งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนิเทศแนวใหม่ ก้าวไกลสู่ มาตรฐานวิชาชีพ. 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ทบทวนสมรรถนะในการพัฒนาตน วิเคราะห์ตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นราย บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนิเทศแนวใหม่ ก้าวไกลสู่ มาตรฐานวิชาชีพ. 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ทบทวนสมรรถนะในการพัฒนาตน วิเคราะห์ตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นราย บุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนิเทศแนวใหม่ ก้าวไกลสู่ มาตรฐานวิชาชีพ

2 2

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ทบทวนสมรรถนะในการพัฒนาตน วิเคราะห์ตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นราย บุคคล (ID-Plan)

4 ชิ้นงาน แผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID-Plan)

5 แผน / แนวทาง เพิ่ม สมรรถนะ เสริมแ รง ปฏิบัติ งาน มี ประสิทธิภ าพ เป้าหมาย วิชาชีพ ของตน คุณภา พ คุณลักษ ณะ ศน. มือ อาชีพ วิทย ฐานะ

6 แนวทางการพัฒนา ศน. มืออาชีพ Back to School Focus on School School as organization Creative Research and Innovation

7 ประโยชน์ 1. มีแผนสำหรับพัฒนา ตนเอง 2. รู้สมรรถนะเด่น, ควรเติม เต็มของตนเอง 3. พัฒนาตนเอง จากความ ต้องการและความพร้อม

8 4. ได้แนวทางสำหรับการ พัฒนา สมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน 5. เกิดความกระตือรือร้น ในการพัฒนา ตนเองอย่างมีเป้าหมาย 6. องค์กรสามารถ พัฒนาการปฏิบัติงาน ของบุคลากรได้อย่าง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

9 การทำแผนพัฒนา ตนเอง 1. วิเคราะห์งาน 2. วิเคราะห์ปัญหาการ ดำเนินงาน 3. กำหนดทางเลือก 4. ทำแผนพัฒนาการนิเทศ 5. เสนอแผนต่อ ผู้บังคับบัญชา

10 การทำแผนพัฒนา ตนเอง 6. ลงมือปฏิบัติ 7. รายงานผลการ ดำเนินงาน

11 ฝึกปฏิบัติ ศึกษาหน้า 142 - 149 ฝึกปฏิบัติหน้า 154

12


ดาวน์โหลด ppt การนิเทศแนวใหม่ ก้าวไกลสู่ มาตรฐานวิชาชีพ. 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ทบทวนสมรรถนะในการพัฒนาตน วิเคราะห์ตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นราย บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google