งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร. กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 15 ( เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร. กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 15 ( เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร. กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 15 ( เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท )

2 ปฏิญ ญา 1. ป้องกัน / ต่อต้าน การทุจริต 2. ปลูกฝัง ค่านิยม ความ ซื่อสัตย์สุจริต 3. สร้าง เครือข่าย 1. ทักษะการ คิด 2. มีวินัย 3. ซื่อสัตย์ 4. อยู่อย่าง พอเพียง 5. มีจิต สาธารณะ สื่อสารเป้าหมาย โรงเรียนสุจริต คุณลัก ษณะ

3 ร่วมกันคิด / หา วิธีการ

4 โรงเรียน ชุมชน เครือข่าย ร่วมกันทำร่วมกันทำPD C A

5 ทักษะ กระบวนการ คิด 1. สอดแทรกในแผนการ จัดการเรียนรู้ 2. เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 3. ศึกษานอกสถานที่ 4. สร้างนิสัยรักการอ่าน 5. กระบวนการกลุ่ม 6. ตู้รับความคิดเห็น 7. สร้างแผนผังความคิด (Mind Mapping) 8. ค่ายวิชาการ ฯลฯ 9.ICT

6 1. กิจกรรม หน้าเสาธง 2. เรียนรู้จากพระบรมราโชบาย 3. กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 4. กิจกรรมกีฬา เช่น มวย ฟุตบอล ปิงปอง ฯลฯ 5. สร้างข้อตกลงร่วมกัน 6. สร้างวินัยเชิงบวก 7. ใช้ IT ในการติดตามพฤติกรรม เช่นสแกนนิ้วมือ กล้องวงจรปิด sms เป็นต้น 8. ประชาธิปไตย ในโรงเรียน ฯลฯ 9. พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี และ อาชีพ มีวินัยมีวินัย

7 1. เรียนรู้จากพระบรมราโชบาย 2. สร้างข้อตกลงร่วมกัน 3. สร้างวินัยเชิงบวก 4. การใช้บริการด้วยตนเอง (Self Service) 5. การสแกนลายนิ้วมือ 6. กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 7. ศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อย 8. ยกย่องเชิดชูเกียรติซื่อสัตย์ซื่อสัตย์

8 อยู่อย่าง พอเพียง 1. กิจกรรมสหกรณ์ / ร้านกาแฟเวียงเก่า 2. รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ 3. ลดปริมาณกระดาษ (Paper less) 4. ศึกษานอกสถานที่ 5. เรียนรู้จากพระบรมราโชบาย 6. สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ 7. กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 8. ตักบาตรขนม เครื่องเขียน ในวัน สำคัญ 9. โรงเรียนธนาคาร 10. บริหารจัดการกิจการด้วยตนเอง

9 มีจิตสาธารณะมีจิตสาธารณะ 1. เวรรับผิดชอบประจำวัน 2. เขตรับผิดชอบ 3. การเรียนรู้จากโครงงาน 4. ค่ายจิตอาสา 5. ยุวมัคคุเทศก์ 6. ประชาธิปไตยในโรงเรียน 7. กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 8.Big Clening Day ฯลฯ 9. สื่อสารอัตลักษณ์ “ ยิ้มง่าย ไหว้ สวย รวยน้ำใจ ” ภายในองค์กร

10


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร. กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 15 ( เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google