งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENL 3701 ภาษาศาสตร์และการ อ่าน 1 Linguistics and Reading English 1 หัวข้อการบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENL 3701 ภาษาศาสตร์และการ อ่าน 1 Linguistics and Reading English 1 หัวข้อการบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENL 3701 ภาษาศาสตร์และการ อ่าน 1 Linguistics and Reading English 1 หัวข้อการบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2556

2 หัวข้อการบรรยายในสัปดาห์ 1/56 1. ปฐมนิเทศการเรียน การสอนในสัปดาห์ แรก 2. จุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยที่ 1 3. เค้าโครงเรื่องและเนื้อหาในหน่วยที่ 1 4. กิจกรรมการเรียน การสอนในสัปดาห์ แรก 5. การแบ่งกลุ่มอภิปรายและประเด็น ปัญหาในการอภิปราย 6. การฝึกทักษะในการตอบคำถามแบบ อัตนัย - ปรนัย

3 ปฐมนิเทศการเรียนการสอนใน สัปดาห์แรก 1. นักศึกษาสำรวจเอกสารกำหนดการเรียนการ สอนในภาคเรียนนี้ เพื่อทราบวัน - เวลาการเข้าฟังการบรรยายใน ชั้นเรียน ตึกเรียน และหัวข้อที่จะต้องเตรียมก่อน มาฟังการบรรยายในแต่ละสัปดาห์ 2. นักศึกษาสำรวจตำราที่จะใช้ประกอบการ เรียนการสอนในวิชานี้ 3. นักศึกษาทราบกำหนดการงดบรรยายใน ระหว่างการสอบซ่อม ( ทั่วไป ) และกำหนดการ สอบไล่ปลายภาคเรียนสำหรับวิชานี้ 4. นักศึกษารู้วิธีวางแผนการเรียน การบริหาร เวลาในการอ่านตำรา ทบทวนเนื้อหา และทำ แบบฝึกหัด แต่ละหน่วยการเรียน นอกเวลาเรียน

4 เค้าโครงเรื่องการบรรยาย / อภิปราย ภาษาศาสตร์คืออะไร 1. ความหมายของภาษา 2. ความหมายของภาษาศาสตร์ 3. ประวัติความเป็นมาของวิชา ภาษาศาสตร์ 4. การแบ่งขอบข่ายของวิชา ภาษาศาสตร์

5 จุดประสงค์ (Objectives) ของการ เรียน 1. อธิบายความหมายของคำว่า “ ภาษา ” ได้ถูกต้อง 2. อธิบายความหมายของคำว่า “ ภาษาศาสตร์ ” ได้ถูกต้อง 3. ลำดับประวัติความเป็นมาของวิชา ภาษาศาสตร์โดยสังเขปได้ชัดเจน 4. จำแนกการแบ่งขอบข่ายของวิชา ภาษาศาสตร์ได้ครบถ้วน

6 กิจกรรมการเรียน การสอนในสัปดาห์ แรก 1. การบรรยาย การกำหนดประเด็นเนื้อหา การ อภิปราย และการตอบคำถาม 2. สัปดาห์แรกจะครอบคลุมเนื้อหา ๒ เรื่อง คือ 2.1 ความหมายของภาษา 2.2 ความหมายของภาษาศาสตร์ 3. การเตรียมเนื้อหาและการอ่านเพื่อการเรียนใน สัปดาห์ที่สอง 3.1 ประวัติความเป็นมาของวิชา ภาษาศาสตร์ 3.2 การแบ่งขอบข่ายของวิชา ภาษาศาสตร์

7 เนื้อหา “ ความหมายของภาษา ” เอกสารตำรา ENL 3701 หน้า 4 – 8 คำถามที่ให้ช่วยกันตอบ 1.1 “ ภาษา ” ตามความเห็นของนักภาษาศาสตร์ มีลักษณะอย่างไร การแบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหา และประเด็นปัญหา และการอภิปราย 1. ภาษาเป็นเรื่องของมนุษย์ (Language is human) ประเด็นปัญหา 1.1 เพราะเหตุใดภาษาจึงเป็นเรื่องของมนุษย์ เท่านั้น สัตว์ก็มีภาษาเหมือนกัน แต่ทำไม นักภาษาศาสตร์จึงไม่นับรวมอยู่ด้วย

