งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. อ. หญิง นภัสนันท์ สุผล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 11 คุรุศาสตร์มหาบัญฑิต ( นิเทศการศึกษาและพัฒนา หลักสูตร ) จุฬาลงกรณ์ฯ นายทหารบกอาวุโส ชุดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. อ. หญิง นภัสนันท์ สุผล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 11 คุรุศาสตร์มหาบัญฑิต ( นิเทศการศึกษาและพัฒนา หลักสูตร ) จุฬาลงกรณ์ฯ นายทหารบกอาวุโส ชุดที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พ. อ. หญิง นภัสนันท์ สุผล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 11 คุรุศาสตร์มหาบัญฑิต ( นิเทศการศึกษาและพัฒนา หลักสูตร ) จุฬาลงกรณ์ฯ นายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 17 รร. สธ. ทบ.

3 เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต และการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย ส 1 สะสาง ส 2 สะดวก ส 3 สะอาด ส 1 สะสาง ส 2 สะดวก ส 3 สะอาด วัตถุ อุปกรณ์ สถานที่ ทำงาน วัตถุ อุปกรณ์ สถานที่ ทำงาน ส 4 สุขลักษ ณะ ส 5 สร้าง นิสัย ส 4 สุขลักษ ณะ ส 5 สร้าง นิสัย คนที่ทำ 3 ส แรก อย่าง ต่อเนื่อง ส่งผล ต่อ

4 สะสาง

5

6 สะดวก

7 สะอาด

8 สุขลักษ ณะ

9 สร้างนิสัย

10

11 กำลังพลหน่วย รับตรวจ กรรมกา ร พบ.

12 P = แผนงาน 5 ส. D = กระบวนการดำเนินงาน C = การประเมินผลการ ดำเนินงาน A = การปรับปรุง และพัฒนา จาก A1 = ผลการประเมินของ หน่วย A2 = ผลการประเมินของ กรรมการ พบ. ผลลัพธ์ / ผลผลิต จากการ ปรับปรุง และพัฒนา

13 - ต้องเข้าใจเกณฑ์การ ประเมินทุกข้อก่อนไป เยี่ยมประเมิน - สอบถาม ทำความ เข้าใจ แนวทางที่ หน่วยปฏิบัตินั้น ถ้า สามารถบรรลุเกณฑ์ 5 ส. ได้ ก็ควรยอมรับ และถกแถลง ก่อน ลงคะแนน

14 การให้คะแนน ต้องมีเหตุผลทุก ครั้ง เพื่อหน่วยจะ ได้นำไปปรับปรุง พัฒนา เคย ช่วยเห ลือ ให้ 4 ดีกว่า ไม่เอา เดี๋ยว ได้ มากกว่ าเรา ให้ 2 พอ เฮ้ย !!! ลืมดู เอา กลางๆ ให้ 3 แล้วกัน

15 หน้า 21 ฉ. นวัตกรรม 5 ส พฤติกรรม รายละเอียดการตรวจ มีดี พอ ใช้ไม่มี 10 คะแนน 0 คะแนน 1. หน่วยงาน มีผลงาน / นวัตกรรม จากการ พัฒนางานด้วย 5 สมี ไม่มี ข้อเสนอแนะ............................................................................................ ประธาน รวม.......................................................................... คะแนน.......................................................................................... กรรมการ 1 คะแนนเฉลี่ย.................................................................................................................................................................... กรรมการ 2........................................................................................... กรรมการ 3 แบบฟอร์มการตรวจ กิจกรรม 5 ส

16 END

17 แบบฟอร์มการตรวจกิจกรรม 5 ส พบ.


ดาวน์โหลด ppt พ. อ. หญิง นภัสนันท์ สุผล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 11 คุรุศาสตร์มหาบัญฑิต ( นิเทศการศึกษาและพัฒนา หลักสูตร ) จุฬาลงกรณ์ฯ นายทหารบกอาวุโส ชุดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google