งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายประกัน คุณภาพ (Quality Assurance Department).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายประกัน คุณภาพ (Quality Assurance Department)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายประกัน คุณภาพ (Quality Assurance Department)

2 ข้อมูลงานหลักประจำฝ่าย ประกันคุณภาพ

3 (Quality Assurance Department) 1. รายงานสรุปรายละเอียดจากกิจกรรม “ อรุณสวัสดิ์ครูฟา ” ในช่วงเช้า เสนอต่อผู้บริหารรับทราบ ผลการปฏิบัติ  เป็นปัจจุบัน  ไม่เป็นปัจจุบัน 2. การตรวจความพร้อมของห้องเรียน ช่วงเช้า ตรวจติดตาม 4 ประเด็น คือ 2.1) การจัดระเบียบรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน 2.2) การดูแล ทำความสะอาดห้องก่อนเริ่มการเรียนการสอน 2.3) การจัดเก็บอุปกรณ์ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน 2.4) การนั่งสมาธิประจำวัน ของนักเรียน - นักศึกษา ผลการปฏิบัติ จัดทำสรุปผลเป็นสารสนเทศ เพื่อ เปรียบเทียบใน 4 ช่วง คือ QT 1, QT 2(1), QT 2(2) และ QT 2(3) งานประจำวัน ( 2 รายการ )

4

5 ประมวลภาพการตรวจความพร้อม ก่อนเรียน ( ภาคเช้า )

6

7

8 ปัญหาที่พบเห็น และ ข้อร้องเรียนที่ได้รับ ทราบ จากการเดินตรวจประเมิน นร. ห้อง 232 ร้องเรียนเรื่องของฝ้า เพดานในห้องที่ชำรุด ฝ้าเพดานชั้น 3 อาคาร 2 ( หน้าห้อง 232) แถบเส้นวางรองเท้า หน้าห้อง ( ไม่ชัดเจน / ไม่มี เส้น )

9 งานติดตามเอกสาร ( 3 รายการ ) 1. งานติดตาม / ขึ้นทะเบียน และจัดเก็บ WP / WI ของวิทยาลัย ฯ ผลการปฏิบัติ - ส่งแล้ว 3 ฝ่าย ( วิชาการ / กิจกรรม / QA ) - ยังไม่ส่ง 4 ฝ่าย ( พัฒนา นร. / HR / MIS / บริหารงานทั่วไป ) 2. งานติดตามรูปเล่มโครงการ ประจำปี 2557 ( จำนวนที่ติดตาม ในปัจจุบัน มี 6 โครงการ ) ผลการปฏิบัติ - ส่งแล้ว 2 โครงการ ( ไหว้ครู / ประกวดห้องเรียน ) - ยังไม่ส่ง 4 โครงการ ( Smart Child / เลือกตั้ง / ลูกเสือคุณธรรม / กีฬาสี ) 3. งานติดตามข้อร้องเรียนจากชุมชนบ้านเอื้ออาทร ผลการปฏิบัติ - ขั้นที่ 1 บันทึกแจ้งผู้บริหารเพื่อรับทราบ และสั่งการ - ขั้นที่ 2 สำเนาหนังสือสั่งการ แจ้ง ไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ( พัฒนา นร.) - ขั้นที่ 3 ติดตามผลการแก้ไขปัญหา ระยะที่ 1 ( สัปดาห์แรก ) - ขั้นที่ 4 ติดตามผลการแก้ไขปัญหา ระยะที่ 2 ( กำลังติดตามผลใน 1 เดือน )

10 ทำการตรวจประเมิน 6 รายการหลัก ดังนี้ 1. โต๊ะทำงาน ( ภาพรวม ) 2. ตู้เก็บเอกสาร 3. บอร์ดสำนักงาน 4. อุปกรณ์ไฟฟ้า / สำนักงาน 5. ถังขยะ 6. การจัดการพื้นที่ 5 ส. งานกิจกรรม 5 ส ( ห้องพักครู และบุคลากร )

11 ผลสรุปจากตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ห้องพักครู (Quality Assurance Department)

12 ประมวลภาพตัวอย่างการทำ 5 ส ลิ้นชักวัสดุสำนักงาน อ. นง นุช อ. วรพิศ อ. ศรัณย์ ธรรศ

13 (Quality Assurance Department) 1) ความพึงพอใจของ นร.- นศ. ต่อ วิทยาลัยฯ 2) ความพึงพอใจของ นร.- นศ. ต่อ ครูผู้สอน 3) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อ วิทยาลัยฯ 4) ความพึงพอใจของผู้อยู่ชุมชน โดยรอบ ต่อวิทยาลัยฯ ผลการปฏิบัติ : กำลังอยู่ในช่วง ดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วง ภาคเรียนที่ 1 ( QT 1 + QT2 ) งานสำรวจความพึงพอใจผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง

14 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ นร.- นศ. ต่อวิทยาลัยฯ ( QT 1 )

15

16 ( 17 รายการ )

17 (Quality Assurance Department) งาน อื่นๆ 1) รายงานสรุปผลคะแนนจากการประเมินจาก สมศ. รอบ 3 ( รายละเอียดแต่ละตัวบ่งชี้ ตาม เอกสารแจกในที่ประชุม ) 2) การประชาสัมพันธ์ผลการประเมินจาก สมศ. รอบ 3 เพื่อให้ผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ผลการปฏิบัติ : กำลังดำเนินการจัดทำบันทึก ข้อความ เพื่อขออนุมัติค่าใช้จ่าย ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตั้งที่หน้าวิทยาลัยฯ ซึ่ง กำหนดแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากที่ ได้รับการอนุมัติ ผลคะแนนจากการประเมินที่ได้รับ 81.69% ระดับคุณภาพที่ได้รับ ระดับดี

18

19 (Quality Assurance Department) Thank you Teachers


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายประกัน คุณภาพ (Quality Assurance Department).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google