8 ภาษาที่แท้จริงคือภาษาพูด (Language is primarily oral) 1.2 ภาษามีหลายชนิด เช่น ภาษาพูด (Spoken,Oral language) ภาษาเขียน (Written language) วจนภาษา (Verbal language) ภาษากายหรือภาษาท่าทาง ( อวัจนภาษา Non-verbal language) ทำไมนักภาษาศาสตร์จึงให้ ความสำคัญ หรือเน้นเฉพาะภาษาพูด

9 ภาษาถ่ายทอดวัฒนธรรม Language is culturally transmitted 2.1 ภาษากับวัฒนธรรมเหมือนกัน หรืแตกต่างกัน 2.2 ภาษาถ่ายทอดวัฒนธรรมได้ อย่างไร

10 ภาษาเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นและมีระบบ Language is arbitrary and systematic 3.1 ภาษาเกิดขึ้นได้อย่างไร คำว่ามีระบบ หมายถึงอย่างไร

11 ภาษาคือนิสัย (Languge is habit) 4.1 ที่ว่า “ ภาษาคือนิสัย ” มี ความหมายว่าอย่างไร 4.2 มนุษย์เรียนรู้ภาษาได้ ตั้งแต่เมื่อไร

12 ภาษาเป็นเรื่องเฉพาะตัว (Language is personal) 5.1 ภาษาเป็นเรื่องเฉพาะตัว มี ลักษณะอย่างไร 5.2 ภาษาที่เป็นเรื่องเปิดเผยสู่ สาธารณะ เป็นอย่างไร

13 ภาษาของแต่ละกลุ่มไม่มีดีหรือเลว ไม่มีถูกหรือผิด Language of a given group is neither “good” or “bad” nor “right” or “wrong.” 6.1 ทำไมจึงกำหนดว่าภาษาของคนในแต่ละกลุ่ม ไม่มี ดี หรือ เลว ถูก หรือ ผิด

14 ภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ (Language is always changed slowly) 7.1 การเปลี่ยนแปลงของภาษาใน แต่ละท้องถิ่นหรือชุมชนจะเป็นไป ในลักษณะใด ยกตัวอย่างคำพูดที่ เราเคยได้ยินเมื่อ 5 – 10 ปีก่อน ขณะนี้ยังมีอยู่หรือหายไปแล้ว

15 2. ความหมายของ “ ภาษาศาสตร์ ” ภาษาศาสตร์มีความหมายเป็น ๒ นัย 1. การศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของภาษา ใดภาษาหนึ่งและภาษาโดยทั่วไป 2. การศึกษาธรรมชาติของการสื่อสารด้วยภาษา แนวทางการอภิปราย 1.1 ธรรมชาติและโครงสร้างของแต่ละภาษาเป็น อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ฯลฯ 1.2 ภาษาโดยทั่วไป ( ภาษาสากล Language universal)

16 ธรรมชาติและโครงสร้างของภาษา โครงสร้าง ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเวียดนาม ภาษาสากล เสียง ไวยากรณ์ ความหมาย ตัวหนังสือ Tonal Language - การเรียงคำ พูด - ไม่มีการผัน คำกริยาตาม กาล - มีคำบอก จำนวน - มีตัวหนังสือ -Non-tonal -Word stress -Intonation -Verb form changed from time aspects -Lineal forms Tonal Language -S V O - V O, S -Content -Functional -no script + S V O - V O

17 ตัวอย่างการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม สบายดีไหม How are you? Ban co khoe khong ฉันไม่สบาย I am sick. Toi bi om ของฉันหาย I lost something. Bi mat do ลาก่อน Goodbye Tam biet แล้วพบกันใหม่ See you again. Hen gap lai

18 3. การศึกษาวิชา “ ภาษาศาสตร์ ” วิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics) นักภาษาศาสตร์ (Linguists) คำถามที่ให้ช่วยกันตอบ 1. ภาษาศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วย อะไร 2. นักภาษาศาสตร์มีวิธีการศึกษา ภาษาอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ENL 3701 ภาษาศาสตร์และการ อ่าน 1 Linguistics and Reading English 1 หัวข้อการบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google