งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 นายเรวุฒิ จูกุล กำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้าง ทำนบกักเก็บน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 นายเรวุฒิ จูกุล กำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้าง ทำนบกักเก็บน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 นายเรวุฒิ จูกุล กำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้าง ทำนบกักเก็บน้ำ เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ หมู่ 4 ( บ้าน ช่องกระทิง ), หมู่ 6 ( บ้านท่ากะทิ ) และหมู่ 7 ( บ้าน ทับศิลา ) ต่อมาวันที่ 4 กันยายน 2549 สำนัก ราชเลขาธิการมีหนังสือที่ รล 0005.2/17975 แจ้ง ให้กรมชลประทานทราบว่าได้นำความกราบทูลฯ แล้ว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

3 ปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิม จุดที่ 1 ( บ้านช่อง สะเดา ) หมู่ 7 บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอ เมือง จังหวัดกาญจนบุรี แนวทางการดำเนินการ สระเก็บน้ำ จุดที่ 1 ( บ้าน ช่องสะเดา )

4 ขนาด 70.00 เมตร กว้าง 110.00 เมตร สูง 5.00 เมตร พร้อมปูวัสดุกันซึม ( ตามแบบหมายเลข สชป.13- กจ.-164, แบบ ประกอบหมายเลข 101063) ผลการ ดำเนินงาน ปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิม จุดที่ 1 ( บ้านช่อง สะเดา ) หมู่ 7 บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

5 ปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิม จุดที่ 2 ( โรงเรียนบ้าน ทับศิลา ) หมู่ 7 บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แนวทางการดำเนินการ สระเก็บน้ำ จุดที่ 2 ( โรงเรียนบ้านทับ ศิลา )

6 ผลการ ดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 นายเรวุฒิ จูกุล กำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้าง ทำนบกักเก็บน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google