งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก้าวไกลสู่มาตรฐานวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก้าวไกลสู่มาตรฐานวิชาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก้าวไกลสู่มาตรฐานวิชาชีพ
การนิเทศแนวใหม่ ก้าวไกลสู่มาตรฐานวิชาชีพ

2 Individual Development Plan
ID Plan 2

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ทบทวนสมรรถนะในการพัฒนาตน วิเคราะห์ตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นราย บุคคล (ID-Plan)

4 ชิ้นงาน แผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID-Plan)

5 เป้าหมายวิชาชีพของตน
เพิ่มสมรรถนะ แผน / แนวทาง เสริมแรง คุณลักษณะ คุณภาพ ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เป้าหมายวิชาชีพของตน ศน. มืออาชีพ วิทยฐานะ

6 แนวทางการพัฒนา ศน.มืออาชีพ
Back to School Focus on School School as organization Creative Research and Innovation

7 ประโยชน์ มีแผนสำหรับพัฒนาตนเอง รู้สมรรถนะเด่น, ควรเติมเต็มของตนเอง
รู้สมรรถนะเด่น, ควรเติมเต็มของตนเอง พัฒนาตนเอง จากความต้องการและความพร้อม

8 4. ได้แนวทางสำหรับการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 5. เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนา ตนเองอย่างมีเป้าหมาย 6. องค์กรสามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน ของบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

9 การทำแผนพัฒนาตนเอง วิเคราะห์งาน วิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงาน
กำหนดทางเลือก ทำแผนพัฒนาการนิเทศ เสนอแผนต่อผู้บังคับบัญชา

10 การทำแผนพัฒนาตนเอง 6. ลงมือปฏิบัติ 7. รายงานผลการดำเนินงาน

11 ฝึกปฏิบัติ ศึกษาหน้า ฝึกปฏิบัติหน้า 154

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ก้าวไกลสู่มาตรฐานวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google