งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese

2 โครงสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese บทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese นั้นแบ่ง ออกเป็น 6 ระดับ ระดับละ 10 หน่วยการเรียน โดยแต่ละ หน่วยการเรียนจะมี 3 บทสนทนา (รวมทั้งสิ้น 180 บท สนทนา) และบทสนทนาทั้งหมด จะเป็นการจำลอง สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียน นอกจากนี้ ยังมีการฝึกทักษะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ การเขียนตัวอักษร การออกเสียง

3 วิธีการเรียน ในช่วงต้นนี้จะขออธิบายถึงโมดูลการเรียนต่างๆ ของ บทเรียนก่อน ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ – โมดูลเนื้อหาการเรียน (คือการเรียนตัวบทเรียน) – โมดูลการฝึกทักษะและแบบฝึกหัด (คือการนำเนื้อหา ในบทเรียน มาอธิบายแบ่งเป็นส่วนๆ เช่น ส่วนคำศัพท์ ส่วนไวยากรณ์ ส่วนตัวอักษร ฯลฯ

4

5 โมดูลเนื้อหาการเรียน

6 การทำความเข้าใจในภาพรวม (Overall Comprehension)

7 • เป็นการนำเนื้อหาในบทเรียนมาทำเป็นรูปแบบการ์ตูน เคลื่อนไหวในการนำเสนอดำเนินเรื่อง • มีเสียงพูดโดยใช้สำเนียงปักกิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการแสดง อารมณ์ ท่าทาง คนที่เข้ามาร่วมสนทนา • ในขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถตัดสินใจว่าจะเลือกแสดง ตัวอักษรจีน พินอิน อังกฤษ ใต้ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวหรือไม่ ตามความก้าวหน้าของนักเรียนหรือระดับที่ต่างกัน

8 เลือกว่าจะแสดง พินอิน (P) อักษรจีน ( 汉 ) หรือ อังกฤษ (En) หรือไม่

9 คำอธิบายปุ่มการทำงาน กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าช่วยเหลือ กดปุ่มนี้เพื่อดูประโยคสำคัญ (key point) ของบทนี้ กดปุ่มนี้เพื่อให้บทเรียน พูดประโยคนั้นซ้ำอีกรอบหนึ่ง กดปุ่มนี้เพื่อย้อนดูประโยคในบทเรียนที่ได้เรียนมา กดปุ่มนี้เพื่อเรียนทั้งหมดใหม่อีกรอบหนึ่ง กดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการเรียนในส่วนอื่นต่อไป กดปุ่มนี้เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

10 การเลียนแบบอ่านตาม (Repeating and Imitating)

11 • เป็นการฝึกพูดตาม โดยจะมีเสียงเจ้าของภาษา พูดประโยคที่ได้เรียนมา จากนั้นจึงให้นักเรียนอ่านตามใส่ไมโครโฟน • หลังจากนักเรียนอ่านตามเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะประเมินการออกเสียงของ นักเรียนทันที – เมื่อทำผลงานได้ดี ก็จะมีใบหน้ายิ้ม ( ) – ถ้าได้แค่พื้นฐานก็จะมีใบหน้าธรรมดา ( ) – ถ้าได้ไม่ดีก็จะมีใบหน้าเศร้าสร้อย ( ) • สามารถเล่นใหม่หรือฟังสิ่งที่นักเรียนพูดไปได้

12

13 คำอธิบายปุ่มการทำงาน ( เพิ่มเติม ) กดปุ่มนี้เพื่อเล่นเสียงของผู้เรียนที่เพิ่งได้พูดไป กับเสียง ของเจ้าของภาษาเพื่อเปรียบเทียบ

14 บันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับการจำลอง (Comparing the Recordings)

15 • หลังจากที่เรียน • โปรแกรมจะขึ้นตัวอักษรจีน พินอินและภาษาอังกฤษ จากนั้น นักเรียนต้องอ่านประโยคเอง • ระบบจะเล่นเสียงที่นักเรียนได้อ่านไปและมีเสียงของเจ้าของภาษา ขึ้นตามมาให้เปรียบเทียบ ( ไม่มีการประเมินผล ) • การฝึกแบบนี้สะดวกแก่การให้นักเรียนค้นพบปัญหาในการออก เสียงและ แก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้องด้วยตนเอง

16

17 การจำลองการสนทนาในสถานการณ์จริง (Mock Social Situation)

18 • ระบบจะให้ข้อมูลและบทสนทนาตัวอย่างมาชุดหนึ่ง ตรงนี้ ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนฝึกพูดตามข้อมูลที่ให้มาหรือจะ เปลี่ยนเป็นข้อมูลของผู้เรียนเองก็ได้ • และเมื่อจบการสนทนาแล้ว ผู้เรียนสามารถกลับมาฟังในสิ่งที่ ตนเองได้พูดออกไป เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง แก้ไขต่อไป

19

20 โมดูลการฝึกทักษะและแบบฝึกหัด

21 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องประโยคสำคัญ (Note on Socializing and Exercises)

22 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องประโยคสำคัญ • เน้นในเรื่องประโยคสำคัญที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการ ออกเสียงตามหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้ เช่น – การถามอายุเด็ก – การถามอายุผู้ใหญ่ – การถามอายุผู้อาวุโส

23

24 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องประโยคสำคัญ • เมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้ว กดปุ่ม ก็จะเข้าสู่หน้าแบบฝึกหัด • แบบฝึกหัดตัวท้ายหน่วยจะเน้นเรื่องการนำไปใช้ กล่าวคือ จะมีเสียงคน จีนขึ้นมา ซึ่งจะมีทั้งคำถามแล้วให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง หรือ เป็นบท สนทนาแล้วเลือกรูปให้เข้ากับบทสนทนา

