งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ ประจำสัปดาห์ที่ 7 ( ระหว่าง วันที่ 8-12 ก. ย.57)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ ประจำสัปดาห์ที่ 7 ( ระหว่าง วันที่ 8-12 ก. ย.57)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ ประจำสัปดาห์ที่ 7 ( ระหว่าง วันที่ 8-12 ก. ย.57)

2 การจัดการเรียนตาม แผนการสอน

3 การสอนตามแผนการสอน หมวด จำนวน แผน ทันตาม แผน ไม่ทันตาม แผน ภาษาอังกฤษ 44- ทักษะชีวิต 11- บัญชี 33- คอมพิวเตอร์ 211 ช่างยนต์ 211 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 11- ช่างไฟฟ้า 22- พื้นฐานช่าง 11- รายวิชาที่เรียนทั้ง ภาคเรียน 13 - รวม 29272 ทันตามแผน คิดเป็น 93.10% ไม่ทันตามแผน 6.90%

4 ปัญหา / อุปสรรค 1. สอนไม่ทันตรงตามแผนการสอน ( อ. จรูณศักดิ์, อ. คมสัน, จักริน ไปอบรม 3 วัน ) แนวทางแก้ไข 1. สอนในเนื้อหาเดิมที่ยังไม่ได้สอนตามแผน และ ทบทวนเนื้อหาพร้อมให้นักเรียนสรุปเนื้อหาที่ ตนเองได้จาการสอนแทนของครูที่เข้าสอนแทน และเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียน

5 คุณภาพของการจัดการ เรียนการสอน ( วัดจากแบบนิเทศการ สอน )

6 ผลการจัดการเรียนการสอน

7 ปัญหา / อุปสรรค 1. ไม่ได้บันทึกหลังการสอนให้เป็นปัจจุบัน 2. หลังนั่งสมาธิเสร็จ ไม่ได้พูดคุยถึงประโยชน์ของ การนั่งสมาธิ แนวทางแก้ไข 1. ชี้แจงถึงประโยชน์ และให้ทำย้อนหลัง และ บันทึกให้เป็นปัจจุบัน 2. เตือนให้กลับไปดูการจัดการเรียนการสอน 12 ขั้นตอนใหม่อีกครั้ง

8 การเลือกสาขาวิชา ( ปวช.1)

9 การเลือกสาขาวิชา ระดับชั้น ปวช.1 หมวด จำนวน แผน จำนวน ห้อง บัญชี 732 คอมพิวเตอร์ 421 ช่างยนต์ 732 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 241 ช่างไฟฟ้า 481 รวม 2607 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน ( จากยอดเดิม 267 ลาออก 7 คน )

10 ปัญหา / อุปสรรค 1. นักเรียนไม่รู้ว่าแต่ละสาขาเรียนไปแล้วจะ ประกอบอาชีพอะไร 2. นักเรียนเลือกตามเพื่อน 3. การเปลี่ยนสาขาวิชา แนวทางแก้ไข 1. หัวหน้าหมวดแต่ละหมวดอธิบาย พร้อม ยกตัวอย่างอาชีพของแต่ละสาขาวิชา 2. ชี้แจงการเลือกสาขาวิชาให้เหมาะสมกับตนเอง 3. กำหนดวัน เวลา ในการเปลี่ยนสาขาให้ชัดเจน

11 การกำหนดครูผู้สอน Quarter 3

12 สาขา จำนวน ห้อง จำนวนครู ( คน ) จำนวนครูขาด ( คน ) ทักษะชีวิต 77- บัญชี 44- คอมพิวเตอร์ 541 ช่างยนต์ 532 ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ 321 ช่างไฟฟ้า 33- รวม 27234

13 ปัญหา / อุปสรรค 1. ครูไม่สามารถควบคุมนักเรียนจำนวนมากได้ ( ปวช.2/4,5 จำนวน 50 คน ) 2. จำนวนครูไม่เพียงพอต่อจำนวนห้องที่เปิด แนวทางแก้ไข 1. แบ่งออกเป็น 2 ห้อง หรือ ครูผู้รับผิดชอบต้อง พัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาวิธีในการควบคุม นักเรียนในห้อง 2. รับครูผู้สอนเพิ่ม

14 รายชื่อครูที่ปรึกษา / ครูผู้สอน Quarter 3 ระดับชั้ นสาขา จำนวน ( คน ) ห้อง ประจำ ครูที่ปรึกษา / ครูผู้สอน ปวช.1/1 บัญชี 37223 อ. เปรมฤดี ปวช.1/2 บัญชี 36222 อ. เกศกนก ปวช.1/3 คอมพิวเตอร์ 42221 อ. สายทอง ปวช.1/4 ช่างยนต์ 36232 อ. จงรัก ปวช.1/5 ช่างยนต์ 37233 อ. ชัชวาลย์ ปวช.1/6 ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ 24225 อ. สุทิยา ปวช.1/7 ช่างไฟฟ้า 48226 อ. พรสวัสดิ์

