งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ หรือ เจ้า ฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ ( เจ้าฟ้ากุ้ง ) พระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมโกศ ทรงเป็นกวีเอกในสมัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ หรือ เจ้า ฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ ( เจ้าฟ้ากุ้ง ) พระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมโกศ ทรงเป็นกวีเอกในสมัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ หรือ เจ้า ฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ ( เจ้าฟ้ากุ้ง ) พระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมโกศ ทรงเป็นกวีเอกในสมัย กรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย ผลงาน ทางคดีธรรม มี 2 เรื่อง คือ นันโทปนันทสูตร คำหลวง และพระมาลัยคำหลวง ทางคดีโลก มี กาพย์เห่เรือ กาพย์ห่อโคลง ประพาสธารทองแดง และ กาพย์ห่อโคลงนิราศพระ บาท ผู้แต่ง

3 การเห่เรือของไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การเห่เรือหลวง 2. การเห่เรือเล่น

4 2. การเห่เรือเล่น เป็นการเห่ สำหรับเล่นเรือเที่ยวเตร่กัน มี 2 จังหวะ คือ จังหวะจ้ำ และจังหวะปกติ 1. การเห่เรือหลวง มี 3 จังหวะ ดังนี้ 1.1 ช้าลวะเห่ มีทำนองช้า ใช้เห่เมื่อ เรือเริ่มออกจากท่า 1.2 มูลเห่ มีทำนองเร็ว ใช้เห่ต่อ จากช้าลวะเห่ และ เมื่อเรือพายทวนน้ำ 1.3 สวะเห่ ใช้เห่เมื่อเรือเทียบท่า

5 เป็น กาพย์ห่อโคลง คือ นำด้วย โคลงสี่สุภาพ 1 บท ตามด้วย กาพย์ยานี 11 หลายบท แต่งเป็น กาพย์ห่อโคลง คือ นำด้วย โคลงสี่สุภาพ 1 บท ตามด้วย กาพย์ยานี 11 หลายบท เมื่อขึ้นเนื้อเรื่อง ตอนใหม่ ก็ต้องแต่งโคลงสี่สุภาพ บทหนึ่งนำเสมอ เมื่อขึ้นเนื้อเรื่อง ตอนใหม่ ก็ต้องแต่งโคลงสี่สุภาพ บทหนึ่งนำเสมอ

6 มีการดำเนิน เรื่องด้วยการเห่ชมเรือ เช้า เห่ ชมกระบวนเรือพยุหยาตรา สาย เห่ ชมปลา บ่าย เห่ ชม ไม้ เย็น เห่ ชมนก ค่ำ เห่ ครวญ ถึงนางที่รัก มีการดำเนิน เรื่องด้วยการเห่ชมเรือ เช้า เห่ ชมกระบวนเรือพยุหยาตรา สาย เห่ ชมปลา บ่าย เห่ ชม ไม้ เย็น เห่ ชมนก ค่ำ เห่ ครวญ ถึงนางที่รัก การพรรณนาความตั้งแต่ ตอนชมปลา เป็นต้นไป จะมีการพรรณนาพาดพิง ไป ถึงนางผู้เป็นที่รัก เข้าลักษณะนิราศ

7  ให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ชื่อพันธุ์ไม้ พันธุ์นก  สะท้อนให้เห็นขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยมของคนไทย  มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และด้าน สังคม

8 1. ใช้รูปแบบกาพย์เห่ เรือ เหมาะสมกับ เนื้อหาที่เกี่ยวกับการ เสด็จประพาส ทางชลมารค

9 2. ใช้ศิลปะการประพันธ์และ โวหารภาพพจน์ ที่ก่อให้เกิดอารมณ์สุนทรี เข้าถึง ความงดงามของธรรมชาติ และก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ดังนี้ 2. ใช้ศิลปะการประพันธ์และ โวหารภาพพจน์ ที่ก่อให้เกิดอารมณ์สุนทรี เข้าถึง ความงดงามของธรรมชาติ และก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ดังนี้ - สัทพจน์ ( เลียนเสียงธรรมชาติ ) พลพายกรายพายทอง ร้องโห่เห่โอ้เห่มา - เล่นคำ นวลจันทร์เป็นนวลจริง เจ้า งามพริ้งยิ่งนวลปลา - ซ้ำคำ เรื่อยเรื่อยมารอนรอน ทิพากรจะตกต่ำ

10 - ซ้ำคำเล่นคำ รอนรอนสุริยโอ้อัสดง เรื่อยเรื่อยลับเมรุลงค่ำแล้ว รอนรอนจิตจำนงนุชพี่ เพียง แม่ เรื่อย เรื่อยเรียมคอยแก้วคลับคล้าย เรียมเหลียว - อัพภาส ( การซ้ำอักษรหน้าศัพท์ เช่น ยิ้ม - ยะยิ้ม ) เสียงสรวลระรี่นี้เสียงแก้วพี่หรือ เสียงใคร - สรรคำให้เกิดภาพ สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อยงามชดช้อย ลอยหลังสินธุ์

