งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การอนามัยโลกได้มีมติ สมัชชา WHA39.14 (1986) เรียกร้องประเทศสมาชิกให้ใช้กลยุทธ์ ควบคุมยาสูบอย่างสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ โดยมี 9 องค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การอนามัยโลกได้มีมติ สมัชชา WHA39.14 (1986) เรียกร้องประเทศสมาชิกให้ใช้กลยุทธ์ ควบคุมยาสูบอย่างสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ โดยมี 9 องค์ประกอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การอนามัยโลกได้มีมติ สมัชชา WHA39.14 (1986) เรียกร้องประเทศสมาชิกให้ใช้กลยุทธ์ ควบคุมยาสูบอย่างสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ โดยมี 9 องค์ประกอบ

2 จำนวนและอัตราการสูบบุหรี่ของ ประชากรทั้งสองเพศ อายุ 15 ปีขึ้นไป พ. ศ. 2524 - 2544

3 แผนภูมิที่ 13 อัตราการสูบบุหรี่ของ เยาวชนไทยทั้งสองเพศ กลุ่มอายุ 11-14, 15-19, 20-24 ปี พ. ศ. 2524-2544 352520151050352520151050 2524 2529 2531 2534 2536 2539 2542 2544 ปี

4 - ป้องกันเยาวชนมิให้เริ่มสูบบุหรี่ ซึ่งจะนำไปสู่การ ลดลงของอัตราการสูบบุหรี่ - ชี้ชวนและช่วยผู้สูบบุหรี่ ( ทั้ง ผู้ใหญ่และเด็ก ) ให้เลิกสูบ - ปกป้องผู้ไม่สูบบุหรี่โดยลดการ ได้รับควันบุหรี่ใน สิ่งแวดล้อม

5 การรวบรวม ข้อมูล การ วิจัย การให้ข้อมูล ข่าวสาร การให้ การศึกษา การ เลิก สูบ บุหรี่ การลดอัตราการ บริโภคยาสูบ การลดการบริโภค ยาสูบต่อหัวของ ประชากร การควบคุมการ บริโภคยาสูบ การฟ้องร้อง ดำเนินคดี การ ชี้แนะ

6 มาตรการทางกฎระเบียบและ กฎหมาย การลดอุปสงค์การลดอุปทาน 1. การเก็บภาษี สรรพสามิต บุหรี่ / นโยบาย ราคา 2. การห้าม โฆษณาและ ส่งเสริมการ ขาย 3. คำเตือนเรื่อง สุขภาพบน ซองบุหรี่ 4. การห้ามสูบ บุหรี่ในสถานที่ สาธารณะและ ที่ทำงาน 1. การควบคุมการ ลักลอบ 2. การควบคุมการ จำหน่าย ( ให้แก่เยาวชน, การห้าม จำหน่ายบุหรี่ไร้ ควัน, อื่นๆ ) 3. การควบคุมสาร อันตราย 4. การปลูกพืชอื่น แทนยาสูบ 5. การขจัดกฎทาง การค้า

7 การดำเนินการ ผลที่ ได้รับ เป้าหมาย การออก และการ บังคับใช้ กฎหมาย เพื่อลดการ เข้าถึง ยาสูบโดย เยาวชน เยาวชน เข้าถึง ยาสูบได้ น้อยลง ลดการ บริโภค ยาสูบ ใน เยาวชน แม่แบบสำหรับลดความชุกของการ บริโภคยาสูบในเยาวชน

8 แม่แบบสำหรับการส่งเสริมการเลิกสูบ บุหรี่ในผู้ใหญ่ การดำเนินการ ผลที่ได้รับ เป้าหมาย การให้ การศึก ษาแก่ สาธาร ณะ การให้ การศึก ษาแก่ นัก วิชาชี พ โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, โรงเรียน, การ ให้การศึกษา รายบุคคล, การ ประชุมเชิง ปฎิบัติการ เรียนรู้เรื่อง : การประเมินและ รักษาการติด นิโคติน, ให้ คำปรึกษา / ส่ง ต่อ, จัดบริการ การ สูบ บุหรี่ ใน ผู้ให ญ่ ลดล ง โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, โรงเรียน, การ ให้การศึกษา รายบุคคล, การ ประชุมเชิง ปฎิบัติการ เรียนรู้เรื่อง : การประเมินและ รักษาการติด นิโคติน, ให้ คำปรึกษา / ส่งต่, จัดบริการ

9 แม่แบบสำหรับการส่งเสริมการเลิกสูบ บุหรี่ในผู้ใหญ่ การดำเนินการ ผลที่ได้รับ เป้าหมาย บริการ / การ ดำเนิน การ กล ยุทธ์ ทาง กฎระเ บียบ กลุ่ม, ตัวต่อตัว, การใช้ยาแทน นิโคติน, อาคาร สาธารณะ ปลอดบุหรี่ นโยบาย สถานที่ทำงาน ปลอดบุหรี่, ข้อบัญญัติ, อาคาร สาธารณะ ปลอดบุหรี่ การ สูบ บุหรี่ ใน ผู้ให ญ่ ลดล ง มีการใช้บริการ เลิกสูบบุหรี่ เพิ่มขึ้นและ อัตราการเลิก สูงขึ้น โอกาสที่จะสูบ บุหรี่ในสถานที่ สาธารณะลดลง

10 แม่แบบสำหรับปกป้องผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ การดำเนินการ ผลที่ ได้รับ เป้าหมาย สื่อ มีการเพิ่มขึ้นของ ความรับรู้ต่อ ความเสี่ยงของ ควันบุหรี่ใน บรรยากาศต่อ สุขภาพ มีการพื้นขึ้นของ เขตปลอดบุหรี่ใน บ้าน การได้รับ ควันบุหรี่ ใน บรรยากา ศ ลดลง เหตุการณ์ ชุมชน วัสดุสุข ศึกษา

11 แม่แบบสำหรับปกป้องผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ การดำเนินการ ผลที่ ได้รับ เป้าหมาย การชี้แนะ เพื่อให้ ข้อบัญญัติการ จำกัดการสูบ บุหรี่ใน ภัตตาคารและ สถานที่ สาธารณะ ข้อบัญญัติห้ามสูบ บุหรี่ มีมากขึ้นและแรง ขึ้น นโยบายการสูบ บุหรี่ในสถานที่ ทำงานมีมากขึ้น และแรงขึ้น การได้รับ ควันบุหรี่ ใน บรรยากา ศ ลดลง ความช่วยเหลือ ทางเทคนิคใน การกำหนด นโยบายเรื่อง การสูบบุหรี่ใน สถานที่ทำงาน การทำให้เกิด ความเข้าใจใน หมู่ผู้ให้บริการ สุขภาพ การดำเนินการทาง ให้บริการพื้นฐาน และทางกุมารเวชมี มากขึ้น

12


ดาวน์โหลด ppt องค์การอนามัยโลกได้มีมติ สมัชชา WHA39.14 (1986) เรียกร้องประเทศสมาชิกให้ใช้กลยุทธ์ ควบคุมยาสูบอย่างสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ โดยมี 9 องค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google