งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ส่วนข้อมูลนำเข้า 2. ส่วนประมวลผลข้อมูล 3. ส่วนสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ส่วนข้อมูลนำเข้า 2. ส่วนประมวลผลข้อมูล 3. ส่วนสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ส่วนข้อมูลนำเข้า 2. ส่วนประมวลผลข้อมูล 3. ส่วนสารสนเทศ

3 ประมวลผลข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง โปรแกรมคำสั่ง การประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูล ข้อมูลนำเข้า สารสนเทศ การป้อนกลับ

4 1. ฮาร์ดแวร์ 2. โปรแกรม 3. ฐานข้อมูล 4. การสื่อสารโทรคมนาคม

5 ฮาร์ดแวร์โปรแกรมฐานข้อมูลสื่อสาร โทรคมนาค ม - เครื่องคอมพิวเตอร์ - จอภาพเพื่อดูรายการ ขาย - ลิ้นชักเก็บเงิน อัตโนมัติ - จอภาพสำหรับลูกค้า - เครื่องพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน - แป้นพิมพ์ - เครื่องอ่านบาร์โค้ด - เครื่องอ่านแถบ แม่เหล็กบนบัตร - โปรแกรมการ สร้าง รหัสบาร์โค้ด - โปรแกรมการ บันทึก ข้อมูลการขาย และ สินค้า - โปรแกรมการ บัญชี - รายการสินค้า - ราคาสินค้าแต่ละ รายการ - ปริมาณการจำหน่าย สินค้าแต่ละรายการ - ยอดการขายในแต่ละ ชั่วโมง / วัน - ยอดการเก็บเงินของ พนักงานแต่ละคน - สินค้าที่ขายดีและขาย ไม่ดี - วัน เวลาที่ลูกค้าเข้ามา ซื้อสินค้า - รายการส่งเสริมการขาย - ปริมาณสินค้าบนชั้นวาง สินค้า - โทรศัพท์ - โมเด็ม

6 บาร์โค้ด ( Barcode ) คือ สัญลักษณ์รหัสแท่งที่วางเรียงในแนวขนานกัน มีลักษณะเป็นแถบแทนข้อมูลเลขหมาย ซึ่งต้องอ่านและแปลงโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบบาร์โค้ดที่ใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน คือระบบ GS1

7 แบบ โครงสร้ าง เลข หมาย เลขหมาย GTIN 14 หลัก ตัว บ่ง ชี้ หมายเลขนำหน้าบริษัทและหมายเลขอ้างอิงประจำตัวสินค้า หมายเล ข ตรวจสอ บ 1234567891011121314 GTIN - 14 N1N1 N2N2 N3N3 N4N4 N5N5 N6N6 N7N7 N8N8 N9N9 N 10 N 11 N 12 N 13 N 14 GTIN - 13 ON1N1 N2N2 N3N3 N4N4 N5N5 N6N6 N7N7 N8N8 N9N9 N 10 N 11 N 12 N 13 GTIN - 12 OON1N1 N2N2 N3N3 N4N4 N5N5 N6N6 N7N7 N8N8 N9N9 N 10 N 11 N 12 GTIN - 8 OOOOOON1N1 N2N2 N3N3 N4N4 N5N5 N6N6 N7N7 N8N8 องค์ประกอบของหมายเลขประจำตัวรายการทางการค้าที่ใช้ทั่วโลก ( GTIN )

8 หมาย เลข บ่งชี้ หมายเ ลข ขยาย หมายเลขนำหน้าบริษัท และหมายเลขอ้างอิงประจำตัว สินค้า หมายเ ลข ตรวจส อบ OON1N1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 N 14 N 15 N 16 N 17 N 18 องค์ประกอบของหมายเลขเรียงลำดับบนบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ( SSCC )

9 sscc ที่มีส่วนของผู้จำหน่ายและ ลูกค้า sscc ทีมีส่วนของผู้จำหน่าย และผู้ให้บริการขนส่ง sscc แบบพื้นฐาน sscc ทีมีส่วนของผู้ จำหน่ายลูกค้า และผู้ ให้บริการขนส่ง เลขหมายเรียงลำดับบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (SSCC)

10 หมายเลขนำหน้าบริษัทและ หมายเลขประจำตำแหน่ง ที่ตั้ง หมายเลข ตรวจสอบ N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 องค์ประกอบโครงสร้างเลขหมาย GTIN-13 เพื่อเลขมาตรฐาน GLN

11 เลขหมาย สัญลักษณ์รหัส แท่ง GTIN-8 GTIN-13 GTIN-12 GTIN- 14 EAN-8 EAN-13 UPC-A UPC-E ITF-14 GS1- 128 เลขหมายและสัญลักษณ์รหัสแท่งตามระบบ GS1

12 เป็นระบบระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ เป็นระบบบ่งชี้อัตโนมัติ ทำให้สามารถตรวจสอบสินค้าได้ง่าย

13 องค์ประกอบของระบบอาร์เอฟไอ ดี การใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีใน ช่องทางการตลาด ความแตกต่างระหว่างการใช้ ระบบอาร์เอฟไอดีกับบาร์โค้ด ข้อควรคำนึงในการใช้เทคโนโลยี อาร์เอฟไอดี

14 รายงานประจำวันรายงานการขาย ประจำเดือน รายงานการขายรายงานสินค้าคงคลังรายงานอื่น ๆ - รายงานการขาย ต่อกะ - รายงานการขาย ต่อ ชั่วโมง - รายงานการขาย ราย แผนก - รายงานยอดเงิน ใน ลิ้นชัก - รายงานยอดขาย รวม - รายงานยอด กำไรหรือ ขาดทุน - รายงานยอดสินค้า คงเหลือ - รายงานยอดสินค้า สั่งซื้อ เพิ่ม - รายงานการบันทึก สินค้า - รายงานสินค้าที่มี ยอดขายสูง - รายงานสินค้าที่มี ยอดขายต่ำ - รายงานยอดสินค้า รับคืน - รายงานสินค้า ชำรุดหรือ สูญหาย - รายงานการเข้า - ออกงาน ของพนักงานขาย - ยอดขายของ พนักงาน ขาย - ยอดซื้อของลูกค้า สมาชิก - รายงานการ เปลี่ยนแปลง ราคาขาย - ยอดขายเชื่อ - ยอดการสั่งซื้อ สินค้าของ ลูกค้า - รายงานยอดการ ปิด บัญชี - รายงานยอดขาย สินค้า แต่ละรายการ - ยอดขายราย แผนก - ยอดสินค้ารับคืน - ยอดสินค้าชำรุด และ สูญหาย - ยอดการโอน สินค้า - ยอดการสั่งซื้อ - ยอดขายรวม - ยอดกำไรหรือ ขาดทุน รายงานจากระบบการจัดการ ณ จุดขาย

15 1. ด้านการขาย 2. ด้านการเงิน 3. ด้านการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 4. ด้านบุคลากร 5. ด้านการควบคุม

16 EDI : Electronic Data Interchange เป็นระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และได้รับการยอมรับของกลุ่มผู้ใช้หรือมาตรฐานสากล

17 ระบบเจ้าของคนเดียว ผู้ส่งเอกสาร ผู้รับเอกสาร ระบบเครือข่ายมูลค่าเพิ่ม ผู้ให้บริการ ผู้ส่งเอกสาร ผู้รับเอกสาร

18


ดาวน์โหลด ppt 1. ส่วนข้อมูลนำเข้า 2. ส่วนประมวลผลข้อมูล 3. ส่วนสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google