งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานระบาดวิทยาปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานระบาดวิทยาปี 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานระบาดวิทยาปี 2558

2 จุดเน้นปี 2558 ระบบเฝ้าระวัง 6 ระบบหลัก SRRT ตำบล
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

3 ระบบเฝ้าระวัง 6 ระบบ ระบบรายงาน 506 ระบบเฝ้าระวัง ILI
ระบบเฝ้าระวัง AFP ระบบเฝ้าระวัง AEFI ระบบเฝ้าระวังโรคหัด ระบบการแจ้งข่าว

4 ระบบรายงาน 506 ความทันเวลา (ส่งสัปดาห์ละ 3 ครั้ง)
ทั้งระดับศูนย์ระบาดอำเภอ และ รพ.สต. ความทันเวลา (ส่งสัปดาห์ละ 3 ครั้ง) ความครอบคลุมของหน่วยรายงาน ปริมาณการรายงาน รพศ 50 ราย/wk รพท. 30 ราย/wk รพช. 5 ราย/wk และ ไม่มีสัปดาห์ใดเป็นศูนย์ การวิเคราะห์สถานการณ์ การใช้ข้อมูลแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5 ระบบเฝ้าระวัง ILI 1. โรงพยาบาลมีการรายงาน ILI เป็นรายวันติดต่อกันทุกสัปดาห์ (วันอังคารเช้า) 2. วิเคราะห์ข้อมูล สัดส่วนผู้ป่วย ILI ต่อผู้ป่วยนอก (5%, 10%) เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกัน

6 เป้าหมาย 2 ต่อประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปีแสนคน (6 คน)
ระบบเฝ้าระวัง AFP เป้าหมาย 2 ต่อประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปีแสนคน (6 คน) มีการค้นหาผู้ป่วย AFP ในโรงพยาบาล โดยการทำ Active search จากรหัส ICD.10 และ รายงาน AFP Zero report ทุกวันอังคาร มีการค้นหาผู้ป่วยในชุมชนผ่าน อสม. และ เครือข่ายในชุมชน เมื่อพบผู้ป่วย AFP สอบสวนภายใน 48 ชม. ควบคุมโรค(ORI) ภายใน 72 ชม. และ เก็บอุจจาระส่งตรวจ 2 ครั้ง ภายใน 14 วัน

7 ระบบเฝ้าระวัง AEFI มีระบบการติดตาม AEFI ในงาน EPI บริการวัคซีน
มีการเชื่อมโยงข้อมูล AEFI และ ADR ของฝ่ายเภสัชกรรม มีรายงาน Zero report AEFI ทุกวันอังคาร พร้อม AFP มีการรายงานด้วยแบบฟอร์ม AEFI1(OPD) และ AEFI2 (IPD)

8 ระบบเฝ้าระวังโรคหัด เป้าหมาย Eliminate โรคหัดให้เหลือ 1 ต่อ ปชก ล้านคนในปี 2563 ผู้ป่วยสงสัยหัดทุกรายให้ รายงาน 506 สอบสวนเฉพาะรายทุกราย และ ตรวจเลือดดูระดับ IgM ทุกราย ส่งศูนย์วิทย์ ไม่เสียค่าตรวจ ผู้ป่วยที่รายงาน 506 ให้ key ข้อมูลเข้าฐานข้อมูลโรคหัดของสำนักระบาดวิทยา กรณีการระบาดให้สุ่มทำ Throat swab เพื่อตรวจ PCR และ ดูสายพันธุ์ของโรคหัดที่ระบาด

9 ระบบการแจ้งข่าว 1. มีการแจ้งข่าวจาก อสม. หรือ เครือข่ายในพื้นที่ทั้งในระดับตำบลและอำเภอ 2. มีการแจ้งข่าวให้จังหวัด/อำเภอในโรคสำคัญ และ การระบาด ให้ครอบคลุมและทันเวลา

10 เรื่องอื่นๆที่สำคัญ 1. การสอบสวนโรค ครบถ้วน คุณภาพ 2. การเขียนรายงานสอบสวนโรค - รายงานเบื้องต้นทุกเหตุการณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์อย่างน้อยปีละ 1 ฉบับ 3. การควบคุมโรค/การระบาด ไม่เกิด 2nd generation ในทุกเหตุการณ์ 4. การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ 5. การทำงานร่วมกันที่ดีระหว่าง รพ. สสอ. รพ.สต. ท้องถิ่น ฯลฯ

11 อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2558
คุณลักษณะที่ 2 มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ ประเด็นการประเมิน คะแนน 1. ทีม SRRT อำเภอผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจาก สคร. 6 2. ทีม SRRT อำเภอ มีการสอบสวนควบคุมโรค/ภัย ที่มีคุณภาพ 3. ทีม SRRT ระดับอำเภอ มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีคุณภาพ 5 4. ทีม SRRT ระดับอำเภอ มีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 5. ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ มีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มีคุณภาพ 8 6. มีระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 10

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานระบาดวิทยาปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google