งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสกกกกกรรคำ การสรรคำ. การสรรคำ คือการเลือกใช้คำให้สื่อ ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และ อารมณ์ได้อย่างงดงาม โดยคำนึงถึง ความงามด้านเสียง โวหาร และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสกกกกกรรคำ การสรรคำ. การสรรคำ คือการเลือกใช้คำให้สื่อ ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และ อารมณ์ได้อย่างงดงาม โดยคำนึงถึง ความงามด้านเสียง โวหาร และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสกกกกกรรคำ การสรรคำ

2 การสรรคำ คือการเลือกใช้คำให้สื่อ ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และ อารมณ์ได้อย่างงดงาม โดยคำนึงถึง ความงามด้านเสียง โวหาร และ รูปแบบคำประพันธ์ การสรรคำ คือการเลือกใช้คำให้สื่อ ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และ อารมณ์ได้อย่างงดงาม โดยคำนึงถึง ความงามด้านเสียง โวหาร และ รูปแบบคำประพันธ์

3 ๑. การเลือกใช้คำให้ถูกต้องตรงตาม ความหมายที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น “ วิไลเตรียมอาหารกลางวัน เธอตัดผักคะน้าเป็น ท่อนยาวๆ หั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นๆ แล้ว บดจนละเอียด แล่เนื้อวัวเป็นแผ่นบางๆ และซอย กระเทียมเป็นชิ้นเล็กๆ ” ตัวอย่างเช่น “ วิไลเตรียมอาหารกลางวัน เธอตัดผักคะน้าเป็น ท่อนยาวๆ หั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นๆ แล้ว บดจนละเอียด แล่เนื้อวัวเป็นแผ่นบางๆ และซอย กระเทียมเป็นชิ้นเล็กๆ ”

4 ๒. เลือกใช้คำที่เหมาะสมแก่เนื้อเรื่อง และฐานะของบุคคลในเรื่อง ตัวอย่างเช่น “ ทั่วประเทศเขตแคว้นแดนพริบพรี เหมือนจะชี้ ไปไม่พ้นแต่ต้นตาล ที่พวกทำน้ำโตนดประโยชน์ทรัพย์ มีดสำหรับ เหน็บข้างอย่างทหาร พะองยาวก้าวตีนปีนทะยาน กระบอกตาล แขวนก้นคนละพวง ” ( นิราศเมืองเพชร ของ สุนทรภู่ ) ผู้ประพันธ์เลือกสรรคำใช้ได้เหมาะสมแก่เรื่อง ซึ่งเกี่ยวกับ การประกอบอาชีพทำน้ำตาลโตนดของคนเมืองเพชร ทำให้ ผู้อ่านที่ไม่เคยเห็นนึกภาพได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น “ ทั่วประเทศเขตแคว้นแดนพริบพรี เหมือนจะชี้ ไปไม่พ้นแต่ต้นตาล ที่พวกทำน้ำโตนดประโยชน์ทรัพย์ มีดสำหรับ เหน็บข้างอย่างทหาร พะองยาวก้าวตีนปีนทะยาน กระบอกตาล แขวนก้นคนละพวง ” ( นิราศเมืองเพชร ของ สุนทรภู่ ) ผู้ประพันธ์เลือกสรรคำใช้ได้เหมาะสมแก่เรื่อง ซึ่งเกี่ยวกับ การประกอบอาชีพทำน้ำตาลโตนดของคนเมืองเพชร ทำให้ ผู้อ่านที่ไม่เคยเห็นนึกภาพได้อย่างชัดเจน

5 ๓. เลือกใช้คำให้เหมาะสมแก่ลักษณะ ของคำประพันธ์ คำจำนวนมากใช้ได้ทั้ง ในร้อยแก้ว และร้อยกรอง แต่คำบางคำ ใช้เฉพาะแต่ในคำประพันธ์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น “ เพรางายวายเสพรส แสนกำสรดอดโอชา อิ่มทุกข์อิ่มชลนา อิ่มโศกา หน้านองชล ” ( กาพย์เห่เรือ ของ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ) ตัวอย่างเช่น “ เพรางายวายเสพรส แสนกำสรดอดโอชา อิ่มทุกข์อิ่มชลนา อิ่มโศกา หน้านองชล ” ( กาพย์เห่เรือ ของ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร )

