งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ชาวยางตลาดไม่ ทอดทิ้งกัน เพื่อเป็นอำเภอแห่งสุข ภาวะ ปี ๒๕๖๐ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ชาวยางตลาดไม่ ทอดทิ้งกัน เพื่อเป็นอำเภอแห่งสุข ภาวะ ปี ๒๕๖๐ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ชาวยางตลาดไม่ ทอดทิ้งกัน เพื่อเป็นอำเภอแห่งสุข ภาวะ ปี ๒๕๖๐ ”

2 แนวทางรับการ ประเมิน ยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๖ สิงหาคม ๕๖ ( ภาค บ่าย )

3 ระดับ รพ. สต. ระดับ รพ. สต. ระดับ หมู่บ้าน ระดับ หมู่บ้าน

4 รับประเมินที่ รพ. สต. ( สรุปเอกสารส่ง สสอ. 5 สิงหาคม 56- เช้า ) Checklist รายตัวชี้วัด ( แบบฟอร์มบน เวป สสอ.) สรุปผลประเมินเชิงยุทธศาสตร์รายเป้าประสงค์ ( แบบฟอร์มบนเวป สสอ.) กรอบในการประเมินที่ รพ. สต. จาก สสจ. G2- งานพัฒนาคุณภาพ - ระบบส่งต่อ - หมอครอบครัว G3- สุขภาพดีวิถีไทย - การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม G4- ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

5 รับประเมินที่สุขศาลา จาก สสจ. เป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบที่ผ่านการประเมินตนเอง ( ระดับ ๕ ) สรุปผลการดำเนินงาน กรอบในการประเมิน G1- โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี - การพัฒนาสุขศาลามาตรฐาน G2- หมอครอบครัว G3- สุขภาพดีวิถีไทย - อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง - อาหารปลอดภัย - การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม G4- Area Based ( เบาหวาน )


ดาวน์โหลด ppt “ ชาวยางตลาดไม่ ทอดทิ้งกัน เพื่อเป็นอำเภอแห่งสุข ภาวะ ปี ๒๕๖๐ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google