถุประสงค์ การสอบทาน ๒) กำหนดขอบเขตการ สอบทาน ๓) กำหนดแนวทางการ ประเมินผลโครงการ ร่วมกัน ประกอบด้วย พิจารณารายละเอียด ของโครงการที่จะสอบทาน และวิเคราะห์ประเด็นที่ สำคัญร่วมกัน พิจารณาวิธีการติดตาม การดำเนินงานโครงการใน พื้นที่ ๑) กำหนดวัตถุประสงค์ การสอบทาน ๒) กำหนดขอบเขตการ สอบทาน ๓) กำหนดแนวทางการ ประเมินผลโครงการ ร่วมกัน ประกอบด้วย พิจารณารายละเอียด ของโครงการที่จะสอบทาน และวิเคราะห์ประเด็นที่ สำคัญร่วมกัน พิจารณาวิธีการติดตาม การดำเนินงานโครงการใน พื้นที่ ๑) การประเมินแผนงาน ๒) การประเมินความเหมาะสม ของโครงการ ๓) ติดตามการดำเนินงานใน พื้นที่ และกำหนดให้ส่วน ราชการ/จังหวัดที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูลความก้าวหน้าใน การดำเนินงานไปยังผู้สอบ ทานเป็นรายไตรมาส ๔) การเปรียบเทียบผลงานกับ แผนงานที่กำหนด ๕) วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคที่ เกิดขึ้น และคาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคต ๖) วิเคราะห์โครงการในเชิง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการดำเนิน โครงการ ๑) การประเมินแผนงาน ๒) การประเมินความเหมาะสม ของโครงการ ๓) ติดตามการดำเนินงานใน พื้นที่ และกำหนดให้ส่วน ราชการ/จังหวัดที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูลความก้าวหน้าใน การดำเนินงานไปยังผู้สอบ ทานเป็นรายไตรมาส ๔) การเปรียบเทียบผลงานกับ แผนงานที่กำหนด ๕) วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคที่ เกิดขึ้น และคาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคต ๖) วิเคราะห์โครงการในเชิง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการดำเนิน โครงการ  นำผลการสอบทาน และประเมินผลของแต่ ละโครงการที่เลือก สอบทานนโยบาย เดียวกันมาประชุม ร่วมกัน  ร่วมกันพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายในภาพรวม (ระบุข้อเสนอและใน เชิงนโยบายและ ยุทธศาสตร์ที่มีพลัง เพื่อให้มีข้อสั่งการใน เชิงนโยบาย)  จัดทำรายงานผล การสอบทานตาม รูปแบบที่กำหนด  นำผลการสอบทาน และประเมินผลของแต่ ละโครงการที่เลือก สอบทานนโยบาย เดียวกันมาประชุม ร่วมกัน  ร่วมกันพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายในภาพรวม (ระบุข้อเสนอและใน เชิงนโยบายและ ยุทธศาสตร์ที่มีพลัง เพื่อให้มีข้อสั่งการใน เชิงนโยบาย)  จัดทำรายงานผล การสอบทานตาม รูปแบบที่กำหนด จัดส่งรายงาน  ๑๒ เดือน (โดยจัดส่ง ตามกำหนด เวลาที่แนว ทางการ ตรวจสอบฯ ปี ๒๕๕๗ กำหนด) จัดส่งรายงาน  ๑๒ เดือน (โดยจัดส่ง ตามกำหนด เวลาที่แนว ทางการ ตรวจสอบฯ ปี ๒๕๕๗ กำหนด)  ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงและ อ.ค.ต.ป. กลุ่ม จังหวัดคัดเลือก โครงการ สอบทาน อย่าง น้อย ๑ โครงการ จากนโยบาย  การท่องเที่ยว  OTOP  AEC  แจ้งชื่อ โครงการสอบทาน ต่อฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. พ.ค. ๕๗  ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงและ อ.ค.ต.ป. กลุ่ม จังหวัดคัดเลือก โครงการ สอบทาน อย่าง น้อย ๑ โครงการ จากนโยบาย  การท่องเที่ยว  OTOP  AEC  แจ้งชื่อ โครงการสอบทาน ต่อฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. พ.ค. ๕๗

14 กลยุทธ์การพัฒนาภาพรวมทั้งระบบของ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 14

