งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลไกชาติสร้างเด็กไทยก้าวทันโลกยุคใหม่ วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จริง.. แต่... อภิปรายในการสัมมนาวิชาการ “ กลไกชาติสร้างเด็กไทยก้าวทันโลกยุคใหม่ได้จริงหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลไกชาติสร้างเด็กไทยก้าวทันโลกยุคใหม่ วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จริง.. แต่... อภิปรายในการสัมมนาวิชาการ “ กลไกชาติสร้างเด็กไทยก้าวทันโลกยุคใหม่ได้จริงหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลไกชาติสร้างเด็กไทยก้าวทันโลกยุคใหม่ วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จริง.. แต่... อภิปรายในการสัมมนาวิชาการ “ กลไกชาติสร้างเด็กไทยก้าวทันโลกยุคใหม่ได้จริงหรือ ?” จัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ดำเนินงานโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านเด็กและเยาวชน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

2 ต้องไม่ทำแบบเดิม • ลดขนาดกระทรวงศึกษาธิการลง ๑๐ เ ท่า • ยุบ สมศ. เปลี่ยนไปทำงานวิชาการด้านการ ประเมิน • เอื้ออำนาจแก่ครู / จุดใกล้ชิดเด็กที่สุด • เปลี่ยนเป้าหมายการศึกษา จากสร้างผู้ตาม เป็นสร้างผู้นำ • เลิกเน้นสอน เปลี่ยนไปเน้นเรียน • เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ / การผลิต ครู • เปลี่ยนวิธีการพัฒนาครูประจำการ

3 ลดขนาดกระทรวงศึกษาธิการ • เหลือ 1/10 ปลดปล่อย รร./ ครู ออก จากอำนาจรวมศูนย์ • เพื่อลดการใช้อำนาจควบคุมสั่งการ • ให้ครูได้ใช้เวลากับศิษย์ เอาใจใส่เป็น รายคน ให้เรียนแล้วเกิด Mastery Learning • กศธ. ทำงานข้อมูล ระบบ วิชาการ เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงกับโลก - เปลี่ยนทักษะของ บุคลากรของกระทรวงฯ

4 เปลี่ยนระบบประเมิน • เน้นประเมินโดยครู โดยผู้เรียนเอง / พ่อแม่ • เน้นประเมินเพื่อพัฒนา - Formative Evaluation • เน้นประเมินทักษะ, competency ที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ ๒๑ ไมใช่เน้นประเมินความรู้่ • ไม่เกิด “ สอนเพื่อสอบ ” (Teach to Test) • ส่วนกลางทำงานพัฒนาวิธีการประเมิน ตรวจสอบความแม่นยำในการประเมินของครู / โรงเรียน

5 ให้คุณค่าแก่ครู • การใช้ครูเป็น “ ครูสอน ” เป็นการ ลดทอนคุณค่าของครู • ยิ่งลดทอน หากเป็น “ ครูรับคำสั่ง ” เพราะทำให้ไม่ได้ฝึกความริเริ่ม สร้างสรรค์ • ยิ่งลดทอน เพราะมัวแต่สนองนาย ไม่ สนองศิษย์ • ครูที่มีคุณค่าต่อศิษย์ : ครูฝึก และ สมาชิกชมรมเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) • เพื่อ : ศิษย์ ( ทุกคน ) เรียนรู้จริง เกิด ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เรียนรู้ บูรณาการทั้ง ๕ ด้าน

6 เปลี่ยนเป้าหมายการศึกษา • จากสร้างผู้ตามแห่งศตวรรษที่ ๒๐ มาเป็น สร้างผู้นำแห่งศตวรรษที่ ๒๑ • จากคนที่คิดตามๆ กัน มาเป็นสร้างคนที่ คิดเป็น เป็นตัวของตัวเอง กล้าสร้าง นวัตกรรม • จาก “ ผู้รู้ ” คำตอบที่ถูกต้องคำตอบเดียว มาเป็นผู้คิดคำตอบได้หลายคำตอบ • จากผลิตนักรับถ่ายทอด ค. มาเป็น Learning by Doing • จากเอาใจใส่เฉพาะเด็กเก่ง มาเป็นเอาใจ ใส่ทั้งชั้น

7 เปลี่ยนวิธีการจัดการศึกษา • จากเน้นสอนความรู้ สู่เน้นเรียน / ฝึก ทักษะ • จากเน้นสอนวิชา สู่เน้นเรียนบูรณาการครบ ๕ ด้าน • จาก สอนมาก เรียนน้อย สู่ Teach less, Learn more • จากเน้นจากการสอนเพื่อสอบ เป็น เรียนเพื่อ พัฒนาทักษะ ๕ ด้าน • จากเรียนวิชาที่โรงเรียน เป็น กลับทาง ห้องเรียน. ใช้เวลาในห้องเรียนฝึกใช้ ค. • ให้ศิษย์ทุกคน เรียนแล้วรู้จริง (Mastery)

8 เปลี่ยนวิธีการผลิตครู • จากวิธีปัจจุบัน สู่ เรียนแบบกลับทาง ห้องเรียน • จากเรียนเป็นรายวิชา เป็น เรียนบูรณาการ • เรียนให้ได้ ทักษะด้านการเรียนรู้ : Learn, Delearn, Relearn • เรียนแบบรู้จริง (Mastery Learning) • เข้าใจ และรู้วิธีปรับปรุงวิธีเรียนของตนเอง (Meta-cognition Skills)

9 เปลี่ยนวิธีพัฒนาครูประจำการ • จากเน้น Training Mode สู่ เน้น Learning Mode • ครูจับกลุ่ม เป็นทีม / ชุมชน เรียนรู้วิธีทำ หน้าที่ “ ครูฝึก ” – Professional Learning Community (PLC) มีโค้ชให้ครู • Reward ครูที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ ศิษย์ดี ไม่ใช่ผลงานในกระดาษ

10 สรุป การสร้างเด็กไทยให้ก้าวทันโลก • ทำไม่ได้หากยังมีโครงสร้างการบริหาร การศึกษาแบบเดิม ใช้กระบวนทัศน์เดิม... กศ. แห่ง ศตวรรษที่ ๒๐ / ๑๙ • ต้องเปลี่ยนโดยสิ้นเชิง สู่กระบวนทัศน์ และวิธีการแห่งศตวรรษที่ ๒๑


ดาวน์โหลด ppt กลไกชาติสร้างเด็กไทยก้าวทันโลกยุคใหม่ วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จริง.. แต่... อภิปรายในการสัมมนาวิชาการ “ กลไกชาติสร้างเด็กไทยก้าวทันโลกยุคใหม่ได้จริงหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google