งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551

2 หัวข้อในการหารือ เหตุผลความจำเป็น รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ สรุปความต้องการข้อมูลของธปท.

3 เหตุผลความจำเป็น เพื่อจัดทำภาพรวมฐานะการเงินของสถาบันการเงินใน ประเทศไทยให้ครบถ้วน โดยต้องครอบคลุมสถาบันการเงิน หลัก ธนาคารกลาง สถาบันรับฝากเงินอื่นได้แก่ ธพ. บง. ธนาคารเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนรวมตลาดเงิน สถาบันการเงินอื่น ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ประกันวินาศภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. AMC ต้องจัดทำสถิติการเงินตามมาตรฐานสากลทำให้ต้องใช้ ข้อมูล มีรายละเอียดจำแนกกลุ่มสถาบันที่มีธุรกรรมด้วย มีการแยกระหว่างธุรกรรมเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ มีความถี่เป็นรายเดือน

4 สถาบันการเงินในประเทศไทย

5 สถาบันการเงินในประเทศไทย

6 การจำแนกกลุ่มสถาบัน สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงินอื่นที่รับฝากเงิน สถาบันการเงินอื่น ไม่ใช่สถาบันการเงิน รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน บริษัทและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ภาคครัวเรือน สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร Non-residents สถาบันการเงินในต่างประเทศ บุคคลและนิติบุคคลในต่างประเทศ

7 รูปแบบ Input สหกรณ์ออมทรัพย์

8 รูปแบบ Input สหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ)

9 รายงานที่ ธปท. เผยแพร่

10 รายงานที่ ธปท. เผยแพร่ (ต่อ)

11 สรุปสิ่งที่ต้องขอความอนุเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งข้อมูลงบทดลอง ตามรูปแบบ ที่กำหนด ผ่านระบบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็น รายเดือน ภายใน 20 วันหลังจากวันสิ้นเดือน เริ่มตั้งแต่งบทดลองงวด เดือนมกราคม 2552 ธปท. ใช้ข้อมูลผ่านกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นภาพรวมรายเดือน

12 Next Step 1. ธปท. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทยอยชี้แจง เกี่ยวกับการส่งข้อมูลผ่าน Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยในระยะแรกจะเน้นที่สหกรณ์ ขนาดใหญ่ประมาณ 150 แห่ง ธ.ค – มี.ค. 2552 2. ระบบข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยแพร่ใน Website ม.ค เป็นต้นไป

13 ขอบคุณค่ะ ทีมสถิติการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทร ,


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google