งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ร่าง ) แนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการ จัดการความรู้ (19 ส. ค. 57) กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (TIPA) 2.Innovate KM Tools : สร้างนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ร่าง ) แนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการ จัดการความรู้ (19 ส. ค. 57) กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (TIPA) 2.Innovate KM Tools : สร้างนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ร่าง ) แนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการ จัดการความรู้ (19 ส. ค. 57) กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (TIPA) 2.Innovate KM Tools : สร้างนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวก ในการนำ KM ไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย 4.Appreciate Success and Failure : ติดตามสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับคนทำงาน ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 3.Personal Mastery : สร้างคนให้มีความรู้ และศรัทธา ในการประยุกต์ใช้ KM 1.Target Setting : กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานให้เป็นที่รับรู้ทั่วกัน

2 1.Target Setting : กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน ให้เป็นที่รับรู้ ทั่วกัน 1. กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน 2. ชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบโดยทั่วกัน แนวปฏิบัติ

3 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามกลยุทธ์ : มีทั้งเวทีจริง และเวทีเสมือน ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 1. สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (BA) ทั้งที่เป็นเวทีจริง และเวทีเสมือน 2. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) 3. แสวงหา Best Practice เพื่อปรับใช้และขยายผลสัมฤทธิ์ 4. สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ 5. จัดทำฐานข้อมูลสนับสนุน KM 2.Innovate KM Tools : สร้างนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำ KM ไป ประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย แนวปฏิบัติ

4 3.Personal Mastery : สร้างคนให้มี ความรู้ และศรัทธา ในการประยุกต์ใช้ KM 3.Personal Mastery : สร้างคนให้มี ความรู้ และศรัทธา ในการประยุกต์ใช้ KM ตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามกลยุทธ์ : จำนวนหน่วยงาน และจำนวนบุคลากร ที่สามารถ ใช้ KM เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนางาน 1. จัด Workshop พัฒนาการเป็นผู้จัดการระบบการจัดการความรู้ (CKO) 2. จัด Workshop พัฒนาการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (FA) 3. จัด Workshop สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรรวมทั้งนิสิต (Practioner) ได้สัมผัสถึงพลังของการจัดการความรู้ แนวปฏิบัติ

5 4.Appreciate Success and Failure : ติดตามสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับ คนทำงาน ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามกลยุทธ์ : มีการประยุกต์ใช้ KM ในการพัฒนา งานอย่างต่อเนื่อง 1. ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้าน KM ตลอดเวลา 2. สร้างแรงจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา แนวปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt ( ร่าง ) แนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการ จัดการความรู้ (19 ส. ค. 57) กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (TIPA) 2.Innovate KM Tools : สร้างนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google