งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาพย์เห่เรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาพย์เห่เรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กาพย์เห่เรือ

2 ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ หรือ เจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ ( เจ้าฟ้ากุ้ง ) พระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงเป็นกวีเอกในสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ผลงาน ทางคดีธรรม มี 2 เรื่อง คือ นันโทปนันทสูตรคำหลวง และพระมาลัยคำหลวง ทางคดีโลก มี กาพย์เห่เรือ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง และ กาพย์ห่อโคลงนิราศพระบาท

3 การเห่เรือของไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การเห่เรือหลวง 2
การเห่เรือของไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเห่เรือหลวง การเห่เรือเล่น การเห่เรือ

4 2. การเห่เรือเล่น เป็นการเห่สำหรับเล่นเรือเที่ยวเตร่กัน
1. การเห่เรือหลวง มี จังหวะ ดังนี้ ช้าลวะเห่ มีทำนองช้า ใช้เห่เมื่อเรือเริ่มออกจากท่า มูลเห่ มีทำนองเร็ว ใช้เห่ต่อจากช้าลวะเห่ และ เมื่อเรือพายทวนน้ำ สวะเห่ ใช้เห่เมื่อเรือเทียบท่า 2. การเห่เรือเล่น เป็นการเห่สำหรับเล่นเรือเที่ยวเตร่กัน มี 2 จังหวะ คือ จังหวะจ้ำ และจังหวะปกติ

5 เมื่อขึ้นเนื้อเรื่องตอนใหม่ ก็ต้องแต่งโคลงสี่สุภาพบทหนึ่งนำเสมอ
ลักษณะคำประพันธ์ แต่งเป็นกาพย์ห่อโคลง คือ นำด้วยโคลงสี่สุภาพ 1 บท ตามด้วย กาพย์ยานี หลายบท เมื่อขึ้นเนื้อเรื่องตอนใหม่ ก็ต้องแต่งโคลงสี่สุภาพบทหนึ่งนำเสมอ

6 เนื้อเรื่องโดยสังเขป
มีการดำเนินเรื่องด้วยการเห่ชมเรือ เช้า เห่ชมกระบวนเรือพยุหยาตรา สาย เห่ชมปลา บ่าย เห่ชมไม้ เย็น เห่ชมนก ค่ำ เห่ครวญ ถึงนางที่รัก การพรรณนาความตั้งแต่ ตอนชมปลาเป็นต้นไป จะมีการพรรณนาพาดพิง ไปถึงนางผู้เป็นที่รัก เข้าลักษณะนิราศ

7 ให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ชื่อพันธุ์ไม้ พันธุ์นก
คุณค่าที่ได้รับ ให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ชื่อพันธุ์ไม้ พันธุ์นก สะท้อนให้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมของคนไทย มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และด้านสังคม

8 คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 1. ใช้รูปแบบกาพย์เห่เรือเหมาะสมกับ เนื้อหาที่เกี่ยวกับการเสด็จประพาส ทางชลมารค

9 คุณค่าด้านวรรณศิลป์(ต่อ)
2. ใช้ศิลปะการประพันธ์และโวหารภาพพจน์ ที่ก่อให้เกิดอารมณ์สุนทรี เข้าถึงความงดงามของธรรมชาติ และก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ดังนี้ - สัทพจน์ (เลียนเสียงธรรมชาติ) พลพายกรายพายทอง ร้องโห่เห่โอ้เห่มา เล่นคำ นวลจันทร์เป็นนวลจริง เจ้างามพริ้งยิ่งนวลปลา ซ้ำคำ เรื่อยเรื่อยมารอนรอน ทิพากรจะตกต่ำ

10 - ซ้ำคำเล่นคำ. รอนรอนสุริยโอ้. อัสดง เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง
- ซ้ำคำเล่นคำ รอนรอนสุริยโอ้ อัสดง เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง ค่ำแล้ว รอนรอนจิตจำนง นุชพี่ เพียงแม่ เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว คลับคล้ายเรียมเหลียว อัพภาส (การซ้ำอักษรหน้าศัพท์ เช่น ยิ้ม - ยะยิ้ม) เสียงสรวลระรี่นี้ เสียงแก้วพี่หรือเสียงใคร - สรรคำให้เกิดภาพ สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์

11 - โวหารภาพพจน์ กวีใช้โวหารภาพพจน์เพื่อก่อให้เกิดจินตภาพ เช่น อุปมา : สรมุขมุขสี่ด้าน เพียงพิมานผ่านเมฆา อุปลักษณ์ : น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอาง สัญลักษณ์ : เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว คลับคล้ายเรียมเหลียว 3. แทรกความคิดเชิงสร้างสรรค์ไว้หลายตอน เช่น ความคิดเกี่ยวกับ ความงามของสตรี ว่าต้องงามพร้อมทั้งรูป วาจา หน้าตายิ้มแย้ม และกิริยามารยาทงดงาม

12 คุณค่าด้านสังคม สะท้อนภาพชีวิต วัฒนธรรม ค่านิยมของคนไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ดังนี้ 1. ในสมัยนั้นใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นสำคัญ มีประเพณีที่เกิดจากการคมนาคมทางน้ำ คือ การเห่เรือ และศิลปะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์เสด็จประพาส ทางชลมารค คือ วรรณศิลป์ (กาพย์เห่เรือ) สังคีตศิลป์ (ลำนำการเห่เรือ) เป็นต้น วัฒนธรรมการแต่งกายของหญิงชาววังในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เช่น คิดอนงค์องค์เอวอร ผมประบ่าอ่าเอี่ยมไร เพียนทองงามดั่งทอง ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย

13 4. สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับกรรมสนองกรรม เช่น เวรามาทันแล้ว
4. สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับกรรมสนองกรรม เช่น เวรามาทันแล้ว จึงจำแคล้วแก้วโกมล และค่านิยมเกี่ยวกับความงามของสตรี เช่น งามทรงวงดั่งวาด งามมารยาทนาดกรกราย งามพริ้มยิ้มแย้มพราย งามคำหวานลานใจถวิล ให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชื่อปลา ชื่อไม้ ชื่อนก เช่น นวลจันทร์ คางเบือน แก้มช้ำ / นางแย้ม จำปา ลำดวน / สร้อยทอง สาลิกา แขกเต้า แก้วฟ้า ความรู้เกี่ยวกับเทพนิยาย เช่น ครุฑยุดนาค พาหนะของพระนารายณ์ คือ ครุฑ

14 งานที่มอบหมาย ให้นักเรียนเลือกบทประพันธ์ที่ชอบจากเรื่องกาพย์เห่เรือมา บท หรือจนจบเนื้อหาตอนที่ชอบ บอกเหตุผลที่ชอบ วิเคราะห์คุณค่า ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคม ทำในกระดาษ A4 ในรูปแบบแผ่นพับ 3 ตอน ส่งภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากที่เรียนเรื่องนี้จบ


ดาวน์โหลด ppt กาพย์เห่เรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google