งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามท้ายเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลง วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

2 อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด
เสนอ อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด

3 จัดทำโดย 1.นางสาวขวัญชนก วิโย เลขที่ 3 ปี 3 กลุ่ม 3 2.นายเกษมสันต์ ตะดวงดี เลขที่ 30 ปี 3 กลุ่ม 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปะศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

4 คำถามท้ายเรื่อง

5 1.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการนำเพลงมาใช้ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ก.เพลงช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุกสนาน ข.เพลงช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ค.ช่วยให้เด็กเล่นและอยู่ร่วมกับสังคมในหมู่เพื่อนได้มากขึ้น ง.ช่วยให้เด็กพัฒนาทางด้านภาษา

6 2. ขั้นตอนการร้องเพลงมีองค์ประกอบกี่ประการ
3 ประการ 5 ประการ 2 ประการ 4 ประการ

7 3. ใครเป็นผู้บอกขั้นตอนการสอนเพลงประพกอบการเรียนการสอน
Sumie (2001) สุปราณี กัลปนารถ (2533: 40) รองเนือง ศุขสมิติ (2537: 47) วราภรณ์ วราธิพร(2543: 21)

8 Sumie (2001) สุปราณี กัลปนารถ (2533: 40) รองเนือง ศุขสมิติ (2537: 47)
4. ใครเป็นผู้นำเพลงไปใช้กับนักเรียนอาชีวะที่ต้องการสอบภาษาอังกฤษเพื่อรับใบประกาศทางภาษา Sumie (2001) สุปราณี กัลปนารถ (2533: 40) รองเนือง ศุขสมิติ (2537: 47) วราภรณ์ วราธิพร(2543: 21)

9 5.ข้อใดไม่ใช่ข้อค้นพบจากการวิจัย
การฟังและการออกเสียง ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการสอน แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการฟังและการพูด การดำเนินการสอน

10 เฉลย 1.ค 2.ก 3.ง 4.ก 5.ง

11 สิ้นสุดการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google