งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องกาพย์เห่เรือ บทเรียนโปรแกรม POWER POINT นางศิริพรรณ รักร่วม ผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องกาพย์เห่เรือ บทเรียนโปรแกรม POWER POINT นางศิริพรรณ รักร่วม ผู้สอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องกาพย์เห่เรือ บทเรียนโปรแกรม POWER POINT นางศิริพรรณ รักร่วม ผู้สอน

2 สรุปความรู้เพิ่มเติม จากเรื่องกาพย์เห่เรือ ผู้นิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุ ริยวงศ์ หรือ เจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ ( เจ้าฟ้ากุ้ง ) พระราชโอรสพระองค์ แรกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงเป็นกวีเอกในสมัย กรุงศรี อยุธยาตอนปลาย ผลงาน ทางคดีธรรม มี 2 เรื่อง คือ นัน โทปนันทสูตรคำหลวง และพระมาลัยคำ หลวง ทางคดีโลก มี กาพย์เห่เรือ กาพย์ห่อ โคลงประพาสธารทองแดง และ กาพย์ห่อโคลงนิราศพระ บาท

3 การเห่เรือ ของไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การเห่ เรือหลวง 2. การเห่ เรือเล่น 1. การเห่เรือหลวง มี 3 จังหวะ ดังนี้ 1.1 ช้าลวะเห่ มี ทำนองช้า ใช้เห่เมื่อ เรือเริ่ม ออกจากท่า 1.2 มูลเห่ มี ทำนองเร็ว ใช้เห่ต่อจาก ช้าลวะ เห่และเมื่อเรือพาย ทวนน้ำ 1.3 สวะเห่ ใช้เห่ เมื่อเรือเทียบท่า 2. การเห่เรือเล่น เป็นการเห่สำหรับเล่นเรือเที่ยว เตร่กัน มี 2 จังหวะ คือจังหวะจ้ำและจังหวะปกติ

4 แต่งเป็นกาพย์ห่อโคลง คือ นำด้วยโคลงสี่สุภาพ 1 บท ตามด้วย กาพย์ยานี 11 หลายบท เมื่อขึ้นเนื้อเรื่องตอนใหม่ก็ต้อง แต่งโคลงสี่สุภาพบทหนึ่งนำเสมอ

5 มีการดำเนินเรื่องด้วย การเห่ชมเรือ เช้า เห่ชม กระบวนเรือพยุหยา ตรา สาย เห่ชมปลา บ่าย เห่ชมไม้ เย็น เห่ชมนก ค่ำ เห่ครวญ ถึง นางที่รัก การพรรณนา ความตั้งแต่ ตอนชมปลาเป็น ต้นไป จะมีการพรรณนา พาดพิงไปถึง นางผู้เป็นที่รัก เข้าลักษณะ นิราศ

6  ให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ชื่อ พันธุ์ไม้ พันธุ์นก  สะท้อนให้เห็นขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยมของคนไทย  มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และด้าน สังคม

7  สะท้อนภาพชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมของคนไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ดังนี้ 1. ในสมัยนั้นใช้การคมนาคมทางน้ำ เป็นสำคัญ 2. มีประเพณีที่เกิดจากการคมนาคม ทางน้ำ คือ การเห่เรือ และศิลปะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการที่ พระมหากษัตริย์เสด็จประพาสทาง ชลมารค คือ วรรณศิลป์ ( กาพย์เห่ เรือ ) สังคีตศิลป์ ( ลำนำการเห่เรือ ) เป็น ต้น

8 4. สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับกรรมสนองกรรม เช่น เวรามาทันแล้ว จึงจำแคล้วแก้วโกมล 5. แสดงค่านิยมเกี่ยวกับความงาม ของสตรี เช่น งามทรงวงดั่งวาด งามมารยาทนาดกรกราย งามพริ้มยิ้มแย้มพราย งามคำหวานลานใจถวิล 3. วัฒนธรรมการแต่งกายของหญิงชาว วังในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เช่น คิดอนงค์องค์เอวอร ผมประบ่าอ่าเอี่ยมไร เพียนทองงามดั่งทอง ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย

