งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งระบบ

2 www.themegallery.com Black Box

3 คำตอบสุดท้าย “You can’t improve student learning without improving instruction ”

4 โครงการ TIMSS หาปัจจัยร่วม ของประเทศที่สำเร็จ  พบว่ามี 3 องค์ประกอบ 1. ให้คนเก่งมาเป็นครู 2. พัฒนาคนเก่ง ให้เป็นครู เก่ง 3. จัดระบบสนับสนุนเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำ ให้เด็กทุกคนเรียนกับครู เก่ง

5 “ คุณภาพการศึกษาไม่สามารถสูงกว่าคุณภาพครู ” “Quality of education cannot exceed the Quality of teachers” โครงการ TIMSS หาปัจจัยร่วมของ ประเทศที่สำเร็จ

6 การ เรียนรู้ = ปฏิสัมพัน ธ์ระหว่าง ครูกับ นักเรียน โครงการ TIMSS หาปัจจัยร่วมของ ประเทศที่สำเร็จ

7 การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ ครู และนักเรียนด้วย ระบบพี่ เลี้ยง การวิจัยในชั้นเรียน ภาวะผู้นำในโรงเรียน ครูเรียนรู้จาก กันและกัน

8 “ เราจะได้ครูดี ต้องมีครูดีเป็นผู้ฝึก ” ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับ ระบบพี่เลี้ยงมาก

9 การจะได้ผู้บริหารที่ดี ต้องคัดครูดีมาเป็นครูใหญ่ ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับ ระบบพี่เลี้ยงมาก

10 ต้องให้ครูเรียนรู้จาก เพื่อนครู ต้องสร้างวัฒนธรรมความ ร่วมมือภายในโรงเรียน ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญ กับระบบพี่เลี้ยงมาก

11 Vision : การปฏิรูป การศึกษาของเซี่ยงไฮ้ สอดคล้องกับ PISA “ เซี่ยงไฮ้ ”

12 ผลการประเมิน PISA 2009 ความจริงที่ควรนำมาหาทางปรับแก้ PISA (Program for International Student Assessment) เป็นโครงการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ มีประเทศ สมาชิก 65 ประเทศ ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิก ตั้งแต่ ปี 2000 เป็นโครงการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ มีประเทศ สมาชิก 65 ประเทศ ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิก ตั้งแต่ ปี 2000 เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ให้สามารถเปรียบเทียบในระดับ นานาชาติ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ให้สามารถเปรียบเทียบในระดับ นานาชาติ

13 ผลการประเมิน PISA 2009 ( ต่อ ) PISA เห็นว่าตัวชี้วัดศักยภาพ การแข่งขันทางเศรษฐกิจ คือ การรู้เรื่อง 3 ด้าน คือ การอ่าน (Reading Literacy) คณิตศาสตร์ (MathematicsLiteracy) และวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

14 ผลการประเมิน PISA 2009 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย การ อ่าน อันดับหนึ่ง คือ เซี่ยงไฮ้ (556) รองลงมาได้แก่ เกาหลี (539) และฟินแลนด์ (536) นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย การอ่าน คือ 421 การอ่าน คะแนนเฉลี่ย เป็น 493

15 ผลการประเมิน PISA 2009 ( ต่อ ) คณิตศาสตร์ ประเทศที่มีคะแนน สูงสุด 5 อันดับแรกเป็นประเทศ ในเอเซียทั้งหมด ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ (600) สิงคโปร์ (562) ฮ่องกง (555) เกาหลี (546) ไทเป (543) ส่วนฟินแลนด์ (541) และญี่ปุ่น (529) นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย คณิตศาสตร์ คือ 419 คณิตศาสตร์ คะแนน เฉลี่ย คณิตศาสตร์ คะแนน เฉลี่ย 496

16 ผลการประเมิน PISA 2009 ( ต่อ ) วิทยาศาสตร์ ประเทศที่มีคะแนน สูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ เซี่ยง ไฮ้ (575) ฟินแลนด์ (554) ฮ่องกง (549) สิงคโปร์ (542) ญี่ปุ่น (539) เกาหลี (538) นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย วิทยาศาสตร์ คือ 425 วิทยาศาสตร์ คะแนน เฉลี่ย 501

17 ผลการประเมิน PISA 2009 ( ต่อ ) PISA2009 ได้ศึกษาปัจจัย ที่ทำให้ระบบประสบ ความสำเร็จและให้ข้อมูล คือ ครูเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่สุด รองลงมาคือ วัสดุการ เรียนการสอน ครูเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่สุด รองลงมาคือ วัสดุการ เรียนการสอน

18 การอ่าน คณิตศา สตร์ วิทยาศา สตร์ ระดับ 5 ระดับ 6 เรียงลำดับประเทศตามสัดส่วน นักเรียนกลุ่มสูง ( ระดับ 5 หรือ 6) จากมากไปน้อย ตาม% นักเรียนที่ ระดับสูง (5+6) เซี่ยงไฮ้-จีน เป็นที่หนึ่งทุกวิชา

19 Actions : 1. Improve Teaching and Learning 2. Teacher Enhancement 3. School Empowerment “ เซี่ยงไฮ้ ”

20  Whole system reform effort ”what ” and “how”  Raise the bar and close the gap  Poor, fair, good, great, excellent  Breakthrough  The chemistry of widespread improvement  Sustainable improvement คำสำคัญ

21 “ เขยื้อนภูเขาจาก ปลายยอด ” สพฐ. ใช้กลยุทธ์

22 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google