งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน ผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า นำเสนอโดย นางสุภาพร เอี่ยมอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน ผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า นำเสนอโดย นางสุภาพร เอี่ยมอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน ผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า นำเสนอโดย นางสุภาพร เอี่ยมอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า

2 ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า พันธกิจ : - ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบ องค์รวมที่ได้มาตรฐาน - ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาพในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย - พัฒนาระบบ บริหาร บริการ วิชาการให้มี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า มุ่งสู่ บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เน้นงานเชิงรุก เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชนและภาคีเครือข่าย

3 จำนวนผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า ปี 2554 - 2556

4 จำนวนผู้สูงอายุแยกตามกลุ่มช่วง อายุ ปี 2556

5 กราฟแสดงจำนวนผู้สูงอายุ ADL ระดับ 1,2,3 เปรียบเทียบปี 2554-2556

6 กราฟแสดงผลการคัดกรองกลุ่มโรค NCD ผู้สูงอายุปี 2554-2556

7 กราฟแสดงสถานการณ์เจ็บป่วยโรคที่ พบบ่อยสูงสุด ปี 2554-2556

8 ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ. สต. ป่าเซ่า ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ. สต. ป่าเซ่า สำรวจกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุโดย แบบติดตามเยี่ยมบ้าน ( ของ รพ. สต ) ทุก 6 เดือนโดยอาสาสมัคร สาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูล จัดลำดับกลุ่ม เพื่อ แบ่งกลุ่มตามสภาวะสุขภาพรายคน กำหนดแผนในการดูแลรายบุคคล ดำเนินงานเยี่ยมตามแผน

9 ติดตามผลการเยี่ยมของผู้ทำหน้าที่ดูแล ผู้สูงอายุ ( ส่งรายงานในการดูแลทุกวันที่ 20 ของเดือน / โทรแจ้งกรณีผู้สูงอายุอาการ เปลี่ยนแปลงเร่งด่วน ) ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ. สต. ป่าเซ่า ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ. สต. ป่าเซ่า ( ต่อ ) มีการขอรับคำปรึกษา / ส่งต่อเครือข่าย ทีมสหวิชาชีพในกรณี case ยุ่งยากซับซ้อน การเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

10 การให้คำปรึกษา / ส่งต่อ / ติดตาม เครือข่ายผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ. สต. ป่าเซ่า ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ. สต. ป่าเซ่า ( ต่อ )

11

12

13

14

15 - การอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุขและ จิตอาสาเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยมีผู้ผ่านการ อบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุจำนวน 113 คน คิดเป็นอัตราส่วน อสม./ จิตอาสา 1 คน ดูแล ผู้สูงอายุ 11 คน

16 ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ. สต. ป่าเซ่า ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ. สต. ป่าเซ่า ( ต่อ )

17 มีการจัดอบรมฝึกทักษะการดูแล ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง แก่ผู้ดูแล ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ. สต. ป่าเซ่า ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ. สต. ป่าเซ่า ( ต่อ )

18

19

20 กิจกรรมคัดกรองสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยงสภาวะช่องปาก ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง ปาก หมู่ จำนว น ผู้สูงอ ายุ เบาหว าน เคี้ยวหมากสูบบุหรี่ฟันผุ ใส่ฟัน เทียมถอด ได้ ได้รับการตรวจ ไม่ได้รับการ ตรวจ คนร้อยละคน ร้อย ละคน ร้อย ละคน ร้อย ละคน ร้อย ละคน ร้อย ละคนร้อยละ 12302510.8752.17156.5235 15.2 218 7.8 3124 53.9 110646.09 2153149.15117.1945 29.4 148 31.3 714 9.1 582 53.5 98857.52 31952512.8294.6278 40.0 044 22.5 615 7.6 998 50.2 69749.74 41124842.8687.1462 55.3 632 28.5 711 9.8 274 66.0 76961.61 52013517.4162.9958 28.8 628 13.9 322 10. 95114 56.7 28743.28 62484216.9472.8267 27.0 2249.6826 10. 48135 54.4 411345.56 71083128.7065.5623 21.3 029 26.8 521 19. 4471 65.7 45853.70 81382417.3914 10.1 4 39 28.2 6 21 15.2 2 28 20. 29 92 66.6 7 7655.07 115624417.62664.77387 27.9 4261 18.8 4155 11. 19790 57.0 469450.11 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจำนวน 790 คน ผู้สูงอายุมีฟันแท้และฟันเทียม อย่างน้อย 20 ซี่ จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 20.12 ผู้สูงอายุมีฟันเคี้ยวอาหาร 4 คู่สบ จำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 23.41

21 .

22 . ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรงเสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตาย จำนวน 1 ราย ได้รับการส่งต่อและการ เยียวยาโดยชุมชนและญาติจนเป็นปกติ

23 .

24 .

25 . มีแหล่งให้บริการจัดยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ จำเป็นแก่ผู้ป่วยติดบ้าน / ติดเตียง

26 . COI : ความคลาดเคลื่อนในทางยา (Administration Error) ปี 2555 45.5 ปี 2555 45.5 ปี 2556 64.8 ปี 2556 64.8 สติ๊กเกอร์เตือนใจ สูง วัย ใช้ยาถูกวิธี

27 . การดูแลผู้สูงอายุที่คาสายสวนปัสสาวะ เพื่อลดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ( มีผู้ป่วยสูงอายุคาสายสวน จำนวน 4 ราย ) การดูแลผู้สูงอายุที่คาสายสวนปัสสาวะ เพื่อลดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ( มีผู้ป่วยสูงอายุคาสายสวน จำนวน 4 ราย ) อัตราการติดเชื้อจากการคาสายสวนในผู้ป่วย ติดบ้าน / ติดเตียง ปี 2556 = 0 - เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะทุก 1 เดือน - คำแนะนำในการดูแล, เทน้ำ ปัสสาวะจากถุง, - การดูแลสายสวนให้เป็นระบบ Close system ระวังไม่ให้ ปัสสาวะไหลย้อนกลับ - เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะทุก 1 เดือน - คำแนะนำในการดูแล, เทน้ำ ปัสสาวะจากถุง, - การดูแลสายสวนให้เป็นระบบ Close system ระวังไม่ให้ ปัสสาวะไหลย้อนกลับ

28 .

29

30

31 . ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการรับบริการสูงขึ้น ให้ ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตนเอง เพิ่มขึ้น จากอัตราการคัดกรองสุขภาพด้วยโรคเบาหวาน ความดัน ต้อกระจก เดิม 981 คน เพิ่มขึ้นเป็น 1156 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38

32 ความร่วมมือจากองค์กรส่วน ท้องถิ่น / แกนนำชุมชน ระบบแม่ข่าย / ทีมสหวิชาชีพที่ เข้มแข็ง ความร่วมมือจากองค์กรส่วน ท้องถิ่น / แกนนำชุมชน ระบบแม่ข่าย / ทีมสหวิชาชีพที่ เข้มแข็ง โครงการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ตำบลป่าเซ่า การพัฒนาต่อเนื่อง : โครงการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ตำบลป่าเซ่า

33 .


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน ผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า นำเสนอโดย นางสุภาพร เอี่ยมอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google