งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางนงภรณ์ รุ่ง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ สิทธิและเสรีภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางนงภรณ์ รุ่ง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ สิทธิและเสรีภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางนงภรณ์ รุ่ง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ สิทธิและเสรีภาพ

2

3

4  ประชาชนส่วนมากไม่รู้ กฎหมาย  ประชาชนส่วนมากไม่รู้สิทธิ เสรีภาพตนเอง  ประชาชนส่วนมากมีรายได้น้อย

5

6 การให้ คำปรึกษา ทางกฎหมาย การจัดการ เรื่องราวร้อง ทุกข์ กองทุน ยุติธรรม การส่งเสริม สิทธิผู้ต้องหา ในการ สอบสวน

7  ปี ๒๕๔๖ จัดตั้ง “ คลินิกยุติธรรม ” เป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพประชาชน  จัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย ประจำคลินิคยุติธรรม  ปัจจุบันจัดตั้ง คลินิกยุติธรรม รวม ๘๒ แห่ง ทั่วประเทศ

8  การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้น สอบสวนคดีอาญา ตามป. วิ อ. มาตรา ๑๓๔ / ๑  รัฐต้องจัดหาทนายความให้กับ ผู้ต้องหา ๓ กลุ่ม - คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต ไม่มี ทนายความ - เด็กหรือเยาวชน - คดีมีอัตราโทษจำคุก ต้องการ ทนายความ  ทนายความนั้น ได้รับเงินรางวัล จาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

9  กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งกองทุน ยุติธรรม ปี ๒๕๔๙  ช่วยเหลือประชาชนเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม  ปัจจุบัน ใช้ระเบียบกระทรวง ยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ. ศ. ๒๕๕๓  สถิติผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ ๒๕๕๐๒๕๕๑๒๕๕๒๒๕๕๓๒๕๕๔๒๕๕๕๒๕๕๖ ๑๗๗๔๗๐๕๙๔๑๔๐๒๓๒๒๕๑๘๓๙๒๙๘๕

10  เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน กฎหมาย 2. การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการ บังคับคดี 3. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ - ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ ได้รับความเป็นธรรม - ประชาชนตามที่บัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญ - รวมถึงผู้ที่กระทำการใดๆ เพื่อ ปกป้อง คุ้มครอง หรือ รักษาทรัพยากร ธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม

11 1. การประกันการปล่อยชั่วคราว 2. การว่าจ้างทนายความ 3. ค่าธรรมเนียมศาล 4. การตรวจพิสูจน์ 5. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 6. การคุ้มครองพยานก่อนเป็นคดี 7. คดีอาญารุนแรง / ผู้เสียหายกลุ่มตั่งแต่ ๑๐คนขึ้นไป 8. อื่นๆตามวัตถุประสงค์กองทุนยุติธรรม

12  ( ๑ ) ความสามารถในการให้ความ ช่วยเหลือของกองทุน  ( ๒ ) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงต้อง เป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ( ๓ ) ลักษณะของการกระทำผิดหรือ การกระทำละเมิดที่มีผลกระทบต่อ ประชาชนส่วนมาก หรือความมั่นคง ประเทศ  ( ๔ ) ลักษณะของการกระทำผิดหรือ การกระทำละเมิดที่กระทบต่อความ เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมประเทศ  ( ๕ ) เรื่องที่มีผลกระทบต่อความสงบ เรียบร้อยและศีลธรรม อันดีของ ประชาชน หรือความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ

13  ( ๖ ) พฤติกรรม ข้อเท็จจริงและ เงื่อนไขอื่นๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น  ( ๗ ) ความสามารถทางเศรษฐกิจของ ผู้ขอรับการสนับสนุน  ( ๘ ) การสนับสนุนของกองทุนนี้ให้ คำนึงถึงโอกาสที่ผู้ขอรับการสนับสนุน จะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความ เสียหายตามกฎหมายอื่นด้วย  ( ๙ ) การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของกองทุน

14  คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น ประธาน ปลัดและรองปลัด กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน  คณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอฯ จำนวน 3 คณะ กรมบังคับคดี / กรมสอบสวนคดีพิเศษ / ปปท  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ประกอบด้วย อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ เป็น เลขานุการ รองอธิบดีฯ และผู้อำนวยการกอง พิทักษ์สิทธิฯ และผู้อำนวยการกองคลังสำนัก ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

15  ประชาชนเข้าไม่ถึงกองทุน ยุติธรรม  เมื่อเข้าถึงกองทุนยุติธรรม แล้วแต่ก็มีความล่าช้า

16 justice delayed is justice denied ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม

17  เพิ่มผู้ขอรับบริการ  ลดขั้นตอนกระบวนงาน

18 ๑ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และได้รับความเป็นธรรม ๒๓ การเยียวยาจากรัฐ ๔ สวัสดิการสังคมอื่นๆ การได้รับชดใช้จากผู้กระทำผิด

19


ดาวน์โหลด ppt โดย นางนงภรณ์ รุ่ง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ สิทธิและเสรีภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google