งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายบริหารงานวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ประจำสัปดาห์ที่ 7 (ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ย.57)

2 การจัดการเรียนตามแผนการสอน

3 ทันตามแผน คิดเป็น 93.10% ไม่ทันตามแผน 6.90%
การสอนตามแผนการสอน หมวด จำนวนแผน ทันตามแผน ไม่ทันตามแผน ภาษาอังกฤษ 4 - ทักษะชีวิต 1 บัญชี 3 คอมพิวเตอร์ 2 ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า พื้นฐานช่าง รายวิชาที่เรียนทั้งภาคเรียน 13 รวม 29 27 ทันตามแผน คิดเป็น 93.10% ไม่ทันตามแผน 6.90%

4 ปัญหา/อุปสรรค สอนไม่ทันตรงตามแผนการสอน (อ.จรูณศักดิ์,อ.คมสัน,จักริน ไปอบรม 3 วัน) แนวทางแก้ไข สอนในเนื้อหาเดิมที่ยังไม่ได้สอนตามแผน และทบทวนเนื้อหาพร้อมให้นักเรียนสรุปเนื้อหาที่ตนเองได้จาการสอนแทนของครูที่เข้าสอนแทน และเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียน

5 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน (วัดจากแบบนิเทศการสอน)

6 ผลการจัดการเรียนการสอน

7 ปัญหา/อุปสรรค ไม่ได้บันทึกหลังการสอนให้เป็นปัจจุบัน หลังนั่งสมาธิเสร็จ ไม่ได้พูดคุยถึงประโยชน์ของการนั่งสมาธิ แนวทางแก้ไข ชี้แจงถึงประโยชน์ และให้ทำย้อนหลัง และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน เตือนให้กลับไปดูการจัดการเรียนการสอน 12 ขั้นตอนใหม่อีกครั้ง

8 การเลือกสาขาวิชา (ปวช.1)

9 การเลือกสาขาวิชา ระดับชั้น ปวช.1
หมวด จำนวนแผน จำนวนห้อง บัญชี 73 2 คอมพิวเตอร์ 42 1 ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 24 ช่างไฟฟ้า 48 รวม 260 7 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน (จากยอดเดิม 267 ลาออก 7 คน)

10 ปัญหา/อุปสรรค นักเรียนไม่รู้ว่าแต่ละสาขาเรียนไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไร นักเรียนเลือกตามเพื่อน การเปลี่ยนสาขาวิชา แนวทางแก้ไข หัวหน้าหมวดแต่ละหมวดอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างอาชีพของแต่ละสาขาวิชา ชี้แจงการเลือกสาขาวิชาให้เหมาะสมกับตนเอง กำหนดวัน เวลา ในการเปลี่ยนสาขาให้ชัดเจน

11 การกำหนดครูผู้สอน Quarter 3

12 การกำหนดครูผู้สอน Quarter 3
สาขา จำนวนห้อง จำนวนครู (คน) จำนวนครูขาด (คน) ทักษะชีวิต 7 - บัญชี 4 คอมพิวเตอร์ 5 1 ช่างยนต์ 3 2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า รวม 27 23

13 ปัญหา/อุปสรรค ครูไม่สามารถควบคุมนักเรียนจำนวนมากได้ (ปวช.2/4,5 จำนวน 50 คน) จำนวนครูไม่เพียงพอต่อจำนวนห้องที่เปิด แนวทางแก้ไข แบ่งออกเป็น 2 ห้อง หรือ ครูผู้รับผิดชอบต้องพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาวิธีในการควบคุมนักเรียนในห้อง รับครูผู้สอนเพิ่ม

14 รายชื่อครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน Quarter 3
ระดับชั้น สาขา จำนวน (คน) ห้องประจำ ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน ปวช.1/1 บัญชี 37 223 อ.เปรมฤดี ปวช.1/2 36 222 อ.เกศกนก ปวช.1/3 คอมพิวเตอร์ 42 221 อ.สายทอง ปวช.1/4 ช่างยนต์ 232 อ.จงรัก ปวช.1/5 233 อ.ชัชวาลย์ ปวช.1/6 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 24 225 อ.สุทิยา ปวช.1/7 ช่างไฟฟ้า 48 226 อ.พรสวัสดิ์

