งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ความสำคัญของการออม เพื่อเกษียณอายุ โดย สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำ การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก. ล. ต. 24 กรกฎาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ความสำคัญของการออม เพื่อเกษียณอายุ โดย สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำ การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก. ล. ต. 24 กรกฎาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 ความสำคัญของการออม เพื่อเกษียณอายุ โดย สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำ การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก. ล. ต. 24 กรกฎาคม 2549

3 2หัวข้อวันนี้  แนวคิดเกี่ยวกับการออมเพื่อวัย เกษียณ  ทำไมต้องออมเพื่อเกษียณ  ทางเลือกในการออมเพื่อเกษียณ  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีอย่างไร

4 3 ทฤษฎีเสา 3 ต้น I ระบบ ประกันสังคม - กระจายรายได้ - ระบบบังคับ - จ่ายจากงบประมาณ - รัฐบริหาร - กำหนดขาออก II ระบบการออม แบบบังคับ - บัญชีรายตัว - เอกชนบริหาร - กำหนดขาเข้า III ระบบการออมโดย สมัครใจ - บัญชีรายตัว - เอกชนบริหาร - กำหนดขาเข้า

5 4 ระบบการออมเพื่อเกษียณอายุ ในประเทศไทย - PVD - RMF - กองทุนประกันสังคมกรณี ชราภาพ - ระบบบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการเดิม กบข. Pillar 3 Pillar 2 Pillar 1

6 5 ระบบราชการ vs เอกชน รายได้ในอนาคต รายได้ในปัจจุบัน รายได้ในปัจจุบัน + รายได้ในอนาคต

7 6 คำตอบ เราหยุดทำงาน แต่ยัง ไม่หยุดใช้เงิน ! เราหยุดทำงาน แต่ยัง ไม่หยุดใช้เงิน !

8 7ชีวิตหลังเกษียณชาย 74 ปี หญิง 79 ปี

9 8 * ในอีก 20 ปี ข้างหน้า ภาระของคนหนุ่มคน สาว ที่จะดูแลคนสูงอายุ มีมากขึ้น !! * ในอีก 20 ปี ข้างหน้า ภาระของคนหนุ่มคน สาว ที่จะดูแลคนสูงอายุ มีมากขึ้น !!ผู้สูงอายุครองเมือง

10 9สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น พ. ศ. 2542 วัยทำงาน 20-59 ปี ต่ำกว่า 20 ปี 60 ปีขึ้นไป 9% 56% 35% พ. ศ. 2563 วัย ทำงาน 20-59 ปี ต่ำ กว่า 20 ปี 60 ปีขึ้นไป 18% 24% 58%

11 10 ท่านเตรียมคำตอบ สำหรับคำถามเหล่านี้บ้าง ไหม  อีก 20 ปีข้างหน้าท่านอยากมี ชีวิตแบบไหน  ท่านมีลูกหลานที่หวังพึ่งได้ หรือไม่  ตอนนี้ท่านมีเงินออมอยู่เท่าไร

12 11 ทำอย่างไรถ้าอยากคง คุณภาพชีวิต รายได้หลังเกษียณ = 50% ของรายได้ก่อนเกษียณ

13 12 จำนวนเงินที่ต้องใช้หลัง เกษียณ * เงินเดือน ชาย อยู่อีก 14 ปี หญิง อยู่อีก 19 ปี 10,000 บาท 2.2 ล. บ. 3.3 ล. บ. 20,000 บาท 4.4 ล. บ. 6.6 ล. บ. 30,000 บาท 6.6 ล. บ. 10.0 ล. บ. 50,000 บาท 11.0 ล. บ. 16.6 ล. บ. * ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 4% ต่อปี

14 13 ทางเลือกในการออม เงิน เพื่อเกษียณอายุ 1. ฝากธนาคาร : ดอกเบี้ยน้อย เสีย ภาษี 2. ซื้อประกันชีวิต : ผลตอบแทนต่ำ 3. ซื้อ RMF : เงื่อนไขมาก 4. เป็นสมาชิกกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ : นายจ้างต้องมีส่วนร่วม

15 14

16 15

17 16 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทนมากกว่า 100% ลูกจ้างจ่ายเงินสะสม 100 บาท นายจ้าง จ่ายเงินสมทบ 100 บาท

18 17 กองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้าง ร่วมกันจัดตั้งขึ้น ด้วย ความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ  ส่งเสริมการออมระยะยาวของ ลูกจ้าง  มีเงินออมเมื่อเกษียณอายุหรือ ลาออกจากงาน  ภาครัฐสนับสนุนโดยให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ อะไร

19 18 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมี ดีตรงไหน บริหารโดยมืออาชีพ มีความมั่นคงปลอดภัย มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นายจ้าง

20 19 บริหารโดยนักบริหารมือ อาชีพ บริษัทจัดการ : ต้องได้รับใบอนุญาต การจัดการ กองทุน ส่วนบุคคลจากสำนักงาน ก. ล. ต. ปัจจุบันมีบลจ.20 ราย ให้เลือก ซึ่งต้องไม่ใช่นายจ้าง

21 20 กลไกการทำงานของกองทุน นายจ้าง / สมาชิก จ่ายเงินเข้า กองทุน บริษัทจัดการนำเงินไปลงทุน หาผลประโยชน์ มีการคำนวณเงินที่สมาชิกจะ ได้รับ ตามบัญชีรายตัว

22 21

23 22 ความมั่นคงปลอดภัยของ ทรัพย์สิน ปลอดภัยสูง ปลอดภัยสูง เพราะทรัพย์สิน ของกองทุน แยกต่างหากจาก ทรัพย์สินของ นายจ้าง มี “ ผู้รับฝากทรัพย์สิน ” คอยดูแล จึงไม่ได้รับผลกระทบ หากนายจ้างต้องปิดกิจการ

24 23 ความมั่นคงปลอดภัยทาง การเงิน ม. 24 พ. ร. บ. กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ “ ปลอดภัยจาก เจ้าหนี้ ”

25 24 สิทธิประโยชน์ภาษี - นายจ้าง หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่าย จริง แต่ไม่เกิน 15 % ของ ค่าจ้าง เงินสมทบที่จ่าย เข้ากองทุน

26 25 สิทธิประโยชน์ทางภาษี - ลูกจ้าง เงินก้อนที่ได้รับ จากกองทุน ได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวน เมื่อเกษียณอายุ ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกกองทุน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

27 26 องค์กรแบบไหนมีกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจดทะเบียนใน SET รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน องค์กรมหาชน

28 27 กิจการประเภทไหนมี PVD เกษตร ขนส่ง ขายส่ง / ขาย ปลีก ก่อสร้าง โรงงาน สถาบัน การเงิน มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม

29 28 ข้อมูลที่น่าสนใจ จำนวน นายจ้าง 5,4486,0446,7616,996 จำนวน สมาชิก ( ล้านคน ) 1.421.521.671.70 มูลค่า กองทุน ( ล้าน บาท ) 287,329305,462345,896355,984 2546 2547 2548 มี. ค.2549

30 29 คำตอบ

31 30 สมัครเป็นสมาชิก thaipvd.com สมัครเป็นสมาชิก thaipvd.com รับข่าวสารข้อมูลมากมาย รับข่าวสารข้อมูลมากมาย โทรศัพท์ 02-695-9999 โทรศัพท์ 02-695-9999www.thaipvd.com


ดาวน์โหลด ppt 1 ความสำคัญของการออม เพื่อเกษียณอายุ โดย สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำ การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก. ล. ต. 24 กรกฎาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google