งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ ความรู้และบล็อก (Km and Blog). การจัดการ ความรู้ การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ ความรู้และบล็อก (Km and Blog). การจัดการ ความรู้ การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ ความรู้และบล็อก (Km and Blog)

2 การจัดการ ความรู้ การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้

3 หัวใจของการจัดการ ความรู้คือ....... การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. พื้นที่จริง 2. พื้นที่เสมือน

4 ความหมายของ Blog Blog คือ การบันทึกบทความของ ตนเอง (Personal Korunal) ลงบนเว็บไซต์ เขียนอะไรบ้างใน Blog เขียนได้ทุกเรื่อง

5 ข้อแนะนำในการเขียน Blog 1. เขียนตามสไตล์หรือรูปแบบทีตนเองถนัด 2. เขียนในเรื่องที่รู้ 3. เขียนให้เห็นวิธีปฏิบัติ วิธีคิด ที่นำไปสู่ ความสำเร็จในเรื่องนั้นๆ 4. สรุปเป็นองค์ความรู้

6 การนำบล็อก (Blog) ไปใช้ใน การจัดการความรู้ 1. เป็นสมุดบันทึก 2. เครื่องมือสร้างความรู้ รวบรวมความรู้เป็น หมวดหมู่ 3. เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 4. เป็นตู้เก็บข้อมูล เอกสาร รูปภาพและ มัลติมีเดีย 5. เป็นเครื่องมือเผยแพร่ความรู้ 6. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดจาสนทนา กัน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ ความรู้และบล็อก (Km and Blog). การจัดการ ความรู้ การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google