งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ภัยแล้งและการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ภัยแล้งและการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ภัยแล้งและการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดขอนแก่น

2  20 อำเภอ 6 กิ่ง อำเภอ  198 ตำบล 2,321 หมู่บ้าน  ครัวเรือน 482,217 ครอบครัว  ประชากร 1,750,848 คน ขอบเขตการ ปกครอง

3 พื้นที่ประสบภัยแล้ง  20 อำเภอ 6 กิ่ง อำเภอ  190 ตำบล  1,563 หมู่บ้าน  201,109 ครัวเรือน  822,086 คน  แดง : รุนแรง 652 หมู่บ้าน  เหลือง : ปานกลาง 914 หมู่บ้าน  น้ำเงิน : น้อย 755 หมู่บ้าน

4 การให้ความช่วยเหลือ 1. ด้านน้ำอุปโภคบริโภค • กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จัดทำ ” โครงการแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทั่ว ประเทศไทย ” - สำรวจหมู่บ้านที่มีระบบประปาแต่ชำรุด จำนวน 726 หมู่บ้าน - สนับสนุน 333 หมู่บ้าน งบประมาณ 461,586,541 บาท ( โดยโอน งบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการปรับปรุง / ซ่อมแซม / ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน ) - คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จำนวน 421 หมู่บ้าน

5 2. ด้านน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2549 จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณฝน 1,517.67 มิลลิเมตร มากกว่า ฝนปกติ ที่มีปริมาณฝน 1,209.3 มิลลิเมตร ส่งผลดีให้เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำ เพียงพอต่อความต้องการ เพาะปลูก พืชฤดูแล้งปี 2550 สภาพน้ำเขื่อนอุบล รัตน์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2550) • ปริมาณน้ำกักเก็บ ปัจจุบัน 1,521.031 ล้านลูกบาศก์เมตร คิด เป็นร้อยละ 67.20 • ปี 2549 ปริมาณน้ำกัก เก็บ 781.648 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ( ร้อยละ 34.53 )

6 3. การช่วยเหลือระยะเร่งด่วน  ใช้เงินทดรองราชการ 34,509,151 บาท • จัดทำฝายกระสอบทราย 245 แห่ง • เป่าล้างและซ่อมแซมบ่อ บาดาล 489 บ่อ • แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค 3,190 เที่ยว 28,977,000 ลิตร • ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเบี้ย เลี้ยงเจ้าหน้าที่  งบองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 23,164,048 บาท

7 4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในช่วงวิกฤต • ศูนย์ฯจังหวัด บูรณา การ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆจากทุก ภาคส่วน เพื่อสนับสนุนอำเภอ / กิ่งอำเภอ - เครื่องสูบน้ำ 48 เครื่อง - รถบรรทุกน้ำ 59 คัน • เงินทดรองราชการใน อำนาจของ ผวจ. สามารถสนับสนุน อำเภอ / กิ่งอำเภอได้อีก ประมาณ 15 ล้านบาท

8 แนวทางแก้ไขปัญหาภัย แล้งจังหวัดขอนแก่น ยึดหลัก “ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม รับผิดชอบ “


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ภัยแล้งและการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google