25

26 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องคำศัพท์ (Note on Words and Exercises)

27 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องคำศัพท์ • หัวข้อนี้จะสอนเรื่องของคำศัพท์ใหม่ประจำบทพร้อมทั้งวิธีการออกเสียง ซึ่งมีทั้งเสียงผู้ชายและผู้หญิง

28

29 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องคำศัพท์ • เมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้ว กดปุ่ม ก็จะเข้าสู่หน้าแบบฝึกหัด • แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเกี่ยวกับคำศัพท์จะมีรูปแบบเป็นการนำคำศัพท์เติม ลงในช่องว่างให้ทำในช่วงท้าย

30

31 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องหลักไวยากรณ์ (Note on Grammar and Exercises)

32 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องหลักไวยากรณ์ • หัวข้อนี้จะสอนเรื่องของหลักไวยากรณ์ที่สำคัญในบท พร้อมด้วย ประโยคตัวอย่างและการออกเสียง

33

34 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องหลักไวยากรณ์ • เมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้ว กดปุ่ม ก็จะเข้าสู่หน้าแบบฝึกหัด • แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ จะมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียงคำในประโยค การเลือกตำแหน่งคำในประโยค เป็นต้น

35

36 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องตัวอักษร (Note on Characters and Exercises)

37 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องตัวอักษร • การเขียนอักษรจีนโดยการใช้ภาพเคลื่อนไหวมาเขียนทีละขีด พร้อมระบุ ลำดับเป็นตัวเลขและอ่านชื่อขีดให้ฟัง • ผู้เรียนยังสามารถเขียนตัวอักษรด้วยเมาส์ในกระดานด้านขวา โดยระบบ จะทำการตรวจสอบว่าผู้เรียนเขียนได้ถูกต้องหรือไม่

38

39 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องตัวอักษร • เมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้ว กดปุ่ม ก็จะเข้าสู่หน้าแบบฝึกหัด • หลังจากที่ฝึกเขียนแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับตัวอักษร มีทั้งรูปแบบ ให้ตัวอักษรมา แล้วเลือกพินอินที่ถูกต้องหรือ มีเสียงขึ้นมาแล้วเลือก ตัวอักษรจีน

40

41 การฝึกทักษะในเรื่องการออกเสียง (Note on Phonetic and Exercises)

42 การฝึกทักษะในเรื่องการออกเสียง • หัวข้อนี้จะสอนเรื่องการออกเสียงโดยจะมีตารางพินอินขึ้นมาให้ จากนั้น พอผู้เรียนกดไปยังตัวพินอินตัวใดก็จะมีเสียงขึ้นมาให้ฟังและฝึกอ่านตาม

43

44 แบบทดสอบประจำโมดูลการฝึกทักษะ

45 • เมื่อทำแบบฝึกหัดแต่ละการฝึกทักษะแล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้าแบบทดสอบ • ในแต่ละโมดูลการฝึกทักษะ จะมีแบบฝึกหัดสองอย่างคือ – แบบฝึกหัดหลังจากฝึกทักษะจบ – แบบฝึกหัดทดสอบ ซึ่งจะมีการกำหนดเกณฑ์ผ่านไว้ที่ 70% หาก ผู้เรียนทำคะแนนได้ต่ำกว่า 70% ระบบจะให้กลับไปฝึกฝนทักษะนั้น ใหม่อีกรอบหนึ่ง • และคะแนนที่ผู้เรียนทำได้ในแบบฝึกหัดนี้จะถูกบันทึกลงในบันทึกการเรียน ของผู้เรียนอีกด้วย และผู้สอนสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้เรียนทำผิดในข้อใด และเลือกตัวเลือกในข้อใด

46 ข้อแนะนำในการเรียน • หากท่านยังไม่ทราบว่าจะจัดลำดับการเรียนอย่างไร ทางเรามี ข้อแนะนำดังนี้: – เข้าเรียนคำศัพท์ใหม่ก่อน (Note on Words and Exercises) ยังไม่ต้อง สนใจแบบฝึกหัด – จากนั้นเรียนในโมดูลเนื้อหาการเรียนในแต่ละบทตามลำดับ คือ • Overall Comprehension • Repeating and Imitating • Comparing the Recordings • Mock Social Situation

47 ข้อแนะนำในการเรียน – จากนั้นเรียนในโมดูลการฝึกทักษะต่างๆ คือ • Note on Socializing and Exercises • Note on Words and Exercises • Note on Grammar and Exercises • Note on Characters and Exercises • Note on Phonetic and Exercises – และเมื่อฝึกทักษะเสร็จแล้ว จึงค่อยทำแบบทดสอบ (จะทำ หลังจากเรียนเสร็จก็ได้)

48 บทสรุปวิธีการเรียน จะเห็นได้ว่าบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese นี้ ไม่ยุ่งยาก ซึ่งจะเหมือนกับ เรียนในหนังสือแบบเรียน ภาษาจีนทั่วไป ที่แบ่งเป็นส่วนบทเรียนและฝึกทักษะ ออกจากกัน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนว่าจะเรียนส่วน ไหนก่อนก็ได้ แต่ทางเราแนะนำว่าควรเริ่มที่คำศัพท์ ใหม่ก่อน จากนั้นค่อยขึ้นบทเรียนและฝึกทักษะอย่าง อื่นต่อไป

49 ติดต่อสอบถาม • หากท่านใดมีคำถามต้องการจะสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม ได้ตามช่องทางนี้ –MSN : gwcthailand@hotmail.comgwcthailand@hotmail.com –E-mail : info@plearnchinese.cominfo@plearnchinese.com – โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2281-1307, 081-399-2921 – ที่อยู่ : บริษัทความรู้บูรพา จำกัด 330 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100


ดาวน์โหลด ppt วิธีการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google