งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเน้นปี 2558 1. ระบบเฝ้าระวัง 6 ระบบหลัก 2. SRRT ตำบล 3. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเน้นปี 2558 1. ระบบเฝ้าระวัง 6 ระบบหลัก 2. SRRT ตำบล 3. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดเน้นปี 2558 1. ระบบเฝ้าระวัง 6 ระบบหลัก 2. SRRT ตำบล 3. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

3 ระบบเฝ้าระวัง 6 ระบบ 1. ระบบรายงาน 506 2. ระบบเฝ้าระวัง ILI 3. ระบบเฝ้าระวัง AFP 4. ระบบเฝ้าระวัง AEFI 5. ระบบเฝ้าระวังโรคหัด 6. ระบบการแจ้งข่าว

4 ระบบรายงาน 506 1. ความทันเวลา (ส่งสัปดาห์ละ 3 ครั้ง) 2. ความครอบคลุมของหน่วยรายงาน 3. ปริมาณการรายงาน รพศ 50 ราย/wk รพท. 30 ราย/wk รพช. 5 ราย/wk และ ไม่มีสัปดาห์ใด เป็นศูนย์ 4. การวิเคราะห์สถานการณ์ 5. การใช้ข้อมูลแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับศูนย์ระบาดอำเภอ และ รพ.สต.

5 ระบบเฝ้าระวัง ILI 1. โรงพยาบาลมีการรายงาน ILI เป็นรายวัน ติดต่อกันทุกสัปดาห์ (วันอังคารเช้า) 2. วิเคราะห์ข้อมูล สัดส่วนผู้ป่วย ILI ต่อผู้ป่วย นอก (5%, 10%) เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วย ไข้หวัดใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกัน

6 ระบบเฝ้าระวัง AFP 1. มีการค้นหาผู้ป่วย AFP ในโรงพยาบาล โดย การทำ Active search จากรหัส ICD.10 และ รายงาน AFP Zero report ทุกวันอังคาร 2. มีการค้นหาผู้ป่วยในชุมชนผ่าน อสม. และ เครือข่ายในชุมชน 3. เมื่อพบผู้ป่วย AFP สอบสวนภายใน 48 ชม. ควบคุมโรค(ORI) ภายใน 72 ชม. และ เก็บ อุจจาระส่งตรวจ 2 ครั้ง ภายใน 14 วัน เป้าหมาย 2 ต่อประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปีแสนคน (6 คน)

7 ระบบเฝ้าระวัง AEFI 1. มีระบบการติดตาม AEFI ในงาน EPI บริการวัคซีน 2. มีการรายงาน AEFI โรงพยาบาล 5 ราย/ปี รพ.สต. 1 ราย/ปี 3. มีการเชื่อมโยงข้อมูล AEFI และ ADR ของฝ่าย เภสัชกรรม 4. มีรายงาน Zero report AEFI ทุกวันอังคาร พร้อม AFP 5. มีการรายงานด้วยแบบฟอร์ม AEFI1(OPD) และ AEFI2 (IPD)

8 ระบบเฝ้าระวังโรคหัด 1. ผู้ป่วยสงสัยหัดทุกรายให้ รายงาน 506 สอบสวนเฉพาะรายทุกราย และ ตรวจเลือดดู ระดับ IgM ทุกราย ส่งศูนย์วิทย์ ไม่เสียค่าตรวจ 2. ผู้ป่วยที่รายงาน 506 ให้ key ข้อมูลเข้า ฐานข้อมูลโรคหัดของสำนักระบาดวิทยา 3. กรณีการระบาดให้สุ่มทำ Throat swab เพื่อ ตรวจ PCR และ ดูสายพันธุ์ของโรคหัดที่ระบาด เป้าหมาย Eliminate โรคหัดให้เหลือ 1 ต่อ ปชก ล้านคนใน ปี 2563

9 ระบบการแจ้งข่าว 1. มีการแจ้งข่าวจาก อสม. หรือ เครือข่ายในพื้นที่ ทั้งในระดับตำบลและอำเภอ 2. มีการแจ้งข่าวให้จังหวัด/อำเภอในโรคสำคัญ และ การระบาด ให้ครอบคลุมและทันเวลา

10 เรื่องอื่นๆที่สำคัญ 1. การสอบสวนโรค ครบถ้วน คุณภาพ 2. การเขียนรายงานสอบสวนโรค - รายงานเบื้องต้นทุกเหตุการณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์อย่างน้อยปีละ 1 ฉบับ 3. การควบคุมโรค/การระบาด ไม่เกิด 2 nd generation ในทุกเหตุการณ์ 4. การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ 5. การทำงานร่วมกันที่ดีระหว่าง รพ. สสอ. รพ. สต. ท้องถิ่น ฯลฯ

11 อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2558 คุณลักษณะที่ 2 มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ ประเด็นการประเมินคะแนน 1. ทีม SRRT อำเภอผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจาก สคร. 6 2. ทีม SRRT อำเภอ มีการสอบสวนควบคุมโรค/ภัย ที่มี คุณภาพ 6 3. ทีม SRRT ระดับอำเภอ มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มี คุณภาพ 5 4. ทีม SRRT ระดับอำเภอ มีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข 5 5. ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล ผ่านการประเมินรับรอง มาตรฐาน SRRT จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ มีการ เฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มีคุณภาพ 8 6. มีระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ10

12


ดาวน์โหลด ppt จุดเน้นปี 2558 1. ระบบเฝ้าระวัง 6 ระบบหลัก 2. SRRT ตำบล 3. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google