งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ จิราพร สุดคง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ สอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่ปทุมธานี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ จิราพร สุดคง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ สอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่ปทุมธานี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ จิราพร สุดคง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ สอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่ปทุมธานี เขต 1

2

3 กฎหมาย คือ คำสั่งหรือ ระเบียบข้องบังคับของผู้มีอำนาจ ในรัฐ หรือประเทศนั้นได้กำหนด ขึ้น เพื่อใช้บังคับความประพฤติ ของบุคคล หรือประชาชนภายในรัฐให้ปฏิบัติ ตาม หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติ ตามจะต้องมีความผิดและได้รับ ผิดและได้รับบทลงโทษตาม กฎหมายที่กำหนด สรุปความหมายของกฎหมายได้ ดังนี้

4 ความสำคัญของกฎหมาย สรุปได้ดังนี้ สร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และความสงบ ให้กับสังคมและประเทศชาติ มีความเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ ก่อให้เกิดความ เป็นธรรมในสังคม

5 ลักษณะของกฎหมายไทย กฎหมายต้องมีลักษณะ เป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ แก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามได้ กฎหมายต้องมีลักษณะ ใช้บังคับตลอดไป กฎหมายจะต้องเป็นคำสั่ง หรือข้อบังคับที่ใช้บังคับได้ทั่วไป กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ ที่เกิดขึ้นโดยผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐ หรือประเทศ

6 แบบทดสอบ 1. ข้อใดอธิบายความหมายของ กฎหมาย ได้ถูกต้องที่สุด 30 ก. ข้อบังคับของรัฐที่ใช้ควบคุมสมาชิก ในสังคม ข. บทลงโทษพลเมืองที่ฝ่าฝืนอำนาจ ของรัฐ ค. คำสั่งของผู้ปกครองที่บังคับให้ ประชาชนต้องปฏิบัติ ง. กฎศีลธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคม

7 2. กฎหมายมีความสำคัญ ต่อประชาชน และต่อสังคมประเทศชาติอย่างไร 30 ก. เพื่อเป็นแนวทาง ประพฤติของผู้คนใน สังคม ข. เป็นเครื่องมือใน การปกครองและ บริหารประเทศ ค. เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุขของ สังคม ง. เพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพ ของพลเมือง

8 3. การออกกฎหมายเพิ่มโทษผู้บุกรุก พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อครอบครอง สิทธิ์เป็นของตนโดยมิชอบ แสดงถึง ความสำคัญของกฏหมายในด้านใด 30 ก. เป็นเครื่องมือ แก้ไขปัญหาความ ขัดแย้งในสังคม ข. เป็นเครื่องมือ แก้ไขปัญหาความ ขัดแย้งในหมู่บ้าน ค. กำหนดแนวทาง ความประพฤติของ บุคคลในสังคม ง. คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของ ประชาชน

9 4. ในปัจจุบัน ประเทศไทยใช้หลัก กฎหมายระบบใด 30 ก. กฎหมายมหาชน ข. กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ค. กฎหมายจารีต ประเพณี ง. กฎหมายลาย ลักษณ์อักษร

10 5. พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ผู้ปฏิรูป ระบบกฎหมายและการศาลของไทย ให้ทันสมัยตามแบบอย่างสากลคือ บุคคลในข้อใด 30 ก. กรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ ข. กรมพระยาดำรง ราชานุภาพ ค. กรมพระนเรศวร์วร ฤทธิ์ ง. พระยามโนปกรณ์ นิติธาดา


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ จิราพร สุดคง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ สอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่ปทุมธานี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google