งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาครูและวิชาชีพครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาครูและวิชาชีพครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาครูและวิชาชีพครู

2 คนไทยและสังคมไทย มุ่งก้าวมั่น รู้ทันโลก สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้

3 คำชี้แจง ประกอบ พ.ร.บ.การศึกษา 2542
ให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ให้มีองค์กรวิชาชีพทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ที่อยู่ในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

4 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอำนาจกี่บริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษา ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีรายได้เพียงพอเหมาะสมกับฐานนะทางสังคมและวิชาชีพ

5 ให้มีการระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาครูและวิชาชีพครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google