งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง. แผนที่เดินทาง Roadmap.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง. แผนที่เดินทาง Roadmap."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง

2 แผนที่เดินทาง Roadmap

3 ช่วงรอยต่อ

4 Do less, get more Teach less, learn more

5 การปฏิรูปการศึกษา เดิม ใหม่ - บริหารฐานกรม - รวมศูนย์ - เน้นเนื้อหา - ครูเป็นศูนย์กลาง - การบริหารแบบ Routine - บริหารด้วยองค์กร หลัก - กระจายอำนาจ - เน้นกระบวนการคิด - นักเรียนเป็น ศูนย์กลาง - การบริหารแบบ ประกันคุณภาพ

6 เราใส่สูตรผิดหรือเปล่า - ลองผิดลองถูก - วิจัยแนวปฏิรูปนานาประเทศ - ถูกหลักทุกหมวด - แต่ไม่ลงกรอบรูป

7 การปฏิรูป ต้องเกิดจากข้าง ใน = Black Box

8 Black Box

9 การลงทุนทั่วโลก 2 ล้านล้านดอลล่าร์ ผล ? =

10 ผล PISA ความแตกต่างเกิดขึ้น ! ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

11 สิงคโปร์อยู่อันดับต้น สิงคโปร์ลงทุนเท่าไร ?

12 อังกฤษต้นแบบการปฏิรูป ผลผล ? ประกันคุณภาพ โรงเรียน - ชุมชน ท้องถิ่น / ส่วนกลาง นิเทศ คุณภาพ admission การจัดงบประมาณ SBM การวัดและ ประเมินผล มาตรฐาน หลักสูตร

13 สหรัฐอเมริกา S/T Class size กระจายอำนาจ (Decentralization) Charter School ผล = ?

14 คำตอบสุดท้าย “You can’t improve student learning without improving instruction ”

15 McKinsey’s Report เสนอว่า การลดชั้นเรียน ได้ผลเฉพาะ ในช่วงชั้นต้น ๆ เท่านั้น

16 เด็ก 8 ขวบ 2 คน (A,B) A เรียนกับครูเก่ง B เรียนกับครูอ่อน ภายใน 3 ปี A ห่างจาก B 50 เปอร์เซ็นไตล์ จาก Tennessee

17 “ กว่าจะถึง ป. ปลายก็ สายเสียแล้ว ” เพราะความสูญเสียโอกาสใน ชั้นต้นย้อนคืนไม่ได้

18 เด็กอายุ 7 ขวบ กลุ่ม Top 20 % มีโอกาสประสบ ความสำเร็จในมหาวิทยาลัย เป็น 2 เท่า ของกลุ่ม Bottom 20 % ( นี่คือเครื่องมือพยากรณ์ ที่ไม่ใช่ หมอดู )

19 ที่ อังกฤษ เด็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อ่านเขียนเมื่ออายุ 11 ปี มีโอกาสเพียง 25 % ที่จะฟื้นฟู เมื่ออายุ 14 ปี

20 โครงการ TIMSS หาปัจจัยร่วม ของประเทศที่สำเร็จ  พบว่ามี 3 องค์ประกอบ 1. ให้คนเก่งมาเป็นครู 2. พัฒนาคนเก่ง ให้เป็นครู เก่ง 3. จัดระบบสนับสนุนเพื่อลด ความเหลื่อมล้ำ ให้เด็กทุกคนเรียนกับครู เก่ง

21 - ปรับนโยบายด้านการ จัดสรรงบประมาณ - ปรับการบริหาร - ระบบแรงจูงใจ การทำให้เกิด องค์ประกอบทั้ง 3 จะต้อง

22 ICT เป็นเครื่องมือสำคัญ แต่ ICT ไม่ได้ลด ความสำคัญของครู

23 “ คุณภาพการศึกษาไม่สามารถสูงกว่าคุณภาพครู ” “Quality of education cannot exceed the Quality of teachers”

24 การ เรียนรู้ = ปฏิสัมพัน ธ์ระหว่าง ครูกับ นักเรียน

25 การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ ครู และนักเรียนด้วย ระบบพี่ เลี้ยง การวิจัยในชั้นเรียน ภาวะผู้นำในโรงเรียน ครูเรียนรู้จาก กันและกัน

26 “ เราจะได้ครูดี ต้องมีครูดีเป็นผู้ฝึก ” ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับ ระบบพี่เลี้ยงมาก

27 การจะได้ผู้บริหารที่ดี ต้องคัดครูดีมาเป็นครูใหญ่

28 ต้องให้ครูเรียนรู้จาก เพื่อนครู ต้องสร้างวัฒนธรรมความ ร่วมมือภายในโรงเรียน

29 Learnin g Environ ment Improved Budgeting System Take advantage of IT Enhance O- net Pisa No Single Solution Quality Teacher is Key

30 10 จุดเน้น สพฐ.  Student Achievement  Literacy & Numeracy  EQ  Excellence  Alternative Education, 0% dropout

31 10 จุดเน้น สพฐ.  Sufficiency Economy  Southern-Border Province  Asean Community  Effective ESA  Quality School

32 นโยบายเร่งด่วนปฏิรูป รอบ 2  พัฒนาทักษะผู้เรียน  ปรับปรุงหลักสูตร T/L 70:30  พัฒนาครู  ผลิตครูพันธุ์ใหม่ (Facilitator)  ผลิตครูสาขาขาดแคลน ครูต่างประเทศ

33 นโยบายเร่งด่วนปฏิรูป รอบ 2  โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีประจำ อำเภอ โรงเรียน มาตรฐานสากล โรงเรียนขนาดเล็กและ ดีในชุมชน โรงเรียนคู่ พัฒนา  3Ns  MOU สร้างแหล่งเรียนรู้  School Mapping  Streaming คนเรียนอาชีวะ 60:40

34 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง. แผนที่เดินทาง Roadmap.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google