งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านทับศิลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านทับศิลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านทับศิลา
ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

2 ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน นายเรวุฒิ จูกุล กำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างทำนบกักเก็บน้ำ เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ หมู่ 4 (บ้านช่องกระทิง), หมู่ 6 (บ้านท่ากะทิ) และหมู่ 7 (บ้านทับศิลา) ต่อมาวันที่ 4 กันยายน สำนักราชเลขาธิการมีหนังสือที่ รล /17975 แจ้งให้กรมชลประทานทราบว่าได้นำความกราบทูลฯแล้ว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3 แนวทางการดำเนินการ ปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิม จุดที่ 1 (บ้านช่องสะเดา) หมู่ 7 บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สระเก็บน้ำ จุดที่ 1 (บ้านช่องสะเดา)

4 ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิม จุดที่ 1 (บ้านช่องสะเดา) หมู่ 7 บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด เมตร กว้าง เมตร สูง 5.00 เมตร พร้อมปูวัสดุกันซึม (ตามแบบหมายเลข สชป.13-กจ.-164,แบบประกอบหมายเลข )

5 แนวทางการดำเนินการ ปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิม จุดที่ 2 (โรงเรียนบ้านทับศิลา) หมู่ 7 บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สระเก็บน้ำ จุดที่ 2 (โรงเรียนบ้านทับศิลา)

6 ผลการดำเนินงาน 1.ขุดสระเก็บน้ำ จุดที่ 2 (โรงเรียนบ้านทับศิลา) ขนาด เมตร กว้าง เมตร สูง 5.00 เมตร (ตามแบบหมายเลข สชป.13-กจ.-163 , แบบประกอบหมายเลข ) 2.งานแผ่นวัสดุกันซึม CGL พร้อมติดตั้ง 3.งานป้ายทางเข้าโครงการ (ตามแบบ ผจค.6-002) 4.งานป้ายคอนกรีตเสริมเหล็ก(ป้ายชื่อโครงการ) ตามแบบ , 73589


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านทับศิลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google