งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ความเปลี่ยนแปลง ในภาคการเงินและในการ อภิบาลบริษัท ดร. อัมมาร สยามวาลา 9 ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ความเปลี่ยนแปลง ในภาคการเงินและในการ อภิบาลบริษัท ดร. อัมมาร สยามวาลา 9 ธันวาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ความเปลี่ยนแปลง ในภาคการเงินและในการ อภิบาลบริษัท ดร. อัมมาร สยามวาลา 9 ธันวาคม 2549

2 ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีอัตรา การลงทุนอยู่ในระดับที่สูง ตัวผลักดันที่ สำคัญมาจากการลงทุนของภาคเอกชน ( ธุรกิจ ) สาเหตุจากด้าน อุปสงค์หรือ อุปทาน ?

3 3 องค์กรหลักที่ทำหน้าที่ ระดมเงินทุนให้แก่ภาค ธุรกิจ คือ ธนาคาร พาณิชย์ ( ธพ.) ธพ. มีบทบาทสำคัญมากต่อ การทำหน้าที่เป็นตัวกลาง นำเงินออมของภาค ครัวเรือนมาให้ภาคธุรกิจกู้ เพื่อนำไปลงทุน ก่อนวิกฤติ

4 4 เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ธพ. ได้รับ ความเสียหายมาก หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา... มีการ เปลี่ยนแปลงเช่นไรบ้าง ? การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ ธนาคารแห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลง อย่างไร ? ธพ. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ? ยังคงบทบาทในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้ กู้ยืมแก่ภาคธุรกิจอยู่หรือไม่ ? หาก ไม่ หน่วยงานใดเข้ามาทำหน้าที่ ดังกล่าวแทน ? รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลใช้ เครื่องมืออะไรกระตุ้น ? หลังวิกฤติ

5 ภาคธุรกิจซึ่งเดิมใช้เงินลงทุนส่วน ใหญ่จากการกู้ยืม ธพ. จะ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน หรือไม่ ? หากเปลี่ยนแปลง จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ?

6 6 ตลาดทุนตอบสนองต่อความ พยายามของภาคธุรกิจที่จะ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง การเงินอย่างไร ? จะทำได้ หรือไม่ ? ภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนการ อภิบาลเพื่อตอบสนองความ ต้องการของตลาดทุนได้มาก น้อยเพียงใด ? จะมีปัญหาการ อภิบาลใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ ?

7 7 ค้นหาคำตอบได้ใน... กลุ่มที่ 2 ความเปลี่ยนแปลงในภาคการเงินและ ในการอภิบาลบริษัท


ดาวน์โหลด ppt 1 ความเปลี่ยนแปลง ในภาคการเงินและในการ อภิบาลบริษัท ดร. อัมมาร สยามวาลา 9 ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google