งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำ BCM มายกระดับ ประสิทธิภาพตัวชี้วัด ขั้นที่ ๑ นำเป้าหมายตัวชี้วัดมาตั้งเป็นเป้าหมายสูงสุด ขั้นที่ ๒ วิเคราะห์หาปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำ BCM มายกระดับ ประสิทธิภาพตัวชี้วัด ขั้นที่ ๑ นำเป้าหมายตัวชี้วัดมาตั้งเป็นเป้าหมายสูงสุด ขั้นที่ ๒ วิเคราะห์หาปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำ BCM มายกระดับ ประสิทธิภาพตัวชี้วัด ขั้นที่ ๑ นำเป้าหมายตัวชี้วัดมาตั้งเป็นเป้าหมายสูงสุด ขั้นที่ ๒ วิเคราะห์หาปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ๒. ๑ จัดทำแผนงานให้รอบคอบ ( วิเคราะห์ภาพความหวังแห่งอนาคต ) ๒. ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะทำให้งานนั้นไม่ประสบความสำเร็จและทำแผน แก้ไขความเสี่ยงนั้น ( เทียบเคียงความสำเร็จ ) ๒. ๓ ติดตามการดำเนินงาน ขั้นที่ ๓ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

2 กระบวนการขับเคลื่อน การขับเคลื่อนในระดับหมู่บ้านและตำบล ระดับหมู่บ้านใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.) เป็นผู้ขับเคลื่อน ระดับตำบล ใช้คณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ ( กบต.) เป็น ที่ปรึกษา เครื่องมือที่ใช้ ธรรมนูญหมู่บ้าน ( ที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนาม รับรอง การขับเคลื่อนในระดับอำเภอ ใช้คณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการ ( กบอ.) การขับเคลื่อนในระดับหมู่บ้านและตำบล ระดับหมู่บ้านใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.) เป็นผู้ขับเคลื่อน ระดับตำบล ใช้คณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ ( กบต.) เป็น ที่ปรึกษา เครื่องมือที่ใช้ ธรรมนูญหมู่บ้าน ( ที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนาม รับรอง การขับเคลื่อนในระดับอำเภอ ใช้คณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการ ( กบอ.)

3 หมู่บ้านสันติสุขในฝัน (Village Profile) ธรรมนูญหมู่บ้าน / ชุมชนเมือง KSF3 KPI แผน Action plan แผน Action plan กิจกรรม ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ กิจกรรม ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

4


ดาวน์โหลด ppt การนำ BCM มายกระดับ ประสิทธิภาพตัวชี้วัด ขั้นที่ ๑ นำเป้าหมายตัวชี้วัดมาตั้งเป็นเป้าหมายสูงสุด ขั้นที่ ๒ วิเคราะห์หาปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google