งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงาน กองทันตสาธารณสุข (ตุลาคม2548 – กรกฎาคม2549)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงาน กองทันตสาธารณสุข (ตุลาคม2548 – กรกฎาคม2549)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงาน กองทันตสาธารณสุข (ตุลาคม2548 – กรกฎาคม2549)
ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี ผลงาน กองทันตสาธารณสุข (ตุลาคม2548 – กรกฎาคม2549)

2 โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2549
ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2549 1. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากปฐมวัย 2. โปรแกรมเด็กไทยฟันดี 3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบสุขภาพช่องปาก 5. เด็กไทยไม่กินหวาน 6. คู่มือครอบครัวอบอุ่น 7. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรเพื่อการไม่สูบบุหรี่ 8. พัฒนาองค์กร

3 ผลงานตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2549
ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี ผลงานตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2549 เป้าหมายตามตัวชี้วัดหลักกรมอนามัย เป้าหมายตามผลผลิตกรมอนามัย

4 ผลงานตามตัวชี้วัดหลักกรมอนามัย
ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี ผลงานตามตัวชี้วัดหลักกรมอนามัย เป้าหมาย ผลงาน 1.ศพด.จัดแปรงฟันหลังอาหาร รายงาน ปี/ครั้ง(สค.) กลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันF 2.โรงเรียนทุกสังกัดจัดกิจกรรม แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 3.นักเรียนชั้นประถมปีที่ , ,827 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 4. ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม , ,924

5 ผลงานตามผลผลิตกรมอนามัย
ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี ผลงานตามผลผลิตกรมอนามัย ผลผลิตที่ 1. องค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ ถอดบทเรียน 3 เรื่อง พัฒนาวิชาการ/ศึกษาวิจัย 10 เรื่อง พัฒนานโยบายระดับพื้นที่ 1 เรื่อง ผลผลิตที่ 3. ถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง ผลิตสื่อ 6 รายการ ผลผลิตที่ 4. เพิ่มขีดความสามารถภาคีเครือข่าย 5 เรื่อง / 6ครั้ง / 443 คน

6 ฟันเทียมพระราชทาน เคลือบหลุมร่องฟัน โครงการเด่นปีงบประมาณ 2549
ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี โครงการเด่นปีงบประมาณ 2549 ฟันเทียมพระราชทาน เคลือบหลุมร่องฟัน

7 กรมอนามัย โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 1. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย
2. เด็กไทยทำได้ฯ 3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4. เมืองน่าอยู่สู่เมืองไทยแข็งแรง 5. พัฒนาส้วมสาธารณะ 6. ความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ 7. ส่งเสริมการออกกำลังกาย 8. ครอบครัวอบอุ่น 9. ลดปัญหาสุขภาพจากระบบสืบพันธุ์ 10. พัฒนาองค์กร

8 โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550
ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่เกี่ยวกับศอ. 1. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 2. การสร้างเสริมทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา 3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4. ครอบครัวแข็งแรงสู่เมืองไทยแข็งแรง 5. เมืองน่าอยู่สู่เมืองไทยแข็งแรง 6. พัฒนาองค์กร

9 โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550
ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่เกี่ยวกับศอ. 1. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย -การพัฒนาชุดบริการส่งเสริมป้องกันทันตฯ -การสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงวามสำคัญ ของฟันน้ำนม -สำรวจสุขภาพช่องปาก

10 โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550
ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่เกี่ยวกับศอ. 2.การสร้างเสริมทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา -ประกวดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ในรร.ประถม -Sealant -สำรวจสุขภาพช่องปาก

11 โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550
ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่เกี่ยวกับศอ. 3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ -โครงการฟันเทียมพระราชทาน -สำรวจสุขภาพช่องปาก

12 โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550
ส่วนที่เกี่ยวกับศอ. ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี 4. ครอบครัวแข็งแรงสู่เมืองไทยแข็งแรง -โครงการสำรวจทันตสุขภาพครั้งที่ 6

13 โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550
ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่เกี่ยวกับศอ. 5. เมืองน่าอยู่สู่เมืองไทยแข็งแรง -โครงการทดสอบรูปแบบการให้บริการเลิกสูบ บุหรี่ใน รพ.สส.ศอ.4 แห่ง

14 โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550
ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่เกี่ยวกับศอ. 6. พัฒนาองค์กร -ประชุมทันตฯระดับเขต -อบรมหลักสูตรทันตสาธารณสุข(ทพ./ทภ.)

15  ฟันเทียมพระราชทาน  เคลือบหลุมร่องฟัน โครงการเด่นปีงบประมาณ 2550
ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี โครงการเด่นปีงบประมาณ 2550  ฟันเทียมพระราชทาน  เคลือบหลุมร่องฟัน

16 ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผลงาน กองทันตสาธารณสุข (ตุลาคม2548 – กรกฎาคม2549)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google