15 ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน Quarter 3 ระดับชั้น สาขา จำนวน (คน) ห้องประจำ ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน ปวช.2/1 บัญชี 37 213 อ.เจลจิรา ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์ 24 com113 อ.จรูณศักดิ์ ปวช.2/3 26 212 อ.ธวัฒชัย ปวช.2/4 ช่างยนต์ 28 SP212 อ.ธีรภัทร ปวช.2/5 SP211 ปวช.2/6 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 11 SP124 อ.ประสิทธิ์ ปวช.2/7 ช่างไฟฟ้า 38 SP126 อ.ศราวุฒิ

16 ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน Quarter 3 ระดับชั้น สาขา จำนวน (คน) ห้องประจำ ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน ปวช.3/1 บัญชี 24 125 อ.นันทพร ปวช.3/3 คอมพิวเตอร์ 30 124 อ.รัชนี ปวช.3/5 ช่างยนต์ 21 SP312 อ.คมสัน ปวช.3/7 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 14 SP125 อ.ศุภวิทย์ ปวส.1/1,2 31 122 อ.ราตรี ปวส.1/3,4 121 ปวส.1/5,6 29 อ.จักริน ปวส.1/9,10 ช่างไฟฟ้า 17 SP111 อ.เสกสรร

17 ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน Quarter 3 ระดับชั้น สาขา จำนวน (คน) ห้องประจำ ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน ปวส.2/1,2 บัญชี 15 123 พนิดา ปวส.2/3,4 คอมพิวเตอร์ 26 com114 อ.ธัชตะวัน ปวส.2/5,6 ช่างยนต์ 7 SP211 อ.ศรัณย์ธรรศ ปวส.2/7,8 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8 SP123 อ.ชานนท์ ปวส.2/9,10 ช่างไฟฟ้า 24 SP122 อ.ศุภดล

18 รายชื่อครูสอนเสริม Quarter 3
รอง ผอ. สมโพธ ลีลาวดี อ.เนติวุฒิ พื้นฐานช่าง อ.ชานนท์ พื้นฐานช่าง (ปวส.2 อิเล็กฯ) อ.ศรัณย์ธรรศ พื้นฐานช่าง (ปวส. 2 ช่างยนต์) อ.นันท์ภัส พื้นฐานสามัญ อ.ชลพร พื้นฐานบัญชี อ.ภาคภูมิ ภาษาอังกฤษ อ.ดนุพล ภาษาอังกฤษ อ.สุนทรีภรณ์ ภาษาอังกฤษ อ.ศรีประไพ ภาษาอังกฤษ อ.ประกาศิต (ครูพิเศษ)

19 การนิเทศการสอน Quarter 2

20 ผลการนิเทศ Quarter 2 สาขา จำนวนครู (คน) ส่งผลนิเทศ(คน) ผลนิเทศ (%)
ผู้นิเทศ ทักษะชีวิต 5 - รอง.ผอ.พลอยนภัส บัญชี 6 90.20 อ.ศิริพร คอมพิวเตอร์ 3 89.67 รอง.ผอ.สมโพธ ช่างไฟฟ้า/อิเล็กฯ 88.81 อ.ชานนท์ ช่างอุตสาหกรรม ผจก.อัมรา ภาษาอังกฤษ 4 สอนเสริม 2 72.46 รอง.ผอ.สมโพธ+ผจก.อัมรา รวม 32 14 48.73

21 ปัญหา/อุปสรรค ครูผู้สอนส่วนใหญ่ลืมบันทึกหลังการสอน ผู้นิเทศติดภารกิจที่ต้องดำเนินการ จึงไม่สามารถนิเทศได้ตามวันเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข ชี้แจ้ง อธิบาย พร้อมให้คำแนะนำ ฝ่ายวิชาการติดตามผลนิเทศจากผู้นิเทศก่อนปิด Quarter 2

22 งานที่กำลังดำเนินการ

23 งานที่กำลังดำเนินการ
สรุปโครงการเรียนรู้กฎหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (รอการทดสอบ 22 ก.ย.57) สรุปการอบรมงานสารบรรณ (รอการทดสอบ 23 ก.ย.57) การจัดตารางเรียน ตารางสอน (อยู่ในช่วงของการจัดรายวิชา/สมรรถนะ) การสอบเล่มโครงงานของนักเรียน ปวช.3 (19 ก.ย.57) ประกวดโครงงาน ปวช.3 (25 ก.ย.57)


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google