งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อพัฒนาเด็กไทย มี โภชนาการสมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อพัฒนาเด็กไทย มี โภชนาการสมวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อพัฒนาเด็กไทย มี โภชนาการสมวัย

2 วิกฤต สุขภาพเด็กไทย

3 ปี 2539 – 2540 IQ 91.9 ปี 2544 IQ <70 ปี 2552 เด็กไทย 1 ใน 4 (ร้อยละ 25) สมองทึบ ผลสัมฤทธิ์จากการสอบของเด็ก ป.6 ได้คะแนนเฉลี่ยบางวิชาไม่ถึง 50 สอบผ่านเกณฑ์ 50 คะแนนเพียงร้อยละ 9.8 เทียบกับต่างประเทศได้คะแนน เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์อันดับที่ 29 จาก 59 ประเทศ วิทยาศาสตร์อันดับที่ 21 สิงคโปร์ เกาหลี ไต้หวัน และญี่ปุ่นอยู่ใน 10 อันดับแรก ซีดจากขาด เหล็ก 4 % คอพอก 7 % เตี้ยแคระ แกร็น 7 % สมาธิสั้น 2.4-8% Learning Disorder 6-9.95% ปัญหาการได้ยิน 3.9-6.1% ปัญหาสายตา 6.2-8.7% โรคอ้วน 13.8 %

4 ทุพโภชนาการ เกิดจาก....  ครอบครัวและชุมชนขาดความรู้/เข้าใจและทักษะ ด้านอาหารและโภชนาการ  สิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมโภชนาการที่ พึงประสงค์  การบริหารจัดการด้านโภชนาการในระดับพื้นที่ยัง ต้องการปรับปรุงแก้ไข (โดยเฉพาะกลไกการทำงานของสามภาคส่วน คือ ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน ขาดการบูรณาการ และจัดการที่ดีเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสม)

5 วัตถุประสงค์โครงการฯ วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของ อปท. โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่การมีโภชนาการสมวัยของทารก เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน

6 พื้นที่นำร่อง 9 จังหวัด ภาคกลาง สมุทรปราการ นนทบุรี เพชรบุรี ภาคเหนือ ลำปาง เชียงใหม่ ภาคใต้ สงขลา ภูเก็ต ภาคอีสาน อุดรธานี ขอนแก่น

7 ระยะเวลา การดำเนินงาน ระยะเวลา การดำเนินงาน  ปีที่ 1 : พ.ค. 52 – เม.ย. 53  ปีที่ 2 : พ.ค. 53 – เม.ย. 54  ปีที่ 3 : พ.ค. 54 – เม.ย. 55

8 Ultimate Goal ปี 2555 แนวโน้มของทารก เด็กวัยก่อนเรียน และ เด็กวัยเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีภาวะ โภชนาการสมวัยเพิ่มขึ้น Outcome ปี 2554 - 2555 แม่และผู้ให้อาหารเด็กมีพฤติกรรมการให้ อาหารที่ถูกต้องตาม โภชนบัญญัติทารกและเด็กเล็ก ทารก เด็กวัยก่อนเรียน เด็กวัยเรียนมี พฤติกรรมโภชนาการ ที่พึงประสงค์ มีนโยบายสาธารณะด้านอาหารและ โภชนาการในระดับองค์กร ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

9 Output ปี 2553 - 2554 Best Practice Model การพัฒนาสู่ องค์กรที่พึงประสงค์ ด้าน โภชนาการ ( อปท. / ชุมชน / ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก / บ้านรับ เลี้ยงเด็ก / สถานรับเลี้ยงเด็ก / โรงเรียน ) ข้อเสนอนโยบายด้านอาหารและ โภชนาการในระดับองค์กร ระดับ ท้องถิ่น เพื่อผลักสู่นโยบายระดับชาติ

10 ( ร่าง ) นิยาม : องค์กรที่พึงประสงค์ ด้านโภชนาการ ( ชุมชน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / บ้านรับเลี้ยงเด็ก / สถานรับเลี้ยงเด็ก / โรงเรียน ) 1. องค์กรที่มีการดำเนินงานงานอาหารและ โภชนาการ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เหมาะสม องค์ประกอบที่ 2 : การบริหารจัดการอาหาร โรงเรียนที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานโภชนาการ องค์ประกอบที่ 3 : การจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ การมีพฤติกรรมโภชนาการฯ องค์ประกอบที่ 4 : การติดตามประเมินผล และการ เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการที่ทำให้เกิด องค์กรที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ 2. ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนด้านการพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการที่ดี ในการ บูรณาการงานอาหารและโภชนาการ สู่งานประจำแบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อพัฒนาเด็กไทย มี โภชนาการสมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google