งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนิเทศแนวใหม่ ก้าวไกลสู่ มาตรฐานวิชาชีพ. 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ทบทวนสมรรถนะในการพัฒนาตน วิเคราะห์ตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นราย บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนิเทศแนวใหม่ ก้าวไกลสู่ มาตรฐานวิชาชีพ. 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ทบทวนสมรรถนะในการพัฒนาตน วิเคราะห์ตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นราย บุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนิเทศแนวใหม่ ก้าวไกลสู่ มาตรฐานวิชาชีพ

2 2

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ทบทวนสมรรถนะในการพัฒนาตน วิเคราะห์ตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นราย บุคคล (ID-Plan)

4 ชิ้นงาน แผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID-Plan)

5 แผน / แนวทาง เพิ่ม สมรรถนะ เสริมแ รง ปฏิบัติ งาน มี ประสิทธิภ าพ เป้าหมาย วิชาชีพ ของตน คุณภา พ คุณลักษ ณะ ศน. มือ อาชีพ วิทย ฐานะ

6 แนวทางการพัฒนา ศน. มืออาชีพ Back to School Focus on School School as organization Creative Research and Innovation

7 ประโยชน์ 1. มีแผนสำหรับพัฒนา ตนเอง 2. รู้สมรรถนะเด่น, ควรเติม เต็มของตนเอง 3. พัฒนาตนเอง จากความ ต้องการและความพร้อม

8 4. ได้แนวทางสำหรับการ พัฒนา สมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน 5. เกิดความกระตือรือร้น ในการพัฒนา ตนเองอย่างมีเป้าหมาย 6. องค์กรสามารถ พัฒนาการปฏิบัติงาน ของบุคลากรได้อย่าง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

9 การทำแผนพัฒนา ตนเอง 1. วิเคราะห์งาน 2. วิเคราะห์ปัญหาการ ดำเนินงาน 3. กำหนดทางเลือก 4. ทำแผนพัฒนาการนิเทศ 5. เสนอแผนต่อ ผู้บังคับบัญชา

10 การทำแผนพัฒนา ตนเอง 6. ลงมือปฏิบัติ 7. รายงานผลการ ดำเนินงาน

11 ฝึกปฏิบัติ ศึกษาหน้า ฝึกปฏิบัติหน้า 154

12


ดาวน์โหลด ppt การนิเทศแนวใหม่ ก้าวไกลสู่ มาตรฐานวิชาชีพ. 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ทบทวนสมรรถนะในการพัฒนาตน วิเคราะห์ตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นราย บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google