งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันการเงิน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันการเงิน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันการเงิน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง อธิบายความหมาย บทบาท หน้าที่ของสถาบันการเงินได้ อธิบายความหมาย บทบาท หน้าที่ของสถาบันการเงินได้

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า องค์การทางการเงิน ที่ทำหน้าที่เป็น ตัวกลางในการ อำนวยความสะดวก ในการทำธุรกรรม ทางการเงิน สถาบันการเงิน

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ลักษณะสถาบันการเงิน เป็น ตัวกล าง รับภาระความเสี่ยง สร้างสภาพ คล่อง คล่อง

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภาษี อากร ธนาค าร ไม่ได้ ประกอบ ไม่ได้ ประกอบ กิจการ ธนาคาร กิจการ ธนาคาร รับฝากเงิน การให้สินเชื่อ ดำเนินธุรกิจเฉพาะ ประเภท

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ……………... บทบาท หน้าที่ เป็นองค์การทาง การเงิน ……………... รับฝากเงิน ให้กู้ ซื้อขายหลักทรัพย์ หน้าที่อื่นๆ

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ธนาคาร 2. ธนาคารพาณิชย์ 3.1 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร 3.2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3. ธนาคารเฉพาะ อย่าง

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3.3 ธนาคารออมสิน 3.4 ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. บรรษัทประกัน สินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม สถาบันการเงิน 2. บริษัทเงินทุน 3. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ 5. สหกรณ์ออม ทรัพย์และสหกรณ์ การเกษตร 6. บริษัทประกันชีวิต และประกันภัย 7. โรงรับจำนำ

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 8. กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ 9. กองทุน ประกันสังคม 10. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ 11. บรรษัทบริหาร สินทรัพย์สถาบัน การเงิน

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 12. บรรษัทตลาดรอง สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย 13. บรรษัทบริหาร สินทรัพย์ไทย


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันการเงิน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google