งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี ผลงาน กองทันตสาธารณสุข (ตุลาคม2548 – กรกฎาคม2549)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี ผลงาน กองทันตสาธารณสุข (ตุลาคม2548 – กรกฎาคม2549)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี ผลงาน กองทันตสาธารณสุข (ตุลาคม2548 – กรกฎาคม2549)

2 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี 1. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากปฐมวัย 2. โปรแกรมเด็กไทยฟันดี 3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบสุขภาพช่องปาก 5. เด็กไทยไม่กินหวาน 6. คู่มือครอบครัวอบอุ่น 7. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรเพื่อการไม่สูบบุหรี่ 8. พัฒนาองค์กร โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2549

3 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี ผลงานตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2549 เป้าหมายตามตัวชี้วัดหลักกรมอนามัย เป้าหมายตามผลผลิตกรมอนามัย

4 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี ผลงานตามตัวชี้วัดหลักกรมอนามัย 1. ศพด. จัดแปรงฟันหลังอาหาร 80 รายงาน ปี / ครั้ง ( สค.) กลางวันทุกวันด้วยยาสีฟัน F 2. โรงเรียนทุกสังกัดจัดกิจกรรม 80 87.5 แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน เป้าหม าย ผลงาน 3. นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 300,000 414,827 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 4. ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม 25,000 30,924

5 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี ผลงานตามผลผลิตกรมอนามัย ผลผลิตที่ 1. องค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ ถอดบทเรียน 3 เรื่อง พัฒนาวิชาการ/ศึกษาวิจัย 10 เรื่อง พัฒนานโยบายระดับพื้นที่ 1 เรื่อง ผลผลิตที่ 3. ถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง ผลิตสื่อ 6 รายการ ผลผลิตที่ 4. เพิ่มขีดความสามารถภาคีเครือข่าย 5 เรื่อง / 6ครั้ง / 443 คน

6 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี ฟันเทียมพระราชทาน เคลือบหลุมร่องฟัน โครงการเด่นปีงบประมาณ 2549

7 กรมอนามัย โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2550 1. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย 2. เด็กไทยทำได้ฯ 3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4. เมืองน่าอยู่สู่เมืองไทย แข็งแรง 5. พัฒนาส้วมสาธารณะ 6. ความปลอดภัยด้านอาหาร และโภชนาการ 7. ส่งเสริมการออกกำลังกาย 8. ครอบครัวอบอุ่น 9. ลดปัญหาสุขภาพจากระบบ สืบพันธุ์ 10. พัฒนาองค์กร

8 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี 1. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 2. การสร้างเสริมทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา 3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4. ครอบครัวแข็งแรงสู่เมืองไทยแข็งแรง 5. เมืองน่าอยู่สู่เมืองไทยแข็งแรง 6. พัฒนาองค์กร โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่เกี่ยวกับศอ.

9 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่เกี่ยวกับศอ. 1. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย -การพัฒนาชุดบริการส่งเสริมป้องกันทันตฯ -การสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงวามสำคัญ ของฟันน้ำนม -สำรวจสุขภาพช่องปาก

10 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่เกี่ยวกับศอ. 2.การสร้างเสริมทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา -ประกวดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ในรร.ประถม -Sealant -สำรวจสุขภาพช่องปาก

11 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่เกี่ยวกับศอ. 3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ -โครงการฟันเทียมพระราชทาน -สำรวจสุขภาพช่องปาก

12 4. ครอบครัวแข็งแรงสู่เมืองไทยแข็งแรง -โครงการสำรวจทันตสุขภาพครั้งที่ 6 โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่เกี่ยวกับศอ. ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

13 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี 5. เมืองน่าอยู่สู่เมืองไทยแข็งแรง -โครงการทดสอบรูปแบบการให้บริการเลิกสูบ บุหรี่ใน รพ.สส.ศอ.4 แห่ง โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่เกี่ยวกับศอ.

14 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี 6. พัฒนาองค์กร -ประชุมทันตฯระดับเขต -อบรมหลักสูตรทันตสาธารณสุข(ทพ./ทภ.) โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่เกี่ยวกับศอ.

15 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี โครงการเด่นปีงบประมาณ 2550  ฟันเทียมพระราชทาน  เคลือบหลุมร่องฟัน

16 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี


ดาวน์โหลด ppt ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี ผลงาน กองทันตสาธารณสุข (ตุลาคม2548 – กรกฎาคม2549)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google