งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ความสำคัญของการออม เพื่อเกษียณอายุ โดย สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำ การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก. ล. ต. 24 กรกฎาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ความสำคัญของการออม เพื่อเกษียณอายุ โดย สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำ การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก. ล. ต. 24 กรกฎาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 ความสำคัญของการออม เพื่อเกษียณอายุ โดย สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำ การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก. ล. ต. 24 กรกฎาคม 2549

3 2หัวข้อวันนี้  แนวคิดเกี่ยวกับการออมเพื่อวัย เกษียณ  ทำไมต้องออมเพื่อเกษียณ  ทางเลือกในการออมเพื่อเกษียณ  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีอย่างไร

4 3 ทฤษฎีเสา 3 ต้น I ระบบ ประกันสังคม - กระจายรายได้ - ระบบบังคับ - จ่ายจากงบประมาณ - รัฐบริหาร - กำหนดขาออก II ระบบการออม แบบบังคับ - บัญชีรายตัว - เอกชนบริหาร - กำหนดขาเข้า III ระบบการออมโดย สมัครใจ - บัญชีรายตัว - เอกชนบริหาร - กำหนดขาเข้า

5 4 ระบบการออมเพื่อเกษียณอายุ ในประเทศไทย - PVD - RMF - กองทุนประกันสังคมกรณี ชราภาพ - ระบบบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการเดิม กบข. Pillar 3 Pillar 2 Pillar 1

6 5 ระบบราชการ vs เอกชน รายได้ในอนาคต รายได้ในปัจจุบัน รายได้ในปัจจุบัน + รายได้ในอนาคต

7 6 คำตอบ เราหยุดทำงาน แต่ยัง ไม่หยุดใช้เงิน ! เราหยุดทำงาน แต่ยัง ไม่หยุดใช้เงิน !

8 7ชีวิตหลังเกษียณชาย 74 ปี หญิง 79 ปี

9 8 * ในอีก 20 ปี ข้างหน้า ภาระของคนหนุ่มคน สาว ที่จะดูแลคนสูงอายุ มีมากขึ้น !! * ในอีก 20 ปี ข้างหน้า ภาระของคนหนุ่มคน สาว ที่จะดูแลคนสูงอายุ มีมากขึ้น !!ผู้สูงอายุครองเมือง

10 9สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น พ. ศ วัยทำงาน ปี ต่ำกว่า 20 ปี 60 ปีขึ้นไป 9% 56% 35% พ. ศ วัย ทำงาน ปี ต่ำ กว่า 20 ปี 60 ปีขึ้นไป 18% 24% 58%

11 10 ท่านเตรียมคำตอบ สำหรับคำถามเหล่านี้บ้าง ไหม  อีก 20 ปีข้างหน้าท่านอยากมี ชีวิตแบบไหน  ท่านมีลูกหลานที่หวังพึ่งได้ หรือไม่  ตอนนี้ท่านมีเงินออมอยู่เท่าไร

12 11 ทำอย่างไรถ้าอยากคง คุณภาพชีวิต รายได้หลังเกษียณ = 50% ของรายได้ก่อนเกษียณ

13 12 จำนวนเงินที่ต้องใช้หลัง เกษียณ * เงินเดือน ชาย อยู่อีก 14 ปี หญิง อยู่อีก 19 ปี 10,000 บาท 2.2 ล. บ. 3.3 ล. บ. 20,000 บาท 4.4 ล. บ. 6.6 ล. บ. 30,000 บาท 6.6 ล. บ ล. บ. 50,000 บาท 11.0 ล. บ ล. บ. * ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 4% ต่อปี

14 13 ทางเลือกในการออม เงิน เพื่อเกษียณอายุ 1. ฝากธนาคาร : ดอกเบี้ยน้อย เสีย ภาษี 2. ซื้อประกันชีวิต : ผลตอบแทนต่ำ 3. ซื้อ RMF : เงื่อนไขมาก 4. เป็นสมาชิกกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ : นายจ้างต้องมีส่วนร่วม

15 14

16 15

17 16 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทนมากกว่า 100% ลูกจ้างจ่ายเงินสะสม 100 บาท นายจ้าง จ่ายเงินสมทบ 100 บาท

18 17 กองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้าง ร่วมกันจัดตั้งขึ้น ด้วย ความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ  ส่งเสริมการออมระยะยาวของ ลูกจ้าง  มีเงินออมเมื่อเกษียณอายุหรือ ลาออกจากงาน  ภาครัฐสนับสนุนโดยให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ อะไร

19 18 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมี ดีตรงไหน บริหารโดยมืออาชีพ มีความมั่นคงปลอดภัย มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นายจ้าง

20 19 บริหารโดยนักบริหารมือ อาชีพ บริษัทจัดการ : ต้องได้รับใบอนุญาต การจัดการ กองทุน ส่วนบุคคลจากสำนักงาน ก. ล. ต. ปัจจุบันมีบลจ.20 ราย ให้เลือก ซึ่งต้องไม่ใช่นายจ้าง

21 20 กลไกการทำงานของกองทุน นายจ้าง / สมาชิก จ่ายเงินเข้า กองทุน บริษัทจัดการนำเงินไปลงทุน หาผลประโยชน์ มีการคำนวณเงินที่สมาชิกจะ ได้รับ ตามบัญชีรายตัว

22 21

23 22 ความมั่นคงปลอดภัยของ ทรัพย์สิน ปลอดภัยสูง ปลอดภัยสูง เพราะทรัพย์สิน ของกองทุน แยกต่างหากจาก ทรัพย์สินของ นายจ้าง มี “ ผู้รับฝากทรัพย์สิน ” คอยดูแล จึงไม่ได้รับผลกระทบ หากนายจ้างต้องปิดกิจการ

24 23 ความมั่นคงปลอดภัยทาง การเงิน ม. 24 พ. ร. บ. กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ “ ปลอดภัยจาก เจ้าหนี้ ”

25 24 สิทธิประโยชน์ภาษี - นายจ้าง หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่าย จริง แต่ไม่เกิน 15 % ของ ค่าจ้าง เงินสมทบที่จ่าย เข้ากองทุน

26 25 สิทธิประโยชน์ทางภาษี - ลูกจ้าง เงินก้อนที่ได้รับ จากกองทุน ได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวน เมื่อเกษียณอายุ ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกกองทุน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

27 26 องค์กรแบบไหนมีกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจดทะเบียนใน SET รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน องค์กรมหาชน

28 27 กิจการประเภทไหนมี PVD เกษตร ขนส่ง ขายส่ง / ขาย ปลีก ก่อสร้าง โรงงาน สถาบัน การเงิน มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม

29 28 ข้อมูลที่น่าสนใจ จำนวน นายจ้าง 5,4486,0446,7616,996 จำนวน สมาชิก ( ล้านคน ) มูลค่า กองทุน ( ล้าน บาท ) 287,329305,462345,896355, มี. ค.2549

30 29 คำตอบ

31 30 สมัครเป็นสมาชิก thaipvd.com สมัครเป็นสมาชิก thaipvd.com รับข่าวสารข้อมูลมากมาย รับข่าวสารข้อมูลมากมาย โทรศัพท์ โทรศัพท์ www.thaipvd.com


ดาวน์โหลด ppt 1 ความสำคัญของการออม เพื่อเกษียณอายุ โดย สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำ การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก. ล. ต. 24 กรกฎาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google