งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์. ความหมาย ขอบข่าย ความหมายของคำว่าการเรียนรู้จาก ประสบการณ์กว้างขวางมาก ทั้งในทาง ปฏิบัติและทฤษฎี ต่างมีมุมมองที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แต่ละคนเผชิญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์. ความหมาย ขอบข่าย ความหมายของคำว่าการเรียนรู้จาก ประสบการณ์กว้างขวางมาก ทั้งในทาง ปฏิบัติและทฤษฎี ต่างมีมุมมองที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แต่ละคนเผชิญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์

2 ความหมาย ขอบข่าย ความหมายของคำว่าการเรียนรู้จาก ประสบการณ์กว้างขวางมาก ทั้งในทาง ปฏิบัติและทฤษฎี ต่างมีมุมมองที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แต่ละคนเผชิญ อยู่ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า “ การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) คือกระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการนำเอา ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการ เพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้น ”

3 ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการ งานของ โคล์บและฟราย (Kolb and Fry. 1971 ; 1975 ; 1984) ก็เป็นที่นิยมใช้อ้างอิง ถึงในการอภิปรายถึงประเด็นการเรียนรู้ จากประสบการณ์ โคล์บ และ ฟราย (Kolb and Fry. 1975) ระบุใน ผลการวิจัยว่าขณะที่ผู้ใหญ่เกิดการ เรียนรู้จากประสบการณ์ตามรูปแบบการ เรียนรู้ที่ตนถนัด และการเรียนรู้ก็จะเริ่ม จากจุดนั้น แต่ผู้ใหญ่ก็จะใช้รูปแบบการ เรียนรู้หลาย ๆ รูปแบบแม้ว่าจะไม่มาก หรือได้ผลเท่ากับแบบที่ตนเองถนัด

4 กระบวนการเรียนรู้จากทฤษฎี การเรียนรู้จากประสบการณ์

5 ขั้นที่ 1 ประสบการณ์รูปธรรม เป็นขั้นตอนที่ ผู้เรียนมีประสบการณ์ต่างๆ เน้นการใช้ ความรู้สึกและยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามที่ ตนประสบในขณะนั้น ขั้นที่ 2 การไตร่ตรองเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมุ่ง ที่จะทำความเข้าใจความหมายของ ประสบการณ์ที่ได้รับโดยการสังเกตอย่าง รอบคอบเพื่อการไตร่ตรองพิจารณา

6 ขั้นที่ 3 การสรุปเป็นหลักการนามธรรม เป็นขั้นที่ผู้เรียน ขั้นที่ 4 การทดลองปฏิบัติจริง เป็น ขั้นตอนที่ผู้เรียนนำ เอาความเข้าใจที่ สรุปได้ในขั้นที่ 3 ไปทดลองปฏิบัติจริง เพื่อทดสอบว่าถูกต้องหรือขั้นตอนนี้ เน้นที่การประยุกต์ใช้

7

8 1. แบบคิดอเนกนัย หรือ Diverges หมายถึง รูปแบบการเรียนที่เน้นขั้นตอน การเรียนรู้ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เป็นแบบที่ ผู้เรียนมีความสามารถในการรับรู้ และการ สร้างจินตนาการต่างๆ ขึ้นเอง สามารถไตร่ตรองจนมองเห็นภาพโดย ส่วนรวม ผู้เรียนที่ มีรูปแบบการเรียนแบบนี้จะทำงานได้ดีใน สถานการณ์ที่ต้องการ ความคิดหลากหลาย เช่น การระดมสมอง

9 G ROUNDED THEORY OF MEDIA SELECTION..

10 2. แบบดูดซึม หรือ Assimilators หมายถึง รูปแบบการ เรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 เป็นรูปแบบการ เรียนที่ผู้เรียนมีความสามารถในการสรุป หลักการหรือกฎเกณฑ์ ผู้ เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้มักสนใจใน หลักการที่เป็นนามธรรม มากกว่าแต่ไม่ชอบการลงมือปฏิบัติและมักไม่ คำนึงถึงการนำทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้

11 3. แบบคิดเอกนัย หรือ Convergers หมายถึง รูปแบบ การเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 เป็นรูปแบบ การเรียนที่ผู้เรียนมีความสามารถในการนำ ความคิดที่เป็น นามธรรม ไปใช้ในการปฏิบัติ ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียน แบบนี้สามารถสรุป วิธีที่ถูกต้องที่สุดเพียงวิธีเดียวที่จะสามารถ นำไปใช้ในการแก้ปัญหา ได้ ไม่ชอบใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาแต่ใช้ เหตุผล ชอบทำงานกับ วัตถุมากกว่างานกับบุคคล มักมีความสนใจที่ เฉพาะเจาะจงใน สิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้น

12 4. แบบปรับปรุง หรือ Accommodators หมายถึง รูป แบบการเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่ 4 และขั้นที่ 1 ผู้เรียนที่ มีรูปแบบการเรียนแบบนี้จะชอบลงมือปฏิบัติ ชอบทดลอง และจะ ทำงานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องใช้การ ปรับตัว มีแนวโน้มจะแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่ตนนึกคิดขึ้นเอง ในลักษณะที่ชอบลอง ผิดลองถูก และชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น (Kolb, Rubin, & Osland, 1991: 23-40)

13

14 คำถาม 1. ใครเป็นคนคิดค้นทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Experiential Learning 2. กระบวนการการเรียนรู้ของทฤษฎีการเรียนรู้ แบบ Experiential Learning มีกี่ขั้นตอน และอะไรบ้าง 3. ความหมายของคำว่า “Experiential Learning ” 4. แนวคิดแบบเอกนัยจะเน้นในเรื่องใด 5. แนวคิดใดที่มุ่งเน้นรูปแบบการเรียนที่เป็น นามธรรมมากกว่าการลงมือปฏิบัติ

15 จัดทำโดย 1 นางสาวจันจิรา นาหนองตูม เลขที่ 32 2 นางสาวนารีรัตน์ มาตรา เลขที่ 33 3 นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์กาฬสินธ์ เลขที่ 41 4 นางสาวสุพัตรา อรรคศรีวร เลขที่ 62 สาขาภาษาอังกฤษ กลุ่ม 3 คณะศิลปะศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์. ความหมาย ขอบข่าย ความหมายของคำว่าการเรียนรู้จาก ประสบการณ์กว้างขวางมาก ทั้งในทาง ปฏิบัติและทฤษฎี ต่างมีมุมมองที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แต่ละคนเผชิญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google