15 ระดับชั้ นสาขา จำนวน ( คน ) ห้อง ประจำ ครูที่ปรึกษา / ครูผู้สอน ปวช.2/1 บัญชี 37213 อ. เจลจิรา ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์ 24com113 อ. จรูณศักดิ์ ปวช.2/3 คอมพิวเตอร์ 26212 อ. ธวัฒชัย ปวช.2/4 ช่างยนต์ 28SP212 อ. ธีรภัทร ปวช.2/5 ช่างยนต์ 26SP211 ปวช.2/6 ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ 11SP124 อ. ประสิทธิ์ ปวช.2/7 ช่างไฟฟ้า 38SP126 อ. ศราวุฒิ รายชื่อครูที่ปรึกษา / ครูผู้สอน Quarter 3

16 ระดับชั้ นสาขา จำนวน ( คน ) ห้อง ประจำ ครูที่ปรึกษา / ครูผู้สอน ปวช.3/1 บัญชี 24125 อ. นันทพร ปวช.3/3 คอมพิวเตอร์ 30124 อ. รัชนี ปวช.3/5 ช่างยนต์ 21SP312 อ. คมสัน ปวช.3/7 ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ 14SP125 อ. ศุภวิทย์ ปวส.1/1, 2 บัญชี 31122 อ. ราตรี ปวส.1/3, 4 คอมพิวเตอร์ 24121 ปวส.1/5, 6 ช่างยนต์ 29SP312 อ. จักริน ปวส.1/9, 10 ช่างไฟฟ้า 17SP111 อ. เสกสรร รายชื่อครูที่ปรึกษา / ครูผู้สอน Quarter 3

17 ระดับชั้ นสาขา จำนวน ( คน ) ห้อง ประจำ ครูที่ปรึกษา / ครูผู้สอน ปวส.2/1, 2 บัญชี 15123 พนิดา ปวส.2/3, 4 คอมพิวเตอร์ 26com114 อ. ธัชตะวัน ปวส.2/5, 6 ช่างยนต์ 7SP211 อ. ศรัณย์ธรรศ ปวส.2/7, 8 ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ 8SP123 อ. ชานนท์ ปวส.2/9, 10 ช่างไฟฟ้า 24SP122 อ. ศุภดล รายชื่อครูที่ปรึกษา / ครูผู้สอน Quarter 3

18 รายชื่อครูสอนเสริม Quarter 3 1. รอง ผอ. สมโพธลีลาวดี 2. อ. เนติวุฒิพื้นฐานช่าง 3. อ. ชานนท์พื้นฐานช่าง ( ปวส.2 อิเล็กฯ ) 4. อ. ศรัณย์ธรรศพื้นฐานช่าง ( ปวส. 2 ช่างยนต์ ) 5. อ. นันท์ภัสพื้นฐานสามัญ 6. อ. ชลพรพื้นฐานบัญชี 7. อ. ภาคภูมิภาษาอังกฤษ 8. อ. ดนุพลภาษาอังกฤษ 9. อ. สุนทรีภรณ์ภาษาอังกฤษ 10. อ. ศรีประไพภาษาอังกฤษ 11. อ. ประกาศิต ( ครูพิเศษ )

19 การนิเทศการสอน Quarter 2

20 ผลการนิเทศ Quarter 2 สาขา จำนวน ครู ( คน ) ส่งผล นิเทศ ( คน ) ผล นิเทศ (%) ผู้นิเทศ ทักษะชีวิต 5-- รอง. ผอ. พลอยน ภัส บัญชี 6690.20 อ. ศิริพร คอมพิวเตอร์ 3389.67 รอง. ผอ. สมโพธ ช่างไฟฟ้า / อิ เล็กฯ 3388.81 อ. ชานนท์ ช่าง อุตสาหกรรม 6-- ผจก. อัมรา ภาษาอังกฤษ 4-- รอง. ผอ. พลอยน ภัส สอนเสริม 5272.46 รอง. ผอ. สมโพธ + ผจก. อัมรา รวม 3214 48.73

21 ปัญหา / อุปสรรค 1. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ลืมบันทึกหลังการสอน 2. ผู้นิเทศติดภารกิจที่ต้องดำเนินการ จึงไม่ สามารถนิเทศได้ตามวันเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข 1. ชี้แจ้ง อธิบาย พร้อมให้คำแนะนำ 2. ฝ่ายวิชาการติดตามผลนิเทศจากผู้นิเทศก่อนปิด Quarter 2

22 งานที่กำลังดำเนินการ

23 งานที่กำลังดำเนินการ 1. สรุปโครงการเรียนรู้กฎหมายก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ( รอการทดสอบ 22 ก. ย.57) 2. สรุปการอบรมงานสารบรรณ ( รอการทดสอบ 23 ก. ย.57) 3. การจัดตารางเรียน ตารางสอน ( อยู่ในช่วงของ การจัดรายวิชา / สมรรถนะ ) 4. การสอบเล่มโครงงานของนักเรียน ปวช.3 (19 ก. ย.57) 5. ประกวดโครงงาน ปวช.3 (25 ก. ย.57)


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ ประจำสัปดาห์ที่ 7 ( ระหว่าง วันที่ 8-12 ก. ย.57)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google