6 ๔. เลือกใช้คำไวพจน์ให้ถูกต้องตรง ตามความหมายที่ต้องการ “ คำไวพจน์ ” หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือ ใกล้เคียงกัน คำที่เป็นไวพจน์ของกันนั้น หลายคำ ไม่อาจใช้แทนกันได้เสมอไป เช่น “ มืดสิ้นแสงเทียนประทีปส่อง ก็ผ่องแสง จันทร์กระจ่างสว่างส่ง บุปผชาติสาดเกสรขจรลง บุษบงเบิก แบ่งระบัดบาน เรณูนวลหวนหอมมารวยริน พระพายพัด ประทิ่นกลิ่นหวาน เฉื่อยฉิวปลิวรสสุมามาลย์ ประสาน สอดกอดหลับระงับไป ” หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือ ใกล้เคียงกัน คำที่เป็นไวพจน์ของกันนั้น หลายคำ ไม่อาจใช้แทนกันได้เสมอไป เช่น “ มืดสิ้นแสงเทียนประทีปส่อง ก็ผ่องแสง จันทร์กระจ่างสว่างส่ง บุปผชาติสาดเกสรขจรลง บุษบงเบิก แบ่งระบัดบาน เรณูนวลหวนหอมมารวยริน พระพายพัด ประทิ่นกลิ่นหวาน เฉื่อยฉิวปลิวรสสุมามาลย์ ประสาน สอดกอดหลับระงับไป ”

7 ๕. เลือกใช้คำโดยคำนึงถึงเสียง ๕. ๑ คำเลียนเสียงธรรมชาติ คำเลียนเสียงธรรมชาติ ในบทประพันธ์ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนและเกิด ความรู้สึกคล้อยตาม เช่น “ กลองทองตีครุ่มครึ้ม เดินเรียง ท้าตะเติงเติงเสียง ครุ่มครื้น เสียงปี่รี่เรื่อยเพียง การเวก แตร้นแตร่นแตรฝรั่งขึ้น หวู่ห วู้เสียงสังข์ ” ( กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของ เจ้าฟ้า ธรรมธิเบศร ) เป็นคำเลียนเสียงกลอง เสียงแตร และเสียงสังข์ ๕. ๑ คำเลียนเสียงธรรมชาติ คำเลียนเสียงธรรมชาติ ในบทประพันธ์ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนและเกิด ความรู้สึกคล้อยตาม เช่น “ กลองทองตีครุ่มครึ้ม เดินเรียง ท้าตะเติงเติงเสียง ครุ่มครื้น เสียงปี่รี่เรื่อยเพียง การเวก แตร้นแตร่นแตรฝรั่งขึ้น หวู่ห วู้เสียงสังข์ ” ( กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของ เจ้าฟ้า ธรรมธิเบศร ) เป็นคำเลียนเสียงกลอง เสียงแตร และเสียงสังข์

8 ๕. ๒ คำที่เล่นวรรณยุกต์ เช่น “ ฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ย ชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหา ฝูงค่างหว่างพฤกษา ค่างโจน ไล่ไขว่ปลายยาง ” ( กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของ เจ้าฟ้า ธรรมธิเบศร ) ๕. ๒ คำที่เล่นวรรณยุกต์ เช่น “ ฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ย ชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหา ฝูงค่างหว่างพฤกษา ค่างโจน ไล่ไขว่ปลายยาง ” ( กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของ เจ้าฟ้า ธรรมธิเบศร )

9 ๕. ๓ คำที่เล่นเสียงสัมผัส คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน ชอบพูดจาให้คล้องจองกันดังจะเห็นได้จากสำนวน พังเพย สุภาษิต ชื่อเฉพาะ คำขวัญ ที่มีเสียงสัมผัสคล้อง จองกัน เช่น สำนวน พังเพย สุภาษิต - กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง - กลืนไม่ เข้าคายไม่ออก - ข้าวยากหมากแพง - ขุดด้วย ปาก ถากด้วยตา ชื่อเฉพาะ - เจริญกรุง บำรุงเมือง เฟื่องนคร คำขวัญ - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ - สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข ๕. ๓ คำที่เล่นเสียงสัมผัส คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน ชอบพูดจาให้คล้องจองกันดังจะเห็นได้จากสำนวน พังเพย สุภาษิต ชื่อเฉพาะ คำขวัญ ที่มีเสียงสัมผัสคล้อง จองกัน เช่น สำนวน พังเพย สุภาษิต - กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง - กลืนไม่ เข้าคายไม่ออก - ข้าวยากหมากแพง - ขุดด้วย ปาก ถากด้วยตา ชื่อเฉพาะ - เจริญกรุง บำรุงเมือง เฟื่องนคร คำขวัญ - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ - สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข

