งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพ งาน ประจำปี พ. ศ.2554 ( ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนา หน่วยงาน ) 2. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพ งาน ประจำปี พ. ศ.2554 ( ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนา หน่วยงาน ) 2. 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพ งาน ประจำปี พ. ศ.2554 ( ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนา หน่วยงาน ) 2. 2

2 1. ชื่อโครงการ การลงทะเบียนเรียนตรงตาม เงื่อนไขรายวิชา : กรณีศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 2. หน่วยงาน งานทะเบียนเรียนและงาน ตารางสอนตารางสอบ สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล 3. ชื่อกลุ่ม ทะเบียนเรียนใหม่ ชื่อประธานกลุ่ม นางอรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์เบอร์โทร 0- 2218-0009

3 4. ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ ในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต นิสิต จำเป็นต้องตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชาต่างๆ และ ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขรายวิชานั้น โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำ นิสิต ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในระบบงานของสำนักงาน การทะเบียนและประมวลผลไม่ได้ครอบคลุมเรื่อง การตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชาให้นิสิต ทำให้ปัญหาที่ เกิดขึ้นคือนิสิตไม่ได้ตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชา โดย อาจไม่มีเวลาตรวจสอบหรืออาจตรวจสอบผิดพลาด ทำให้เกิดปัญหาเมื่อมีการตรวจสอบจากคณะ เจ้าของรายวิชา เพราะคณะเจ้าของรายวิชาสามารถ ให้สัญญลักษณ์ W ( ถอนรายวิชา ) ในรายวิชาที่ นิสิตกระทำผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนตาม ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยระบบ การศึกษาสำหรับขั้นปริญญาบัณฑิต พ. ศ.2540 จึง ต้องการที่จะศึกษาเรื่องการตรวจสอบเงื่อนไข รายวิชา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุง ระบบงานของสำนักงานการทะเบียนและประมวลผล ต่อไป

4 5. เป้าหมายและตัวชี้วัด 5.1.) จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไข รายวิชาเท่ากับศูนย์ 5.2.) ได้ข้อเสนอแนะในการลดจำนวนการ ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขรายวิชา เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียน ต่อไป

5 6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา ( ก้างปลา ) 6.1.) เงื่อนไขรายวิชาไม่เป็นปัจจุบัน 6.2.) ไม่มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเงื่อนไข รายวิชา

6 7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ 7.1.) รวบรวมข้อมูลเงื่อนไขรายวิชาที่เปิดสอนของ ภาคฤดูร้อน 2553 ให้คณะ ตรวจสอบ 7.2.) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขรายวิชา - ทำบันทึกแจ้งผลจากการตรวจสอบให้คณะ ทราบ - ดำเนินการบันทึกผลการลงทะเบียนเรียนของ นิสิตตามที่คณะเห็นชอบ

7 8. ผลลัพธ์การดำเนินการ ( ข้อมูลตัวชี้วัด เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง ) 8.1.) ก่อนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 ไม่เคย มีการตรวจสอบเงื่อนไข รายวิชาในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 8.2.) กลุ่มมีข้อเสนอแนะ ให้มีการจัดทำระบบงาน คอมพิวเตอร์เพื่อการ ตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน ของนิสิตทุกครั้ง

8 8.3.) สรุปข้อมูลการดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไข รายวิชาในการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 - มีนิสิตลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสิ้น จำนวน 8,576 คน - นิสิตลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามเงื่อนไขรายวิชา 438 คน คิดเป็น 5.11% - ในจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตาม เงื่อนไขรายวิชานี้เป็นผู้ที่ได้รับ อนุญาตจากคณะให้เรียนได้ จำนวน 417 คน คิดเป็น 95.21% ของผู้ที่ ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามเงื่อนไขรายวิชา - ส่วนจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตาม เงื่อนไขรายวิชา และคณะ - ไม่อนุญาตให้เรียน คิดเป็น 4.79%

9 สมาชิกกลุ่ม 1. นางอรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์ 2. นางปราณีต ตันมณี 3. นางลักขณา ศิลา 4. นางวิไลรัตน์ ปิย พงศ์พัชร 5. นางสาวธัญยธรณ์ ดิลกชัยวิวัฒน์ 6. นายเอก ราช สืบนาวิน


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพ งาน ประจำปี พ. ศ.2554 ( ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนา หน่วยงาน ) 2. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google