งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ ด้านการจัดการเรียน การสอน ประจำสัปดาห์ที่ 6 ( ระหว่างวันที่ 23- 27 มิ. ย.57)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ ด้านการจัดการเรียน การสอน ประจำสัปดาห์ที่ 6 ( ระหว่างวันที่ 23- 27 มิ. ย.57)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ ด้านการจัดการเรียน การสอน ประจำสัปดาห์ที่ 6 ( ระหว่างวันที่ 23- 27 มิ. ย.57)

2 การจัดการเรียนตาม แผนการสอน

3 การสอนตามแผนการสอน หมวด จำนวน แผน ทันตาม แผน ไม่ทันตาม แผน ภาษาอังกฤษ 44- ทักษะชีวิต 11- บัญชี 431 คอมพิวเตอร์ 33- ช่างยนต์ 33- ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 11- ช่างไฟฟ้า 33- รายวิชาที่เรียนทั้ง ภาคเรียน 13 - รวม 3231311 ทันตามแผน คิดเป็น 96.88% ไม่ทันตามแผน 3.12%

4 ปัญหา / แนวทางแก้ไข ปัญหา 1. นักเรียนติดกิจกรรม แนวทางแก้ไข 1. ให้เป็นการบ้าน โดยให้นักเรียนสืบค้นแล้ว นำเสนอ 2. ลดเนื้อหาที่ไม่สำคัญออก

5 คุณภาพการสอน ( วัดจากแบบประเมินการจัดการ เรียนการสอนครู )

6 คุณภาพการสอน

7 กราฟเปรียบเทียบคุณภาพการสอน สัปดาห์ที่ 5 - 6

8 ปัญหา / แนวทางแก้ไข สัปดาห์ที่ 5 ปัญหา 1. ครูไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 2. ควบคุม นร. ไม่ได้ 3. การดำเนินการสอนไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากติดกิจกรรมไหว้ครู แนวทางแก้ไข 1. เรียกคุยเป็นรายบุคคล เพื่ออธิบาย และชี้แจง ถึงความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการ สอน 2. ดำเนินการสอนเสริมเพื่อให้ครบถ้วนตาม แผนการสอน

9 สาเหตุ / แนวทางแก้ไข สัปดาห์ที่ 6 สาเหตุ สาขาคอมพิวเตอร์ 1. ไม่ได้ AAR หลังช่วง Progress แนวทางแก้ไข 1. เรียกคุยเป็นรายบุคคล เพื่ออธิบาย และชี้แจง ถึงความสำคัญของการ AAR หลังช่วง Progress

10 สาเหตุ / แนวทางแก้ไข สัปดาห์ที่ 6 สาเหตุ สาขาช่างยนต์ 1. ไม่ได้ทำข้อตกลงและสัญญารวมพลัง 2. ไม่ได้ประเมินผลผู้เรียนช่วง Progress 3. ไม่ได้บันทึกหลังการสอน แนวทางแก้ไข เรียกคุยเป็นรายบุคคล เพื่ออธิบาย และ ชี้แจงถึงความสำคัญของข้อตกลงและสัญญาณ รวมพลัง การประเมินผล และการบันทึกหลังการ สอน

11 สาเหตุ / แนวทางแก้ไข สัปดาห์ที่ 6 สาเหตุ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1. ไม่ได้ทำข้อตกลงและสัญญารวมพลัง แนวทางแก้ไข เรียกคุยเพื่ออธิบาย และชี้แจงถึง ความสำคัญของข้อตกลงและสัญญาณรวมพลัง

12 สาเหตุ / แนวทางแก้ไข สัปดาห์ที่ 6 สาเหตุ สาขาไฟฟ้า 1. ไม่ได้ทำข้อตกลงและสัญญารวมพลัง แนวทางแก้ไข เรียกคุยเป็นรายบุคคล เพื่ออธิบาย และ ชี้แจงถึงความสำคัญของข้อตกลงและสัญญาณ รวมพลัง

13 โครงการศึกษาดูงาน ( สาขาการบัญชี ) บริษัท รวมเกษตรกร อุตสาหกรรม จำกัด ( มิตร ผลภูเขียว ) อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ และ หจก. เปรมปรีดิ์ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น

14 นักเรียน - นักศึกษาที่เข้าร่วม ศึกษาดูงาน ปวช.2 38 คน ปวช.3 19 คน ปวส.1 38 คน รวม 95 คน

15 สรุปความพึงพอใจจากการศึกษาดูงาน ( ข้อมูลจากแบบบันทึกการศึกษาดูงาน ) การศึกษาดูงานทำให้ได้รับความรู้ ประโยชน์เพิ่มขึ้น คิดเป็น 85% วัน เวลา สถานที่มีความเหมาะสม คิดเป็น 80% ระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีความ เหมาะสม คิดเป็น 62% ความพึงพอใจในการดูงานภาพรวม คิดเป็น 72%

16 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา 1. รถวิทยาลัยฯ เสี่ยงอันตราย 2. กลิ่นเหม็นจากฝุ่นละอองของโรงงานน้ำตาล 3. ต้องการดูงานเกี่ยวกับบัญชี เช่น ธนาคาร สอบบัญชี ฯลฯ แนวทางแก้ไข 1. ตรวจเช็ครถก่อนการเดินทาง 2. มีผ้าปิดจมูก 3. ทำโครงการเสนอเพื่อดำเนินการใน Quarter 2


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ ด้านการจัดการเรียน การสอน ประจำสัปดาห์ที่ 6 ( ระหว่างวันที่ 23- 27 มิ. ย.57)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google