งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าร่วมประชุมกับ สหกรณ์ แชร์ล๊อตเตอรี่ สหกรณ์ออม ทรัพย์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สาเหตุ : สหกรณ์ออมทรัพย์มีสภาพ คล่องมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าร่วมประชุมกับ สหกรณ์ แชร์ล๊อตเตอรี่ สหกรณ์ออม ทรัพย์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สาเหตุ : สหกรณ์ออมทรัพย์มีสภาพ คล่องมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าร่วมประชุมกับ สหกรณ์ แชร์ล๊อตเตอรี่ สหกรณ์ออม ทรัพย์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สาเหตุ : สหกรณ์ออมทรัพย์มีสภาพ คล่องมาก

2 คณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ มีมตินำเงินของสหกรณ์ ไปลงทุนในแชร์ล๊อตเตอรี่ โดยมุ่งหวังผลกำไรจากการ ประกอบธุรกิจ

3 1. ฝากในชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 2. ฝากในธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 3. ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 4. ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 5. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 6. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ อันทำให้เกิดความ สะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดย ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 7. ฝาก หรือ ลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ สหกรณ์แห่งชาติกำหนด มาตรา 62 เงินของ สหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือ ลงทุน ดังต่อไปนี้

4 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมมิได้อยู่ ประชุม จนเสร็จสิ้นการประชุม


ดาวน์โหลด ppt การเข้าร่วมประชุมกับ สหกรณ์ แชร์ล๊อตเตอรี่ สหกรณ์ออม ทรัพย์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สาเหตุ : สหกรณ์ออมทรัพย์มีสภาพ คล่องมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google