งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551

2 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 2 1.เหตุผลความจำเป็น 2.รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ 3.สรุปความต้องการข้อมูลของธปท. หัวข้อในการหารือ

3 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 3 เพื่อจัดทำภาพรวมฐานะการเงินของสถาบันการเงินใน ประเทศไทยให้ครบถ้วน โดยต้องครอบคลุมสถาบันการเงิน หลัก ธนาคารกลาง สถาบันรับฝากเงินอื่นได้แก่ ธพ. บง. ธนาคารเฉพาะกิจ สหกรณ์ออม ทรัพย์ กองทุนรวมตลาดเงิน สถาบันการเงินอื่น ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ประกันวินาศภัย กองทุน รวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. AMC ต้องจัดทำสถิติการเงินตามมาตรฐานสากลทำให้ต้องใช้ ข้อมูล มีรายละเอียดจำแนกกลุ่มสถาบันที่มีธุรกรรมด้วย มีการแยกระหว่างธุรกรรมเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ มีความถี่เป็นรายเดือน เหตุผลความจำเป็น

4 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 4 สถาบันการเงินในประเทศไทย

5 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 5 สถาบันการเงินในประเทศไทย

6 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 6 การจำแนกกลุ่มสถาบัน สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงินอื่นที่รับฝากเงิน สถาบันการเงินอื่น ไม่ใช่สถาบันการเงิน รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน บริษัทและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ภาคครัวเรือน สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร Non-residents สถาบันการเงินในต่างประเทศ บุคคลและนิติบุคคลในต่างประเทศ

7 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 7 รูปแบบ Input สหกรณ์ออมทรัพย์

8 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 8 รูปแบบ Input สหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ)

9 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 9 รายงานที่ ธปท. เผยแพร่

10 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 10 รายงานที่ ธปท. เผยแพร่ (ต่อ)

11 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11 สรุปสิ่งที่ต้องขอความอนุเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งข้อมูลงบทดลอง ตามรูปแบบ ที่กำหนด ผ่านระบบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็น รายเดือน ภายใน 20 วันหลังจากวันสิ้นเดือน เริ่มตั้งแต่งบทดลองงวด เดือนมกราคม 2552 ธปท. ใช้ข้อมูลผ่านกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นภาพรวมรายเดือน

12 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 12 Next Step 1. ธปท. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทยอยชี้แจง เกี่ยวกับการส่งข้อมูลผ่าน Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยในระยะแรกจะเน้นที่สหกรณ์ ขนาดใหญ่ประมาณ 150 แห่ง ธ.ค. 2551 – มี.ค. 2552 2. ระบบข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยแพร่ใน Website ม.ค. 2551 เป็นต้นไป

13 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 13 ทีมสถิติการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2283-5125, 0-2628-5622


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google