9 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค ชื่อปลา ชื่อไม้ ชื่อนก เช่น นวลจันทร์ คางเบือน แก้มช้ำ / นางแย้ม จำปา ลำดวน / สร้อยทอง สาลิกา แขกเต้า แก้ว ฟ้า เช่น 7. ให้ความรู้เกี่ยวกับเทพนิยาย เช่น “ เรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง ” ครุฑยุดนาค - พาหนะของพระนารายณ์ คือ ครุฑ

10 1. ใช้รูปแบบกาพย์เห่เรือ เหมาะสมกับ เนื้อหาที่เกี่ยวกับการเสด็จประพาสทาง ชลมารค 2. ใช้ศิลปะการประพันธ์และโวหาร ภาพพจน์ ที่ก่อให้เกิดอารมณ์สุนทรี เข้าถึง ความงดงามของธรรมชาติและก่อให้เกิด อารมณ์สะเทือนใจ ดังนี้ - สัทพจน์ ( เลียนเสียงธรรมชาติ ) พลพายกรายพายทอง ร้องโห่เห่โอ้เห่มา - เล่นคำ นวลจันทร์เป็นนวลจริง เจ้างามพริ้งยิ่งนวลปลา - ซ้ำคำ เรื่อยเรื่อยมารอนรอน ทิพากรจะตกต่ำ

11

12 - ซ้ำคำเล่นคำ รอนรอนสุริยโอ้อัสดง เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง ค่ำแล้ว รอนรอนจิตจำนงนุชพี่ เพียงแม่ เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว คลับคล้ายเรียมเหลียว - อัพภาส ( การซ้ำอักษรหน้าศัพท์ เช่น ยิ้ม - ยะยิ้ม ) เสียงสรวลระรี่นี้เสียง แก้วพี่หรือเสียงใคร - สรรคำให้เกิดภาพ สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อยงาม ชดช้อยลอยหลังสินธุ์

13 - โวหารภาพพจน์ กวีใช้โวหาร ภาพพจน์เพื่อก่อให้เกิดจินตภาพ เช่น อุปมา : สรมุขมุขสี่ด้าน เพียงพิมานผ่านเมฆา อุปลักษณ์ : น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอาง สัญลักษณ์ : เรื่อยเรื่อยเรียมคอย แก้ว คลับคล้ายเรียมเหลียว

14 1. ให้นักเรียนเลือกบทประพันธ์ที่ชอบ จากเรื่องกาพย์เห่เรือมา 4-8 บท หรือจนจบเนื้อหาตอนที่ชอบ 2. บอกเหตุผลที่ชอบ 3. บอกประโยชน์ / ข้อคิด ที่ได้รับจาก เรื่อง ( เฉพาะตอนที่เลือก ) 4. ทำในกระดาษ A4 5. ส่งภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากที่ เรียนเรื่องนี้จบ หมายเหตุ ชิ้นงานใดที่ส่งมาซ้ำกัน จะประเมินโดยนำไปเปรียบเทียบ กันและจะต้องไม่ซ้ำกันเกิน ๓ คน หากเกินให้ทำใหม่

15 บทประพันธ์ที่ชอบ เรื่องกาพย์เห่เรือ ตอน............. เหตุผลที่ชอบ..................................................................................................................................................................................................................................................................... ข้อคิด / ประโยชน์ที่ได้จากตอนที่ชอบ.............................................................................................................................................. ชื่อ.................................................... ชั้น............. เลขที่...................................................... ( วรรณคดีวิจักษ์ ม. ๖ หน้า........... บทที่.......-......) ๔ - ๘ บท

16


ดาวน์โหลด ppt เรื่องกาพย์เห่เรือ บทเรียนโปรแกรม POWER POINT นางศิริพรรณ รักร่วม ผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google