งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้และบล็อก (Km and Blog)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้และบล็อก (Km and Blog)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้และบล็อก (Km and Blog)

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การจัดการความรู้

3 หัวใจของการจัดการความรู้คือ....... การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.พื้นที่จริง 2.พื้นที่เสมือน

4 ความหมายของ Blog เขียนอะไรบ้างใน Blog เขียนได้ทุกเรื่อง
Blog  คือ การบันทึกบทความของตนเอง (Personal  Korunal)  ลงบนเว็บไซต์  เขียนอะไรบ้างใน Blog เขียนได้ทุกเรื่อง

5 ข้อแนะนำในการเขียน Blog
1.เขียนตามสไตล์หรือรูปแบบทีตนเองถนัด 2.เขียนในเรื่องที่รู้ 3.เขียนให้เห็นวิธีปฏิบัติ วิธีคิด ที่นำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องนั้นๆ 4.สรุปเป็นองค์ความรู้

6 การนำบล็อก(Blog)ไปใช้ในการจัดการความรู้
1.เป็นสมุดบันทึก 2.เครื่องมือสร้างความรู้ รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่ 3.เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 4.เป็นตู้เก็บข้อมูล เอกสาร รูปภาพและมัลติมีเดีย 5.เป็นเครื่องมือเผยแพร่ความรู้ 6.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดจาสนทนากัน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้และบล็อก (Km and Blog)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google