15 15

16 16

17 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 17  สร้างและพัฒนา กลไกในการ บริหารจัดการการ ท่องเที่ยว  ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของชุมชน และ อปท. ในการ พัฒนาการ ท่องเที่ยว  พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ กิจกรรม หรือนวัตกรรม เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการท่องเที่ยว  เสริมสร้างโอกาสและ แรงจูงใจ เพื่อ พัฒนาการค้าและการ ลงทุน ด้านการ ท่องเที่ยว  การพัฒนามาตรฐาน สินค้าและบริการด้าน การท่องเที่ยว  การป้องกันและรักษา ความปลอดภัย นักท่องเที่ยว  การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว  พัฒนายกระดับ คุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวใหม่ในเชิง กลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ  การฟื้นฟูแหล่ง ท่องเที่ยว  การยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน ของ แหล่งท่องเที่ยว Title ยุทธศาสต ร์ตาม แผนพัฒน าการ ท่องเที่ยว แห่งชาติ พ. ศ. 2555- 2559  พัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์  พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความ สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน  สร้าง + เผยแพร่ ภาพลักษณ์การ ท่องเที่ยว  สร้างสภาพแวดล้อม และพัฒนาระบบ สนับสนุนการตลาด  สร้างรายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ  สร้างกระแสการรับรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ สินค้าด้านการ ท่องเที่ยว  สร้างกระแสการ เดินทางของ นักท่องเที่ยวชาวไทย ๑ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ สิ่งอำนวย ความ สะดวกเพื่อ การ ท่องเที่ยว ๒ การพัฒนา และฟื้นฟู แหล่ง ท่องเที่ยว ให้เกิด ความ ยั่งยืน ๓ การพัฒนา สินค้า บริการและ ปัจจัย สนับสนุน การ ท่องเที่ยว ๔ การสร้าง ความ เชื่อมั่น และ ส่งเสริม การ ท่องเที่ยว ๕ การส่งเสริม กระบวนการมี ส่วนร่วมของ ภาครัฐ ภาค ประชาชน และ อปท. ในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรการ ท่องเที่ยว

18 18 การสอบทานกรณีพิเศษการบูรณาการร่วมกัน ตามประเด็นให้ความสำคัญร่วมกันระหว่าง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

19 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงและ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงและ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง  กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและ ประเมินผลของกลุ่มกระทรวง กระทรวง หรือ ส่วนราชการไม่สังกัดฯ ให้สอดคล้องกับ นโยบายและแนวทางการตรวจสอบที่ ค.ต.ป. กำหนด  กำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและ ประเมินผลในระดับกลุ่มกระทรวง กระทรวง หรือส่วนราชการไม่สังกัดฯ ตามที่ เห็นสมควร  รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลเป็นภาพรวม ของกลุ่มกระทรวง จัดทำรายงานผล การตรวจสอบฯ ตามที่ ค.ต.ป. กำหนด  กำกับดูแลระบบการตรวจสอบและประเมินผล ของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่ ค.ต.ป. กำหนด  สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเสนอแนะ แนวทางแก้ไข  สอบทานรายงานผลการดำเนินงาน และ รายงานผลสถานะการเงินของกระทรวงและ หน่วยงานในสังกัด  รายงานผลการปฏิบัติงานของ ค.ต.ป.ประจำ กระทรวงให้รัฐมนตรีพร้อมสำเนาให้ ปลัดกระทรวง และ ค.ต.ป. ค.ต.ป. รมต. 19 ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ค.ต.ป. ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง

20 แนวทางการดำเนินงานสอบทานกรณีพิเศษในประเด็นร่วม ระหว่างอ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงและค.ต.ป.ประจำกระทรวง แนวทางการดำเนินงานสอบทานกรณีพิเศษในประเด็นร่วม ระหว่างอ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงและค.ต.ป.ประจำกระทรวง ๑.อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ร่วมกับ ค.ต.ป.ประจำ กระทรวงกำหนดประเด็น ร่วมที่กลุ่มกระทรวงให้ ความสำคัญ ๒.ร่วมพิจารณาวัตถุประสงค์/ ขอบเขตการสอบทาน ๓.กำหนดแนวทางการ ดำเนินงานร่วมกัน ๔.คัดเลือกโครงการสอบทาน และพิจารณารายละเอียด ของโครงการที่จะสอบทาน และประเด็นที่สำคัญร่วมกัน ๑.อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ร่วมกับ ค.ต.ป.ประจำ กระทรวงกำหนดประเด็น ร่วมที่กลุ่มกระทรวงให้ ความสำคัญ ๒.ร่วมพิจารณาวัตถุประสงค์/ ขอบเขตการสอบทาน ๓.กำหนดแนวทางการ ดำเนินงานร่วมกัน ๔.คัดเลือกโครงการสอบทาน และพิจารณารายละเอียด ของโครงการที่จะสอบทาน และประเด็นที่สำคัญร่วมกัน กำหนดประเด็นที่ให้ความสำคัญ และแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน พิจารณาผลการสอบทานและ ให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน ๑.นำผลการสอบทานและ ประเมินผลของแต่ละโครงการ ตามประเด็นร่วมที่กลุ่ม กระทรวงให้ความสำคัญ มาร่วมกันพิจารณา ๒.พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายในภาพรวม ๓.จัดทำรายงานผลการสอบทาน ๑.นำผลการสอบทานและ ประเมินผลของแต่ละโครงการ ตามประเด็นร่วมที่กลุ่ม กระทรวงให้ความสำคัญ มาร่วมกันพิจารณา ๒.พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายในภาพรวม ๓.จัดทำรายงานผลการสอบทาน แนวทางการประเมินเพื่อสอบทานและ ประเมินผลโครงการ ๑.การประเมินแผนงาน ๒.ประเมินความเหมาะสมของโครงการ ๓.ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่หรือให้ ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานให้ผู้สอบทาน ๔.การเปรียบเทียบผลงานกับแผนงานที่ กำหนด ๕.วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ๖.วิเคราะห์โครงการในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการ ดำเนินโครงการ ๑.การประเมินแผนงาน ๒.ประเมินความเหมาะสมของโครงการ ๓.ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่หรือให้ ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานให้ผู้สอบทาน ๔.การเปรียบเทียบผลงานกับแผนงานที่ กำหนด ๕.วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ๖.วิเคราะห์โครงการในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการ ดำเนินโครงการ 20