11 - โวหารภาพพจน์ กวีใช้โวหาร ภาพพจน์เพื่อก่อให้เกิดจินตภาพ เช่น อุปมา : สรมุขมุขสี่ด้าน เพียงพิมานผ่านเมฆา อุปลักษณ์ : น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอาง สัญลักษณ์ : เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว คลับคล้ายเรียมเหลียว - โวหารภาพพจน์ กวีใช้โวหาร ภาพพจน์เพื่อก่อให้เกิดจินตภาพ เช่น อุปมา : สรมุขมุขสี่ด้าน เพียงพิมานผ่านเมฆา อุปลักษณ์ : น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอาง สัญลักษณ์ : เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว คลับคล้ายเรียมเหลียว 3. แทรกความคิดเชิงสร้างสรรค์ไว้ หลายตอน เช่น ความคิดเกี่ยวกับ ความงามของสตรี ว่าต้องงามพร้อมทั้งรูป วาจา หน้าตายิ้มแย้ม และ กิริยามารยาทงดงาม

12 สะท้อนภาพชีวิต วัฒนธรรม ค่านิยมของคน ไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ดังนี้ 1. ในสมัยนั้นใช้การคมนาคมทางน้ำ เป็นสำคัญ 2. มีประเพณีที่เกิดจากการคมนาคม ทางน้ำ คือ การเห่เรือ และศิลปะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการที่ พระมหากษัตริย์เสด็จประพาส ทางชลมารค คือ วรรณศิลป์ ( กาพย์เห่เรือ ) สังคีตศิลป์ ( ลำนำการเห่เรือ ) เป็น ต้น 3. วัฒนธรรมการแต่งกายของหญิงชาว วังในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เช่น คิดอนงค์องค์เอวอร ผมประบ่าอ่าเอี่ยมไร เพียนทองงามดั่งทองไม่ เหมือนน้องห่มตาดพราย 1. ในสมัยนั้นใช้การคมนาคมทางน้ำ เป็นสำคัญ 2. มีประเพณีที่เกิดจากการคมนาคม ทางน้ำ คือ การเห่เรือ และศิลปะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการที่ พระมหากษัตริย์เสด็จประพาส ทางชลมารค คือ วรรณศิลป์ ( กาพย์เห่เรือ ) สังคีตศิลป์ ( ลำนำการเห่เรือ ) เป็น ต้น 3. วัฒนธรรมการแต่งกายของหญิงชาว วังในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เช่น คิดอนงค์องค์เอวอร ผมประบ่าอ่าเอี่ยมไร เพียนทองงามดั่งทองไม่ เหมือนน้องห่มตาดพราย

13 4. สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับกรรมสนอง กรรม เช่น เวรามาทันแล้ว จึง จำแคล้วแก้วโกมล และค่านิยมเกี่ยวกับความงามของสตรี เช่น งามทรงวงดั่งวาด งาม มารยาทนาดกรกราย งามพริ้มยิ้มแย้มพราย งาม คำหวานลานใจถวิล 4. สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับกรรมสนอง กรรม เช่น เวรามาทันแล้ว จึง จำแคล้วแก้วโกมล และค่านิยมเกี่ยวกับความงามของสตรี เช่น งามทรงวงดั่งวาด งาม มารยาทนาดกรกราย งามพริ้มยิ้มแย้มพราย งาม คำหวานลานใจถวิล 5. ให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยา ตราทางชลมารค ชื่อปลา ชื่อไม้ ชื่อนก เช่น นวลจันทร์ คางเบือน แก้มช้ำ / นางแย้ม จำปา ลำดวน / สร้อยทอง สาลิกา แขกเต้า แก้วฟ้า 5. ให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยา ตราทางชลมารค ชื่อปลา ชื่อไม้ ชื่อนก เช่น นวลจันทร์ คางเบือน แก้มช้ำ / นางแย้ม จำปา ลำดวน / สร้อยทอง สาลิกา แขกเต้า แก้วฟ้า ความรู้เกี่ยวกับเทพนิยาย เช่น ครุฑยุดนาค - พาหนะของ พระนารายณ์ คือ ครุฑ ความรู้เกี่ยวกับเทพนิยาย เช่น ครุฑยุดนาค - พาหนะของ พระนารายณ์ คือ ครุฑ

14 1. ให้นักเรียนเลือกบทประพันธ์ที่ชอบ จากเรื่องกาพย์เห่เรือมา 4-8 บท หรือจนจบเนื้อหาตอนที่ชอบ 2. บอกเหตุผลที่ชอบ 3. วิเคราะห์คุณค่า 3.1 ด้านวรรณศิลป์ 3.2 ด้านสังคม 4. ทำในกระดาษ A4 ในรูปแบบแผ่นพับ 3 ตอน 5. ส่งภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากที่เรียน เรื่องนี้จบ


ดาวน์โหลด ppt เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ หรือ เจ้า ฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ ( เจ้าฟ้ากุ้ง ) พระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมโกศ ทรงเป็นกวีเอกในสมัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google