งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภาพการผลิตรวม Total Factor Productivity : TFP ผลิตภาพการผลิตรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภาพการผลิตรวม Total Factor Productivity : TFP ผลิตภาพการผลิตรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภาพการผลิตรวม Total Factor Productivity : TFP ผลิตภาพการผลิตรวม

2 2 National Accounts Office ผลิตภาพการผลิตรวม TFP ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP  หมายถึง การวัดอัตราการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ (GDP Growth) ที่เกิดขึ้น จากส่วนที่มิ ได้มาจากการเพิ่มของปัจจัยการผลิต (ทุน แรงงาน และที่ดิน) การวิเคราะห์ TFP โดยวิธี non parametric approach

3 3 ผลิตภาพการผลิต (Productivity) เป็นข้อมูลที่ใช้วัดว่าการใช้ปัจจัยการผลิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ผลิตภาพการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัย การผลิต นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product innovation) การพัฒนาคุณภาพคน / แรงงาน การบริหารจัดการองค์ความรู้ การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาด R&D ซึ่งเกิดจาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  นวัตกรรมของกระบวนการผลิต (Process innovation) การพัฒนาคุณภาพคน / ทักษะแรงงาน การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ การให้บริการ / การบริหารจัดการภาครัฐ  การสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ จากการออกแบบ พัฒนาคุณภาพ และสร้างความแตกต่างที่ตรงตาม ความต้องการของผู้บริโภค และ สามารถกำหนดทิศทางตลาดได้ ผลิตภาพการผลิตรวมที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจในส่วนที่นอกเหนือจากการใช้ ปัจจัยทุนและแรงงานในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

4 4 National Accounts Office ผลิตภาพการผลิตรวม TFP (Total Factor Productivity : TFP Production function Yt= A t  (K t,L t, N t ) =A K  L  N  Assumption : Constant Return to Scale  +  +  =1

5 5 National Accounts Office Total Factor Productivity :TFP TFP=dY - α dK - ß dL – δ dN Y K L N Y=GDP K= ปัจจัยทุน L= ปัจจัยแรงงาน N= ปัจจัยทีดิน α = ส่วนแบ่งรายได้ของปัจจัยทุน ß= ส่วนแบ่งรายได้ของปัจจัยแรงงาน δ = ส่วนแบ่งรายได้ของปัจจัยที่ดิน

6 6 National Accounts Office Gross Capital stock GCS t =   GFCF it *  it GCS=Gross Capital Stock GFCF=Gross Fixed Capital Formation i=Type of Assets t=Year (t = 1,2,3,...,L) L=Service Lifetime  =Rate of Retirement

7 7 National Accounts Office Net Capital stock NCS t = NCS t-1 + GFCF t - COFC t NCS =Net Capital Stock GFCF=Gross Fixed Capital Formation COFC=Depreciation

8 8 อัตราขยายตัวของปัจจัยทุน ช่วงก่อนวิกฤต ช่วงวิกฤต ช่วงหลังวิกฤต Peak (>10%)

9 9 อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ TFP ช่วงก่อนวิกฤต ช่วงวิกฤต ช่วงหลังวิกฤต

10 10 Contribution of GDP Growth LaborLandCapitalTFP แผนฯ 5 ( ) แผนฯ 6 ( ) แผนฯ 7 ( ) แผนฯ 8 ( ) แผนฯ 9 ( ) เฉลี่ย ( ) TFP ปี ที่มา : สำนักบัญชี ประชาชาติ สศช.

11 11 Contribution of GDP Growth LaborLandCapitalTFP แผนฯ 5 ( ) แผนฯ 6 ( ) แผนฯ 7 ( ) แผนฯ 8 ( ) แผนฯ 9 ( ) เฉลี่ย ( ) TFP สาขาเกษตรกรรม ปี ที่มา : สำนักบัญชีประชาชาติ สศช.

12 12 Contribution of GDP GrowthLaborCapitalTFP แผนฯ 5 ( ) แผนฯ 6 ( ) แผนฯ 7 ( ) แผนฯ 8 ( ) แผนฯ 9 ( ) เฉลี่ย ( ) TFP สาขาอุตสาหกรรม ปี ที่มา : สำนักบัญชีประชาชาติ สศช.

13 13 Contribution of GDP GrowthLaborCapitalTFP แผนฯ 5 ( ) แผนฯ 6 ( ) แผนฯ 7 ( ) แผนฯ 8 ( ) แผนฯ 9 ( ) เฉลี่ย ( ) TFP สาขาบริการ และอื่นๆ ปี ที่มา : สำนักบัญชีประชาชาติ สศช.

14 14 TFP Growth by sector

15 15 สะสมทุนสูง TFP ต่ำ : ขาดนวัตกรรมทั้ง products และ process เกษตร  ผลผลิตขึ้นกับภูมิ อากาศ  เทคโนโลยีต่ำ อุตฯ  เพิ่มขึ้นช้า  การพัฒนานวัตกรรม มีน้อย บริการ  ผันผวน  การพัฒนานวัตกรรม มีน้อย พัฒนาแรงงานทักษะยกระดับเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริหารจัดการปัจจัยแวดล้อมสร้างจิตสำนึก ปัญหา แนวทาง สรุปประเด็นปัญหาสู่แนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิต เป้าหมาย เพิ่ม TFP GDP growth (100%) (13%) (10 %) บริการ จัดการที่ดี


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภาพการผลิตรวม Total Factor Productivity : TFP ผลิตภาพการผลิตรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google