งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th 11. 22 การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th 11. 22 การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th 11

2 22 การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข.

3 www.gpf.or.th 33 ทำไมต้องปฏิรูประบบบำเหน็จ บำนาญ เพราะไม่สามารถวางแผนเชิงบริหารการเงิน ของประเทศในระยะยาว เพราะไม่เอื้อต่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรของรัฐ เพราะต้องการสร้างสถาบันเงินออมของประเทศ

4 www.gpf.or.th 44 แนวโน้มอายุเฉลี่ยของประชากร ที่มา : สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง 0% 20% 40% 60% 80% 100% พ. ศ. 2543 254825532563257325832593260326132618 ร้อยละ ของประชากร อายุ มากกว่า 60 ปี อายุ 15-60 ปี อายุ น้อยกว่า 15 ปี

5 www.gpf.or.th 55 สถิติค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ที่มา : พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2547 - 2553 0 20 40 60 80 254725482549255025512552 พันล้านบาท พ.ศ.พ.ศ. 100 49,000 55,000 60,000 70,000 73,145 83,480 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 2553 87,633

6 www.gpf.or.th 66 1. แบบบังคับรัฐ บริหาร (Define Benefit) ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม 3. ระบบการออมโดย สมัครใจ (Additional Savings) 2. แบบบังคับ เอกชนบริหาร (Define Contribution)

7 www.gpf.or.th 77 ผู้ สะส ม รัฐ ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม ตาข่ายชั้นที่ 1 แบบบังคับรัฐ บริหาร (Define Benefit) การเป็น สมาชิก บังคับ เงินที่จะ ได้รับ หลัง เกษียณ กำหนด จำนวนเงิน ผู้บริหาร กองทุน รัฐ ระบบ บำเหน็จ บำนาญ ( กรมบัญชีก ลาง ) ประกันสัง คม

8 www.gpf.or.th 88 ผู้ สะส ม บุคคล และ / หรือ นายจ้าง ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม ตาข่ายชั้นที่ 2 แบบบังคับเอกชน บริหาร (Define Contribution) การเป็น สมาชิก บังคับ เงินที่จะ ได้รับ หลัง เกษียณ เงินออม รายบุคคล ผู้บริหาร กองทุน เอกช น กองทุน บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ ( กบข.) กองทุน การออม เพื่อชรา ภาพ ( กอช.) ( ถ้ามี )

9 www.gpf.or.th 99 ผู้ สะส ม บุคคล และ / หรือ นายจ้าง ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม ตาข่ายชั้นที่ 3 ระบบการออมโดยสมัคร ใจ (Additional Savings) การเป็น สมาชิก สมัคร ใจ เงินที่จะ ได้รับ หลัง เกษียณ เงินออม รายบุคคล ผู้บริหาร กองทุน เอกช น กองทุน สำรอง เลี้ยงชีพ RMF / ประกัน ชีวิต RMF / ประกัน ชีวิต

10 www.gpf.or.th 10 สมาชิก กบข. สถานะสมาชิก กบข. ระบบแบบ บังคับ รัฐ บริหาร ระบบบำเหน็จ บำนาญ ( กรมบัญชีกล าง ) บำเหน็จ บำนาญ ระบบแบบ บังคับ เอกชน บริหาร กบข. เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม ระบบแบบ ออมโดย สมัครใจ RMF / ประกันชีวิต

11 www.gpf.or.th 11 สถานภาพกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ 1,178,340 413,689.91 ข้าราชการ ( กบข.) ข้อมูล ณ ไตร มาส 2 ปี 2552 ที่มา : สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2,032,280 491,515.32 ประเภทกองทุน จำนวนสมาชิก มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ( คน ) ( ล้านบาท ) กองทุนประกันสังคม 9,193,172 621,990.41 กรณีชราภาพ

12 www.gpf.or.th 12 ความแตกต่างระหว่าง กบข. – ธนาคาร - สหกรณ์ วัตถุประสงค์ การดำเนินกิจกรรม ผลตอบแทน

13 www.gpf.or.th 13


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th 11. 22 การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google