งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 - ไม่เอาใจใส่ในบทเรียน  - ขาดทักษะในการอ่าน การเขียน การ สะกดคำศัพท์  - แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ช้า  - ทำงานที่ครูมอบหมายให้ได้ไม่สมบูรณ์  - จดจำสิ่งที่เรียนไปแล้วไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " - ไม่เอาใจใส่ในบทเรียน  - ขาดทักษะในการอ่าน การเขียน การ สะกดคำศัพท์  - แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ช้า  - ทำงานที่ครูมอบหมายให้ได้ไม่สมบูรณ์  - จดจำสิ่งที่เรียนไปแล้วไม่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  - ไม่เอาใจใส่ในบทเรียน  - ขาดทักษะในการอ่าน การเขียน การ สะกดคำศัพท์  - แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ช้า  - ทำงานที่ครูมอบหมายให้ได้ไม่สมบูรณ์  - จดจำสิ่งที่เรียนไปแล้วไม่ได้  - ไม่สามารถทำความเข้าใจกับบทเรียน  - ทำงานด้วยความเหนื่อยยากกว่าจะ ประสบความสำเร็จ  - ไม่เอาใจใส่ในบทเรียน  - ขาดทักษะในการอ่าน การเขียน การ สะกดคำศัพท์  - แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ช้า  - ทำงานที่ครูมอบหมายให้ได้ไม่สมบูรณ์  - จดจำสิ่งที่เรียนไปแล้วไม่ได้  - ไม่สามารถทำความเข้าใจกับบทเรียน  - ทำงานด้วยความเหนื่อยยากกว่าจะ ประสบความสำเร็จ

3  การช่วยเหลือเด็กๆ, นักเรียน ให้สามารถ  เรียนรู้สิ่งต่างๆได้สะดวกและ รวดเร็วขึ้น  ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ ตลอดชีวิต ( Lifelong learning)  การช่วยเหลือเด็กๆ, นักเรียน ให้สามารถ  เรียนรู้สิ่งต่างๆได้สะดวกและ รวดเร็วขึ้น  ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ ตลอดชีวิต ( Lifelong learning)

4  - ครูสอนไม่ดี หรือไม่มียุทธศาสตร์ใน การสอน  - เด็กขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้  - สาเหตุจากพันธุกรรม แต่ 40-70% ของความสามารถทางสมองเกิดจาก การเรียนรู้ ไม่ใช่พันธุกรรม  - ขาดทักษะในการเรียนรู้  - ครูสอนไม่ดี หรือไม่มียุทธศาสตร์ใน การสอน  - เด็กขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้  - สาเหตุจากพันธุกรรม แต่ 40-70% ของความสามารถทางสมองเกิดจาก การเรียนรู้ ไม่ใช่พันธุกรรม  - ขาดทักษะในการเรียนรู้

5  กระบวนการที่เกิดขึ้นขณะที่เด็กเรียนรู้  ปัญหาการเรียนรู้จะเกิดที่ขั้นประมวลผล 85-90 %  กระบวนการที่เกิดขึ้นขณะที่เด็กเรียนรู้  ปัญหาการเรียนรู้จะเกิดที่ขั้นประมวลผล 85-90 % input output Active Processing system Processing Speed Working Memory Attention

6  ความใส่ใจ Attention ผู้เรียนที่ไม่ใส่ใจขณะเรียน ส่งผลให้สมอง ไม่สามารถเก็บความจำไว้นานพอที่จะเรียก ความจำกลับคืน มาได้ และกระทบถึงสมองส่วนอื่นด้วย  ความจำช่วงระยะทำงาน Working memory ผู้เรียนที่ไม่ สามารถเก็บความจำไว้นานพอที่จะเรียก กลับคืนมาใช้ได้ จะเรียนรู้ด้วยความทุกข์ เครียด ไม่ สบายใจ  ความเร็วในการประมวลผล Processing speed ถ้าการ ประมวลผลเกิดขึ้นช้า ข้อมูลในสมอง อาจสูญหายจนไม่ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผู้เรียนต้อง เริ่มต้นรับข้อมูลใหม่ ทั้งหมด  ความใส่ใจ Attention ผู้เรียนที่ไม่ใส่ใจขณะเรียน ส่งผลให้สมอง ไม่สามารถเก็บความจำไว้นานพอที่จะเรียก ความจำกลับคืน มาได้ และกระทบถึงสมองส่วนอื่นด้วย  ความจำช่วงระยะทำงาน Working memory ผู้เรียนที่ไม่ สามารถเก็บความจำไว้นานพอที่จะเรียก กลับคืนมาใช้ได้ จะเรียนรู้ด้วยความทุกข์ เครียด ไม่ สบายใจ  ความเร็วในการประมวลผล Processing speed ถ้าการ ประมวลผลเกิดขึ้นช้า ข้อมูลในสมอง อาจสูญหายจนไม่ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผู้เรียนต้อง เริ่มต้นรับข้อมูลใหม่ ทั้งหมด

