งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลีลาการเรียนรู้ Learning Style.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลีลาการเรียนรู้ Learning Style."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลีลาการเรียนรู้ Learning Style

2 ปัญหาการเรียนของนักเรียน
- ไม่เอาใจใส่ในบทเรียน - ขาดทักษะในการอ่าน การเขียน การสะกดคำศัพท์ - แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ช้า - ทำงานที่ครูมอบหมายให้ได้ไม่สมบูรณ์ - จดจำสิ่งที่เรียนไปแล้วไม่ได้ - ไม่สามารถทำความเข้าใจกับบทเรียน - ทำงานด้วยความเหนื่อยยากกว่าจะประสบความสำเร็จ

3 การช่วยเหลือเด็กๆ , นักเรียน ให้สามารถ
เรียนรู้สิ่งต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ( Lifelong learning)

4 1.เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ อาจมาจากสาเหตุต่างๆกัน
1.เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ อาจมาจากสาเหตุต่างๆกัน - ครูสอนไม่ดี หรือไม่มียุทธศาสตร์ในการสอน - เด็กขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ - สาเหตุจากพันธุกรรม แต่ 40-70% ของ ความสามารถทางสมองเกิดจากการเรียนรู้ ไม่ใช่ พันธุกรรม - ขาดทักษะในการเรียนรู้

5 2.ทักษะที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
กระบวนการที่เกิดขึ้นขณะที่เด็กเรียนรู้ ปัญหาการเรียนรู้จะเกิดที่ขั้นประมวลผล % Active Processing system Processing Speed Working Memory Attention input output

6 ผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนา
ความใส่ใจ Attention ผู้เรียนที่ไม่ใส่ใจขณะเรียน ส่งผลให้สมอง ไม่สามารถเก็บความจำไว้นานพอที่จะเรียกความจำกลับคืน มาได้ และกระทบถึงสมองส่วนอื่นด้วย ความจำช่วงระยะทำงาน Working memory ผู้เรียนที่ไม่ สามารถเก็บความจำไว้นานพอที่จะเรียกกลับคืนมาใช้ได้ จะเรียนรู้ด้วยความทุกข์ เครียด ไม่สบายใจ ความเร็วในการประมวลผล Processing speed ถ้าการ ประมวลผลเกิดขึ้นช้า ข้อมูลในสมองอาจสูญหายจนไม่ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผู้เรียนต้องเริ่มต้นรับข้อมูลใหม่ ทั้งหมด

7 3. ค้นหาทักษะที่เป็นจุดอ่อน
ตัวอย่าง เด็กที่บกพร่องในด้านการวิเคราะห์ / การแยกแยะ เสียง / แบ่งวรรคตอนไม่ถูกต้อง อ่านออกเสียง คำศัพท์ไม่ถูกต้อง (มีปัญหาเรื่องการฟัง) เด็กต้องได้รับการปรับปรุงในเรื่องการฟัง

8 4.ค้นหาวิธีการปรับปรุงทักษะการเรียนรู้
ทักษะเกิดจากการฝึกฝน ดังนั้น ต้องค้นหาวิธีพัฒนาทักษะ ต้องการให้ตีกอล์ฟเก่ง ต้องฝึกตีกอล์ฟในสนาม เล่นเปียโนได้อย่างชำนาญ ต้องฝึกเล่นทุกวัน อยากให้เด็กคิดเป็น ต้องฝึกให้เด็กรู้จัก จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ อย่าสอนให้จำ

9 ลีลาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน
- บางคนเรียนรู้ได้ดีทางสายตา - บางคนเรียนรู้ได้ดีทางโสตประสาท - บางคนเรียนรู้ได้ดีทางการรับสัมผัสและการเคลื่อนไหว ครูต้องค้นหารูปแบบการเรียนรู้ของเด็กให้พบ ใช้วิธี สอนให้สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ที่เด็กชอบมากที่สุด เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

10 ลีลาการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ลีลาการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. ผู้ที่เรียนรู้ทางสายตา (Visual learner) เป็นพวกเรียนรู้ได้ดีถ้าเรียนจากรูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง 2. ผู้ที่เรียนรู้ทางโสตประสาท (Auditory learner) เป็นพวกเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ฟังหรือได้พูด มีทักษะในการได้ยิน-ฟัง 3. ผู้ที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก ( Kinesthetic learner ) เป็นพวกเรียนรู้ได้ดีถ้าได้แสดงออกหรือให้ปฏิบัติจริง

11


ดาวน์โหลด ppt ลีลาการเรียนรู้ Learning Style.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google