งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด 1. นางสาวขวัญชนก วิโย เลขที่ 3 ปี 3 กลุ่ม 3 2. นายเกษมสันต์ ตะดวงดี เลขที่ 30 ปี 3 กลุ่ม 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด 1. นางสาวขวัญชนก วิโย เลขที่ 3 ปี 3 กลุ่ม 3 2. นายเกษมสันต์ ตะดวงดี เลขที่ 30 ปี 3 กลุ่ม 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด

3 1. นางสาวขวัญชนก วิโย เลขที่ 3 ปี 3 กลุ่ม 3 2. นายเกษมสันต์ ตะดวงดี เลขที่ 30 ปี 3 กลุ่ม 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปะ ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

4

5 ก. เพลงช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียน ให้สนุกสนาน ข. เพลงช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ค. ช่วยให้เด็กเล่นและอยู่ร่วมกับสังคมใน หมู่เพื่อนได้มากขึ้น ง. ช่วยให้เด็กพัฒนาทางด้านภาษา

6 ก. 3 ประการ ข. 5 ประการ ค. 2 ประการ ง. 4 ประการ

7 ก. Sumie (2001) ข. สุปราณี กัลปนารถ (2533: 40) ค. รองเนือง ศุขสมิติ (2537: 47) ง. วราภรณ์ วราธิพร (2543: 21)

8 ก. Sumie (2001) ข. สุปราณี กัลปนารถ (2533: 40) ค. รองเนือง ศุขสมิติ (2537: 47) ง. วราภรณ์ วราธิพร (2543: 21)

9 ก. การฟังและการออกเสียง ข. ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการสอน ค. แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและ ความสามารถด้านการฟังและการพูด ง. การดำเนินการสอน

10  1. ค  2. ก  3. ง  4. ก  5. ง  1. ค  2. ก  3. ง  4. ก  5. ง

11 สิ้นสุดการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด 1. นางสาวขวัญชนก วิโย เลขที่ 3 ปี 3 กลุ่ม 3 2. นายเกษมสันต์ ตะดวงดี เลขที่ 30 ปี 3 กลุ่ม 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google