งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สมาชิกกลุ่ม 2 1 นางกัญญากีรติพงษ์ศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 2 น. ส. เกษเกล้าอินทะมูลศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 3 ชลบุรี 3 น. ส. บุญเรืองสนมะเริงศูนย์ถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สมาชิกกลุ่ม 2 1 นางกัญญากีรติพงษ์ศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 2 น. ส. เกษเกล้าอินทะมูลศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 3 ชลบุรี 3 น. ส. บุญเรืองสนมะเริงศูนย์ถ่ายทอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 สมาชิกกลุ่ม 2 1 นางกัญญากีรติพงษ์ศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 2 น. ส. เกษเกล้าอินทะมูลศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 3 ชลบุรี 3 น. ส. บุญเรืองสนมะเริงศูนย์ถ่ายทอด ฯ ที่ 5 นครราชสีมา 4 น. ส. มะยุรีคำภาศรีศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 7 ขอนแก่น 5 น. ส. อภิรดีอภิธนังศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 9 เชียงใหม่ 6 น. ส. ณานภัทร ประทุมศิริศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 11 พิษณุโลก 7 น. ส. ทฤฒมนอินยอดศูนย์ถ่ายทอด ฯ ที่ 13 ชัยนาท 8 นายนิรุตต์กลิ่นสว่างศูนย์ถ่ายทอด ฯ ที่ 15 เพชรบุรี 9 นายประภาศมากทองศูนย์ถ่ายทอด ฯ ที่ 17 สงขลา 10 นายสมจิตเลาลาศศูนย์ถ่ายทอด ฯ ที่ 19 สุราษฎณ์ธานี 11 นายพิษณุพินรอดสทส.

3 3

4 บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มี คุณลักษณะตาม KUSA (Knowledge/Understand/Skill/Attit ude) - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ - บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคนิกการถ่ายทอดที่เป็นเลิศ - ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นทั้งใจยอมรับในเป้าหมายเดียวกัน

5 กลยุทธ์เชิงรุก จุดแข็ง ข้อที่ โอกา สข้อที่ กลยุทธ์โครงการตัวชี้วัดความสำเร็จ 21 สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเสริมสร้างความ ศรัทธาในอาชีพ บุคคลยอมรับในวิชาชีพ เพิ่มขึ้น 80% 2,34 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในขบวนการสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์ สมาชิกทำธุรกิจกับ สหกรณ์เพิ่มขึ้น 10% ปลูกจิตสำนึกด้าน การสหกรณ์ สมาชิกทำธุรกิจกับ สหกรณ์เพิ่มขึ้น 10% 48 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น เลิศ การบริหารจัดการ สหกรณ์อย่างมือ อาชีพ สามารถสร้างกิจกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรอย่าง น้อย 1 กิจกรรม

6 กลยุทธ์เชิงรับ 6 โอกา สข้อที่ จุดอ่อน ข้อที่ กลยุทธ์โครงการตัวชี้วัดความสำเร็จ 810,9 จัดหาเวทีเปิดโอกาสให้ บุคลากรได้เพิ่มทักษะและ ประสบการณ์ สร้างคนเก่งจาก ประสบการณ์จริง จำวนวครั้งการเป็น วิทยากร / บูรณากร 54,5 มีการจัดทำคู่มือและ Best Practice พี่สอนน้องมีความรู้เพิ่มขึ้นจาก คู่มือ /VCD/DVD 22,3 สนับสนุนเพื่อปรับทัศนคติของ บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างทัศนคติของ บุคลากรและวัฒนธรรม องค์กร 90% เข้าร่วมคิด กิจกรรม 60% อุทิศเวลาให้ หน่วยงาน

7 กลยุทธ์เชิงป้องกัน 7 อุปสรร คข้อที่ จุด แข็ง ข้อที่ กลยุทธ์โครงการ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ 23 พัฒนาศักยภาพ บุคลากรในขบวนการ สหกรณ์ ปลูกจิตสำนึกด้าน การสหกรณ์ สมาชิกทำธุรกิจ กับสหกรณ์เพิ่มขึ้น 10% 65 เสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ สารสนเทศเพื่อการ สื่อสาร มีการสื่อสาร ระหว่างองค์กร มากกว่า 2 ช่องทาง


ดาวน์โหลด ppt 1. สมาชิกกลุ่ม 2 1 นางกัญญากีรติพงษ์ศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 2 น. ส. เกษเกล้าอินทะมูลศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 3 ชลบุรี 3 น. ส. บุญเรืองสนมะเริงศูนย์ถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google