งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ชื่อ จิราพร สุดคง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ สอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่ปทุมธานี เขต 1

2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

3 สรุปความหมายของกฎหมายได้ ดังนี้
กฎหมาย คือ  คำสั่งหรือระเบียบข้องบังคับของผู้มีอำนาจในรัฐ  หรือประเทศนั้นได้กำหนดขึ้น  เพื่อใช้บังคับความประพฤติของบุคคล หรือประชาชนภายในรัฐให้ปฏิบัติตาม  หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามจะต้องมีความผิดและได้รับผิดและได้รับบทลงโทษตามกฎหมายที่กำหนด   สรุปความหมายของกฎหมายได้ ดังนี้

4 สร้างความเป็นระเบียบ มีความเกี่ยวข้องกับการ
ความสำคัญของกฎหมาย สรุปได้ดังนี้ ก่อให้เกิดความ เป็นธรรมในสังคม สร้างความเป็นระเบียบ   เรียบร้อย และความสงบ ให้กับสังคมและประเทศชาติ มีความเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์

5 กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ ที่เกิดขึ้นโดยผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐ
ลักษณะของกฎหมายไทย กฎหมายต้องมีลักษณะ เป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ แก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามได้ กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ ที่เกิดขึ้นโดยผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐ หรือประเทศ กฎหมายต้องมีลักษณะ ใช้บังคับตลอดไป กฎหมายจะต้องเป็นคำสั่ง หรือข้อบังคับที่ใช้บังคับได้ทั่วไป

6 1. ข้อใดอธิบายความหมายของ กฎหมาย ได้ถูกต้องที่สุด
30 แบบทดสอบ 1. ข้อใดอธิบายความหมายของ กฎหมาย ได้ถูกต้องที่สุด ก. ข้อบังคับของรัฐที่ใช้ควบคุมสมาชิกในสังคม ข. บทลงโทษพลเมืองที่ฝ่าฝืนอำนาจของรัฐ ค.คำสั่งของผู้ปกครองที่บังคับให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ง. กฎศีลธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคม

7 2. กฎหมายมีความสำคัญ ต่อประชาชนและต่อสังคมประเทศชาติอย่างไร
30 ก. เพื่อเป็นแนวทางประพฤติของผู้คนในสังคม ข.เป็นเครื่องมือในการปกครองและบริหารประเทศ ค.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุขของสังคม ง.เพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง

8 ก. เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม
30 3. การออกกฎหมายเพิ่มโทษผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อครอบครองสิทธิ์เป็นของตนโดยมิชอบ แสดงถึงความสำคัญของกฏหมายในด้านใด ก. เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม ข. เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน ค. กำหนดแนวทางความประพฤติของบุคคลในสังคม ง. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

9 4. ในปัจจุบัน ประเทศไทยใช้หลักกฎหมายระบบใด
30 4. ในปัจจุบัน ประเทศไทยใช้หลักกฎหมายระบบใด ก. กฎหมายมหาชน ข. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ค. กฎหมายจารีตประเพณี ง. กฎหมายลายลักษณ์อักษร

10 ก. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ข. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
30 5. พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ผู้ปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลของไทย ให้ทันสมัยตามแบบอย่างสากลคือบุคคลในข้อใด ก. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ข. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ค. กรมพระนเรศวร์วรฤทธิ์ ง. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา


ดาวน์โหลด ppt ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google