งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 23 มีนาคม 2558

2 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

3

4

5 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มี.ค.58

6 โครงการการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ
Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2558 (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) มติ กพช. 15 ธ.ค. 57 เห็นชอบอัตรา FiT ปี 58 เพื่อใช้เป็นราคาเริ่มต้นในการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding ) โดยทำการคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการที่เสนอส่วนลดสูงสุดของอัตรา FiT ในส่วนคงที่ (FiTF) ก่อน อัตรา FiT พิเศษ สำหรับโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้รวมถึงโครงการ พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน เห็นชอบให้ กกพ. ดำเนินการ ดังนี้ ประกาศหยุดรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ Adder มีผลถัดจากวันที่ กพช. มีมติ ออกระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจาก RE รูปแบบ FiT (ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 มี.ค.58) ประกาศรับข้อเสนอขายไฟฟ้า Competitive Bidding ภายในไตรมาสแรกของปี 58

7 ระยะเวลาสนับสนุน (ปี) กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ
อัตรา FiT พลังงานหมุนเวียน เฉพาะ VSPP กำลังผลิต (MW) FiT (บาท/หน่วย) ระยะเวลาสนับสนุน (ปี) FiT พิเศษ (บาท/หน่วย) FiTF FiTV,2560 FiT(1) โครงการ กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ (8 ปีแรก) ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้(2) (ตลอดอายุโครงการ) 1) ขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน) กำลังผลิตติดตั้ง ≤ 1 MW 3.13 3.21 6.34 20 ปี 0.70 0.50 กำลังผลิตติดตั้ง > 1-3 MW 2.61 5.82 กำลังผลิตติดตั้ง > 3 MW 2.39 2.69 5.08 2) ขยะ (หลุมฝังกลบขยะ) 5.60 - 10 ปี 3) ชีวมวล 2.21 5.34 4.82 0.40 1.85 4.24 0.30 4) ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) 3.76 5) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) 2.79 2.55 6) พลังงานน้ำ กำลังผลิตติดตั้ง ≤ 200 kW 4.90 7) พลังงานลม 6.06 8) พลังงานแสงอาทิตย์ (กพช. 15 ส.ค. 57) Rooftop บ้านอยู่อาศัย ≤ 10 kW 6.85 25 ปี แบบติดตั้งบนพื้นดิน 5.66 อายุ PPA = ระยะเวลาสนับสนุน โดย สนพ. คำนวณระยะเวลาจาก Lifetime ของโครงการตามเชื้อเพลิงนั้น (ขยะหลุมฝังกลบ มี lifetime 10 ปี) หลังระยะเวลาสนับสนุน ไม่ได้ค่าไฟฟ้า FiT Premium กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ 8 ปี คือ กลุ่มที่ใช้เชื้อเพลิง ได้แก่ ขยะแบบผสมผสาน (ไม่รวมหลุมฝังกลบ) ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ คำนวณ FiT ต้นทุนของเครื่องจักร และ ค่าดำเนินการและบำรุงรักษา ค่าเชื้อเพลิง ที่จะมีการปรับตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) ผลตอบแทนการลงทุน IRR ในระดับประมาณ 12% ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 6 ปี 4. การจัดการขยะแบบผสมผสาน (Integrated Solid Waste Management) คือ แนวคิดในการจัดการขยะ เพื่อให้เหลือขยะในการนำไปฝังกลบน้อยที่สุด โดยประยุกต์เทคโนโลยีหลายรูปแบบร่วมกัน ได้แก่ เทคโนโลยีการเก็บรวบรวมและคัดแยกขยะ (Recycle and Reuse) เทคโนโลยีการหมัก (Composting) และเทคโนโลยีการเผา (Incineration) 5. พพ. เคยให้นิยามในช่วงที่สำนักงาน กกพ. ร่างระเบียบ คก. วิสาหกิจชุมชนฯ ว่า พืชพลังงาน หมายถึง พืชโตเร็วที่สามารถนำมาหมักผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้ หมายเหตุ (1) อัตรา FiT จะใช้สำหรับโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2560 โดยภายหลังจากปี 2560 นั้น อัตรา FiTV จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) สำหรับประเภทเชื้อเพลิง ขยะ(การจัดการขยะแบบผสมผสาน), ชีวมวล, ก๊าชชีวภาพ (พืชพลังงาน) เท่านั้น (2) โครงการในพื้นที่จ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ.ใน จ.สงขลา (จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี) มีอัตรา FiT พิเศษ 0.50 บาท/หน่วย ตลอดอายุโครงการ 7


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google