งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการ พัฒนาครูและ วิชาชีพครู.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการ พัฒนาครูและ วิชาชีพครู."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการ พัฒนาครูและ วิชาชีพครู

2 คนไทยและสังคมไทย  มุ่งก้าวมั่น รู้ทันโลก  สังคมแห่งปัญญาและ การเรียนรู้

3 คำชี้แจง ประกอบ พ. ร. บ. การศึกษา 2542  ให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ ชั้นสูง  ให้มีองค์กรวิชาชีพทำหน้าที่ กำกับดูแลผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้เป็นไปตาม มาตรฐานและจรรยาบรรณ วิชาชีพ

4  ให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาต้องมี ใบประกอบวิชาชีพ  ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครู โดยยึดหลักการ กระจายอำนาจกี่บริหารงานบุคคลสู่ เขตพื้นที่การศึกษา  ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ ประโยชน์เกื้อกูลอื่น สำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา เพื่อให้มีรายได้เพียงพอ เหมาะสมกับฐานนะทางสังคมและ วิชาชีพ

5  ให้มีการระดมทรัพยากร บุคคลในชุมชนให้มีส่วน ร่วม ในการจัดการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการ พัฒนาครูและ วิชาชีพครู.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google