7  ตัวอย่าง  เด็กที่บกพร่องในด้านการวิเคราะห์ / การแยกแยะเสียง / แบ่งวรรคตอนไม่ ถูกต้อง อ่านออกเสียงคำศัพท์ไม่ ถูกต้อง ( มีปัญหาเรื่องการฟัง )  เด็กต้องได้รับการปรับปรุงในเรื่อง การฟัง  ตัวอย่าง  เด็กที่บกพร่องในด้านการวิเคราะห์ / การแยกแยะเสียง / แบ่งวรรคตอนไม่ ถูกต้อง อ่านออกเสียงคำศัพท์ไม่ ถูกต้อง ( มีปัญหาเรื่องการฟัง )  เด็กต้องได้รับการปรับปรุงในเรื่อง การฟัง

8  ทักษะเกิดจากการฝึกฝน  ดังนั้น ต้องค้นหาวิธีพัฒนาทักษะ  ต้องการให้ตีกอล์ฟเก่ง ต้องฝึกตี กอล์ฟในสนาม  เล่นเปียโนได้อย่างชำนาญ ต้อง ฝึกเล่นทุกวัน  อยากให้เด็กคิดเป็น ต้องฝึกให้ เด็กรู้จักจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ อย่าสอนให้จำ  ทักษะเกิดจากการฝึกฝน  ดังนั้น ต้องค้นหาวิธีพัฒนาทักษะ  ต้องการให้ตีกอล์ฟเก่ง ต้องฝึกตี กอล์ฟในสนาม  เล่นเปียโนได้อย่างชำนาญ ต้อง ฝึกเล่นทุกวัน  อยากให้เด็กคิดเป็น ต้องฝึกให้ เด็กรู้จักจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ อย่าสอนให้จำ

9  - บางคนเรียนรู้ได้ดีทางสายตา  - บางคนเรียนรู้ได้ดีทางโสตประสาท  - บางคนเรียนรู้ได้ดีทางการรับสัมผัสและ การเคลื่อนไหว  ครูต้องค้นหารูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก ให้พบ ใช้วิธีสอนให้สอดคล้องกับลีลา การเรียนรู้ที่เด็กชอบมากที่สุด  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ  - บางคนเรียนรู้ได้ดีทางสายตา  - บางคนเรียนรู้ได้ดีทางโสตประสาท  - บางคนเรียนรู้ได้ดีทางการรับสัมผัสและ การเคลื่อนไหว  ครูต้องค้นหารูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก ให้พบ ใช้วิธีสอนให้สอดคล้องกับลีลา การเรียนรู้ที่เด็กชอบมากที่สุด  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ

10  1. ผู้ที่เรียนรู้ทางสายตา ( Visual learner ) เป็นพวกเรียนรู้ได้ดีถ้าเรียนจากรูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง  2. ผู้ที่เรียนรู้ทางโสตประสาท ( Auditory learner ) เป็นพวกเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ฟังหรือได้พูด มี ทักษะในการได้ยิน - ฟัง  3. ผู้ที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก ( Kinesthetic learner ) เป็นพวกเรียนรู้ได้ดีถ้าได้แสดงออกหรือให้ ปฏิบัติจริง  1. ผู้ที่เรียนรู้ทางสายตา ( Visual learner ) เป็นพวกเรียนรู้ได้ดีถ้าเรียนจากรูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง  2. ผู้ที่เรียนรู้ทางโสตประสาท ( Auditory learner ) เป็นพวกเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ฟังหรือได้พูด มี ทักษะในการได้ยิน - ฟัง  3. ผู้ที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก ( Kinesthetic learner ) เป็นพวกเรียนรู้ได้ดีถ้าได้แสดงออกหรือให้ ปฏิบัติจริง

11


ดาวน์โหลด ppt  - ไม่เอาใจใส่ในบทเรียน  - ขาดทักษะในการอ่าน การเขียน การ สะกดคำศัพท์  - แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ช้า  - ทำงานที่ครูมอบหมายให้ได้ไม่สมบูรณ์  - จดจำสิ่งที่เรียนไปแล้วไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google