งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งระบบ

2 Black Box

3 คำตอบสุดท้าย “You can’t improve student learning without improving instruction”

4 โครงการ TIMSS หาปัจจัยร่วมของประเทศที่สำเร็จ
พบว่ามี 3 องค์ประกอบ 1. ให้คนเก่งมาเป็นครู 2. พัฒนาคนเก่ง ให้เป็นครูเก่ง 3. จัดระบบสนับสนุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้เด็กทุกคนเรียนกับครูเก่ง

5 “คุณภาพการศึกษาไม่สามารถสูงกว่าคุณภาพครู”
โครงการ TIMSS หาปัจจัยร่วมของประเทศที่สำเร็จ “คุณภาพการศึกษาไม่สามารถสูงกว่าคุณภาพครู” “Quality of education cannot exceed the Quality of teachers”

6 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ครูกับนักเรียน
โครงการ TIMSS หาปัจจัยร่วมของประเทศที่สำเร็จ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ครูกับนักเรียน = การเรียนรู้

7 การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ ครูและนักเรียนด้วย
ระบบพี่เลี้ยง การวิจัยในชั้นเรียน ภาวะผู้นำในโรงเรียน ครูเรียนรู้จากกันและกัน

8 ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับระบบพี่เลี้ยงมาก
“เราจะได้ครูดี ต้องมีครูดีเป็นผู้ฝึก”

9 การจะได้ผู้บริหารที่ดี ต้องคัดครูดีมาเป็นครูใหญ่
ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับระบบพี่เลี้ยงมาก การจะได้ผู้บริหารที่ดี ต้องคัดครูดีมาเป็นครูใหญ่

10 ต้องให้ครูเรียนรู้จากเพื่อนครู
ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับระบบพี่เลี้ยงมาก ต้องให้ครูเรียนรู้จากเพื่อนครู ต้องสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือภายในโรงเรียน

11 Vision : การปฏิรูปการศึกษาของเซี่ยงไฮ้
“เซี่ยงไฮ้” Vision : การปฏิรูปการศึกษาของเซี่ยงไฮ้ สอดคล้องกับ PISA

12 ผลการประเมิน PISA 2009 ความจริงที่ควรนำมาหาทางปรับแก้
PISA (Program for International Student Assessment) เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ มีประเทศสมาชิก 65 ประเทศ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ตั้งแต่ ปี 2000 เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาให้สามารถเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ

13 ผลการประเมินPISA 2009 (ต่อ)
การอ่าน (Reading Literacy) คณิตศาสตร์ (MathematicsLiteracy) และวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

14 การอ่าน คะแนนเฉลี่ย เป็น 493
ผลการประเมินPISA 2009 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย การอ่าน อันดับหนึ่ง คือ เซี่ยงไฮ้(556) รองลงมาได้แก่ เกาหลี(539)และฟินแลนด์(536) การอ่าน คะแนนเฉลี่ย เป็น 493 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย การอ่าน คือ 421

15 ผลการประเมินPISA 2009 (ต่อ)
คณิตศาสตร์ ประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกเป็นประเทศในเอเซียทั้งหมด ได้แก่ เซี่ยงไฮ้(600) สิงคโปร์(562) ฮ่องกง(555) เกาหลี(546) ไทเป(543) ส่วนฟินแลนด์(541) และญี่ปุ่น(529) คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 496 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย คณิตศาสตร์ คือ 419

16 ผลการประเมินPISA 2009 (ต่อ)
วิทยาศาสตร์ ประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ เซี่ยงไฮ้(575) ฟินแลนด์(554) ฮ่องกง(549) สิงคโปร์(542) ญี่ปุ่น(539) เกาหลี(538) วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 501 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย วิทยาศาสตร์ คือ 425

17 ผลการประเมินPISA 2009 (ต่อ)
ครูเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือ วัสดุการเรียนการสอน

18 ตาม% นักเรียนที่ระดับสูง (5+6) เซี่ยงไฮ้-จีน เป็นที่หนึ่งทุกวิชา
ระดับ ระดับ 6 การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตาม% นักเรียนที่ระดับสูง (5+6) เซี่ยงไฮ้-จีน เป็นที่หนึ่งทุกวิชา เรียงลำดับประเทศตามสัดส่วนนักเรียนกลุ่มสูง (ระดับ 5 หรือ 6) จากมากไปน้อย

19 Actions : 1. Improve Teaching and Learning 2. Teacher Enhancement
“เซี่ยงไฮ้” Actions : 1. Improve Teaching and Learning 2. Teacher Enhancement 3. School Empowerment

20 คำสำคัญ Raise the bar and close the gap
Whole system reform effort ”what ” and “how” Raise the bar and close the gap Poor, fair, good, great, excellent Breakthrough The chemistry of widespread improvement Sustainable improvement

21 “เขยื้อนภูเขาจากปลายยอด”
สพฐ. ใช้กลยุทธ์ “เขยื้อนภูเขาจากปลายยอด”

22 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google