งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 5 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น และระยะปานกลาง Short- Term and Intermediate-Term Financing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 5 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น และระยะปานกลาง Short- Term and Intermediate-Term Financing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 บทที่ 5 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น และระยะปานกลาง Short- Term and Intermediate-Term Financing

3 2 ตลาดการเงิน (Financial market) เป็นตลาดที่ทำให้เกิดช่องทางการ เคลื่อนย้ายเงินออมของผู้ออม (Saving sector) ซึ่งมีเงินเกิน ความต้องการไปสู่ภาคธุรกิจหรือผู้ ลงทุน (Investing sector) ซึ่งมี เงินไม่พอกับความต้องการ

4 3 ตลาดการเงิน (Financial market) แบ่งออกเป็น 1. ตลาดเงิน (Money market) 2. ตลาดทุน (Capital market)

5 4 ตลาดทุนแบ่งออกเป็น 2.1 ตลาดแรก (Primary market) 2.2 ตลาดรอง (Secondary market)

6 5 เป็นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เคย ผ่านการซื้อขายในตลาดแรก มาแล้ว เป็นตลาดที่ทำให้หลักทรัพย์มีการ เปลี่ยนมือ เงินทุนก็จะหมุนเวียนระหว่างนัก ลงทุนด้วยกัน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ได้รับ เงินทุน

7 6 ตลาดการเงิน ตลาดเงินตลาดทุน ตลาดแรกตลาดรอง ตลาด ทางการ ตลาดไม่เป็น ทางการ

8 7 การจัดหาเงินทุนแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ตามระยะเวลาของการชำระคืน 1. การจัดหาเงินทุนระยะสั้น (Short term Financing) หมายถึงการจัดหาเงินทุนที่มีกำหนด ชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 1 ปี 2. การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง (Intermediate Term Financing) หมายถึงการจัดหาเงินทุนที่มีกำหนด ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน ระยะเวลา 3–5 ปี 3. การจัดหาเงินทุนระยะยาว (Long Term Financing) หมายถึงการจัดหาเงินทุนที่มีกำหนด ชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยภายในระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป.

9 8 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ธุรกิจ สามารถจัดหาได้จาก 1. สินเชื่อทางการค้า (Trade Credit) 2. ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) 3. เงินกู้ระยะสั้น (Short Term Loan).

10 9 2. ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) เป็นการจัดหาเงินทุนระยะสั้นที่ไม่มี หลักประกัน ดังนั้นธุรกิจที่จะจัดหาเงินทุนโดยการ ออกตราสารพาณิชย์ได้จะต้องเป็น – ธุรกิจขนาดใหญ่ – ชื่อเสียงดี – มีฐานะทางการเงินดี } น่าเชื่อถือ

11 10 3. เงินกู้ ระยะสั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 3.1 เงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มี หลักทรัพย์ค้ำประกัน (Unsecured Short Term Financing) 3.2 เงินกู้ระยะสั้นที่มี หลักทรัพย์ค้ำประกัน (Secured Short term Financing).

12 11 3.1 เงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มี หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นการจัดหาเงินทุนที่มีกำหนดชำระ คืนภายใน ระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องมี หลักทรัพย์ค้ำประกัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. การกู้ยืมในวงเงินที่กำหนด (Line of Credit) 2. การกู้ยืมชนิดหมุนเวียน (Revolving Credit) 3. เงินกู้เฉพาะกรณี (Transaction Loans)

13 12 3.2 เงินกู้ระยะสั้นที่มี หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นการจัดหาเงินทุนระยะสั้น โดยมีหลักทรัพย์ ค้ำประกัน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. การกู้โดยใช้บัญชีลูกหนี้ การค้า (Account Receivable Loans) 2. การกู้โดยใช้สินค้าคงเหลือ ( Inventory Loans)

14 13 1. การกู้โดยใช้บัญชีลูกหนี้การค้า (Account Receivable Loans) ใช้บัญชีลูกหนี้การค้าในการกู้ นำเงินที่ได้รับจากการกู้นั้นเป็น เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยเงินกู้นี้มีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ ก. การนำบัญชีลูกหนี้การค้าไป ค้ำประกัน (Assignment of Account Receivable) ข. การนำบัญชีลูกหนี้การค้าไป ขาย (Factoring of Account Receivable ).

15 14 2. การกู้โดยใช้สินค้าคงเหลือ (Inventory Loans) ใช้สินค้าคงเหลือของตนไปเป็น หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ นำเงินที่ได้รับจากการกู้นั้นเป็น เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ กำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ ก. Floating Lien ข. Trust Receipt Loans ค. Terminal Warehouse Receipt Loan ง. Field Warehouse Receipt Loans.

16 15 การจัดหาเงินทุนระยะปาน กลาง เป็นการจัดหาเงินทุนที่มีกำหนด ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ภายในระยะเวลา 3-5 ปี

17 16 ธุรกิจสามารถจัดหาเงินทุน ระยะปานกลางได้จาก 1. เงินกู้ระยะปานกลาง (Term Loans) 2. การจัดหาเงินทุนโดยการเช่า สินทรัพย์ (Lease Financing)

18 17 2. การจัดหาเงินทุนโดยการเช่า สินทรัพย์ (Lease Financing) เป็นการจัดหาเงินทุนระยะปาน กลางวิธีหนึ่ง ลักษณะการเช่าสินทรัพย์ – ผู้ให้เช่า (Lessor ) เป็นเจ้าของ สินทรัพย์ – ผู้เช่า (Lessee ) เป็น ผู้ใช้ประโยชน์ จากสินทรัพย์ --> โดยจะจ่ายค่าเช่าเป็นงวด ๆ

19 18 การเช่าสินทรัพย์แบ่งออกได้ เป็น 2 ลักษณะ คือ ก ) Operating Lease ข ) Financial Lease

20 19 ข้อดีของการเช่า สินทรัพย์ 1. การเช่าทำให้ธุรกิจได้รับ เงินทุนเต็มจำนวน 2. การเช่าไม่มีข้อบังคับหรือ เงื่อนไขมาก 3. การเช่าช่วยเพิ่มสภาพ คล่องให้กับธุรกิจ 4. การเช่ามีประโยชน์ ทางด้านบัญชี

21 20 ข้อเสียของการเช่า สินทรัพย์ 1. ต้นทุนของการเช่าสูง 2. การเช่าจะมีปัญหาในเรื่องการ ปรับปรุงสินทรัพย์ 3. การเช่าจะมีปัญหาในเรื่องการ ล้าสมัยในกรณี ที่เป็นสัญญาเช่าลักษณะ Financial Lease


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 5 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น และระยะปานกลาง Short- Term and Intermediate-Term Financing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google