10 ๕. ๔ คำที่เล่นเสียงหนักเบา เพื่อให้บทร้อยแก้วหรือบท ร้อยกรองฟังไพเราะ กวีมักใช้เสียงหนักเบาและจังหวะอัน เกิดจากวิธีอ่าน ทำให้เข้าถึงความหมายที่แท้จริงของกวี บทนั้นๆ บทร้อยกรองประเภทฉันท์ที่กำหนดเสียงหนักเบา ได้แก่ คำครุและคำลหุ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ คำที่พิมพ์ตัวหนาเป็นคำลหุ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ โขดเขินศิขรเขา ณ ลำเนา พนาลัย สูงลิ่วละลานนั - ยนพ้นประมาณหมาย ยอดมัวสลัวเมฆ รุจิเรขเรียงราย เลื่อมเลื่อมศิลาลาย ก็สลับระยับสี ( อิลราช คำฉันท์ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร ( ผัน )) ๕. ๔ คำที่เล่นเสียงหนักเบา เพื่อให้บทร้อยแก้วหรือบท ร้อยกรองฟังไพเราะ กวีมักใช้เสียงหนักเบาและจังหวะอัน เกิดจากวิธีอ่าน ทำให้เข้าถึงความหมายที่แท้จริงของกวี บทนั้นๆ บทร้อยกรองประเภทฉันท์ที่กำหนดเสียงหนักเบา ได้แก่ คำครุและคำลหุ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ คำที่พิมพ์ตัวหนาเป็นคำลหุ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ โขดเขินศิขรเขา ณ ลำเนา พนาลัย สูงลิ่วละลานนั - ยนพ้นประมาณหมาย ยอดมัวสลัวเมฆ รุจิเรขเรียงราย เลื่อมเลื่อมศิลาลาย ก็สลับระยับสี ( อิลราช คำฉันท์ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร ( ผัน ))

11 ๖. เลือกคำโดยคำนึงถึงคำพ้อง เสียงและคำซ้ำ เมื่อนำคำพ้องเสียงมาเรียบเรียงหรือร้อยกรองเข้า ด้วยกัน จะทำให้เกิดเสียงไพเราะ เพิ่มความ พิศวง น่าฟัง หากใช้ในบทพรรณนาหรือบทคร่ำ ครวญยิ่งทำให้สะเทือนอารมณ์ สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง ยาม สาย สายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า กี่คืนกี่วันวาย วางเทวษ ราแม่ ถวิลทุกขวบค่ำเช้า หยุดได้ ฉันใด ( ลิลิตตะเลงพ่าย ของ สมเด็จมหาสมณเจ้า กรม พระปรมานุชิตชิโนรส ) เมื่อนำคำพ้องเสียงมาเรียบเรียงหรือร้อยกรองเข้า ด้วยกัน จะทำให้เกิดเสียงไพเราะ เพิ่มความ พิศวง น่าฟัง หากใช้ในบทพรรณนาหรือบทคร่ำ ครวญยิ่งทำให้สะเทือนอารมณ์ สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง ยาม สาย สายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า กี่คืนกี่วันวาย วางเทวษ ราแม่ ถวิลทุกขวบค่ำเช้า หยุดได้ ฉันใด ( ลิลิตตะเลงพ่าย ของ สมเด็จมหาสมณเจ้า กรม พระปรมานุชิตชิโนรส )

12 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การสกกกกกรรคำ การสรรคำ. การสรรคำ คือการเลือกใช้คำให้สื่อ ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และ อารมณ์ได้อย่างงดงาม โดยคำนึงถึง ความงามด้านเสียง โวหาร และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google