งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง Short- Term and Intermediate-Term Financing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง Short- Term and Intermediate-Term Financing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง Short- Term and Intermediate-Term Financing

2 ตลาดการเงิน(Financial market) เป็นตลาดที่ทำให้เกิดช่องทางการเคลื่อนย้ายเงินออมของผู้ออม (Saving sector) ซึ่งมีเงินเกินความต้องการไปสู่ภาคธุรกิจหรือผู้ลงทุน (Investing sector) ซึ่งมีเงินไม่พอกับความต้องการ

3 ตลาดการเงิน (Financial market) แบ่งออกเป็น
1. ตลาดเงิน (Money market) 2. ตลาดทุน (Capital market)

4 ตลาดทุนแบ่งออกเป็น 2.1 ตลาดแรก (Primary market) 2.2 ตลาดรอง (Secondary market)

5 2.2 ตลาดรอง (Secondary market)
เป็นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เคยผ่านการซื้อขายในตลาดแรกมาแล้ว เป็นตลาดที่ทำให้หลักทรัพย์มีการเปลี่ยนมือ เงินทุนก็จะหมุนเวียนระหว่างนักลงทุนด้วยกัน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ได้รับเงินทุน

6 ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดแรก ตลาดรอง
ตลาดการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดแรก ตลาดรอง ตลาด ทางการ ตลาดไม่เป็น ทางการ

7 การจัดหาเงินทุนแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ตามระยะเวลาของการชำระคืน
1. การจัดหาเงินทุนระยะสั้น (Short term Financing) หมายถึงการจัดหาเงินทุนที่มีกำหนดชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 1 ปี 2. การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง (Intermediate Term Financing) หมายถึงการจัดหาเงินทุนที่มีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 3–5 ปี 3. การจัดหาเงินทุนระยะยาว (Long Term Financing) หมายถึงการจัดหาเงินทุนที่มีกำหนดชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยภายในระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป.

8 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ธุรกิจสามารถจัดหาได้จาก
การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ธุรกิจสามารถจัดหาได้จาก 1. สินเชื่อทางการค้า (Trade Credit) 2. ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) 3. เงินกู้ระยะสั้น (Short Term Loan).

9 2. ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper)
เป็นการจัดหาเงินทุนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน ดังนั้นธุรกิจที่จะจัดหาเงินทุนโดยการออกตราสารพาณิชย์ได้จะต้องเป็น ธุรกิจขนาดใหญ่ ชื่อเสียงดี มีฐานะทางการเงินดี } น่าเชื่อถือ

10 3. เงินกู้ระยะสั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
3.1 เงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Unsecured Short Term Financing) 3.2 เงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Secured Short term Financing).

11 3.1 เงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
เป็นการจัดหาเงินทุนที่มีกำหนดชำระคืนภายใน ระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. การกู้ยืมในวงเงินที่กำหนด (Line of Credit) 2. การกู้ยืมชนิดหมุนเวียน (Revolving Credit) 3. เงินกู้เฉพาะกรณี (Transaction Loans)

12 3.2 เงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
3.2 เงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นการจัดหาเงินทุนระยะสั้น โดยมีหลักทรัพย์ ค้ำประกัน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. การกู้โดยใช้บัญชีลูกหนี้การค้า (Account Receivable Loans) 2. การกู้โดยใช้สินค้าคงเหลือ ( Inventory Loans)

13 1. การกู้โดยใช้บัญชีลูกหนี้การค้า (Account Receivable Loans)
ใช้บัญชีลูกหนี้การค้าในการกู้ นำเงินที่ได้รับจากการกู้นั้นเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยเงินกู้นี้มีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ ก. การนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปค้ำประกัน (Assignment of Account Receivable) ข. การนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปขาย (Factoring of Account Receivable ).

14 2. การกู้โดยใช้สินค้าคงเหลือ (Inventory Loans)
ใช้สินค้าคงเหลือของตนไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ นำเงินที่ได้รับจากการกู้นั้นเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ กำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ ก. Floating Lien ข. Trust Receipt Loans ค. Terminal Warehouse Receipt Loan ง. Field Warehouse Receipt Loans.

15 การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง
เป็นการจัดหาเงินทุนที่มีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 3-5 ปี

16 ธุรกิจสามารถจัดหาเงินทุนระยะปานกลางได้จาก
1. เงินกู้ระยะปานกลาง (Term Loans) 2. การจัดหาเงินทุนโดยการเช่าสินทรัพย์ (Lease Financing)

17 2. การจัดหาเงินทุนโดยการเช่าสินทรัพย์ (Lease Financing)
เป็นการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางวิธีหนึ่ง ลักษณะการเช่าสินทรัพย์ ผู้ให้เช่า (Lessor )เป็นเจ้าของสินทรัพย์ ผู้เช่า (Lessee )เป็น ผู้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ --> โดยจะจ่ายค่าเช่าเป็นงวด ๆ

18 การเช่าสินทรัพย์แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
ก) Operating Lease ข) Financial Lease

19 ข้อดีของการเช่าสินทรัพย์
1. การเช่าทำให้ธุรกิจได้รับเงินทุนเต็มจำนวน 2. การเช่าไม่มีข้อบังคับหรือเงื่อนไขมาก 3. การเช่าช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ การเช่ามีประโยชน์ทางด้านบัญชี

20 ข้อเสียของการเช่าสินทรัพย์
1. ต้นทุนของการเช่าสูง 2. การเช่าจะมีปัญหาในเรื่องการปรับปรุงสินทรัพย์ 3. การเช่าจะมีปัญหาในเรื่องการล้าสมัยในกรณี ที่เป็นสัญญาเช่าลักษณะ Financial Lease


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง Short- Term and Intermediate-Term Financing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google