21 21 รูปแบบการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกรณีพิเศษ

22 22 ส่วนที่ ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการสอบทาน ๑.๒ ขอบเขตของการสอบทาน ๑.๓ ขั้นตอนการสอบทาน ๑.๔ ผลการสอบทานโดยสรุป ส่วนที่ ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการสอบทาน ๑.๒ ขอบเขตของการสอบทาน ๑.๓ ขั้นตอนการสอบทาน ๑.๔ ผลการสอบทานโดยสรุป ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ๒.๑ วัตถุประสงค์การสอบทาน ๒.๒ ขอบเขตของการสอบทาน ๒.๓ การปฏิบัติงานสอบทาน ๑) การคัดเลือกยุทธศาสตร์/โครงการ ๒)คุณสมบัติ/รายละเอียดโครงการ ๓) การติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ๔) การสอบทานการดำเนินงาน โครงการ ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ๒.๑ วัตถุประสงค์การสอบทาน ๒.๒ ขอบเขตของการสอบทาน ๒.๓ การปฏิบัติงานสอบทาน ๑) การคัดเลือกยุทธศาสตร์/โครงการ ๒)คุณสมบัติ/รายละเอียดโครงการ ๓) การติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ๔) การสอบทานการดำเนินงาน โครงการ รูปแบบการจัดทำรายงานผลการสอบทานกรณีพิเศษ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง/อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ๕) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โครงการ (๕.๑) ประเมินแผนงาน (๕.๒)ความเหมาะสมโครงการ (๕.๓)ติดตามการดำเนินงานใน พื้นที่/ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานรายไตรมาส (๕.๔) เปรียบเทียบผลงานกับแผน กำหนด (๕.๕) ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น ๖) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ผลกระทบ ๗) ความสอดคล้อง เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ๘) การสะท้อน/ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๙) ผลการสอบทาน ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ๕) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โครงการ (๕.๑) ประเมินแผนงาน (๕.๒)ความเหมาะสมโครงการ (๕.๓)ติดตามการดำเนินงานใน พื้นที่/ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานรายไตรมาส (๕.๔) เปรียบเทียบผลงานกับแผน กำหนด (๕.๕) ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น ๖) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ผลกระทบ ๗) ความสอดคล้อง เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ๘) การสะท้อน/ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๙) ผลการสอบทาน ส่วนที่ ๓ ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

23 23 รูปแบบการจัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินผลกรณีพิเศษ: การบูรณาการร่วมกันตามประเด็นสำคัญยุทธศาสตร์  รูปแบบรายงาน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ ๑. หลักการ และเหตุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. วัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. ขอบเขต และวิธีการสอบทาน ๔. สรุปผลการสอบทานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในการบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ของ ประเทศ ๖. ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต ๗. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้มีข้อสั่งการในเชิงนโยบาย  ในรายงานผลการดำเนินงาน ควรมีการรายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ ระบุสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับนโยบายให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำมา ประมวลและมีข้อเสนอเชิงนโยบาย ในแต่ละยุทธศาสตร์ - ข้อสรุปจากการประชุม เรื่อง การสอบทานกรณีพิเศษ ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ที่ประชุม ค.ต.ป. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๕๖ เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๕๖ และ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ ๕/๕๖ เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๕๖ เห็นชอบด้วยแล้ว ที่มา

24 24 ขอขอบคุณทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th หัวข้อ เอกสารและสื่อ หรือที่ h ttp://kortorpor.com/main.php หัวข้อ เอกสารดาวโหลด


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 1 โดย นายณรงค์ บุญโญ ผชช. เฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ รก. ผอ. กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google