งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางมาตรการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ พลเรือนพ.ศ.2551 โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางมาตรการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ พลเรือนพ.ศ.2551 โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางมาตรการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ พลเรือนพ.ศ.2551 โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา

2 P.2 การพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MERIT SYSTEM PROTECTION) ลักษณะ เป็นกระบวนการบริหารงาน บุคคล (PERSONNEL ADMINISTRATION PROCESS) ผู้พิทักษ์ ก่อน พ. ศ.2551 ก. พ.= หน่วยเฝ้า ระวัง (WATCH DOG OF MERIT SYSTEM) พ. ร. บ. พลเรือน 2551 ก. พ. ค. = องค์คณะกึ่งตุลาการ ( MERIT SYSTEM PROTECTION COMMISSION)

3 P.15 A ระบบคุณธรรม ( มาตรา 42) (1) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับ ราชการและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ต้องคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และ ประโยชน์ของทางราชการ (2) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงถึง ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ขององค์กรและ ลักษณะของงาน โดยไม่เลือก ปฏิบัติอย่างไม่เป็น ธรรม

4 P.15B ระบบคุณธรรม ( ต่อ ) (3) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่งและ การให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการ ต้องเป็นไปอย่าง เป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพและ ความประพฤติและจะนำความ คิดเห็นทางการเมือง หรือสังกัดพรรคการเมืองมา ประกอบการพิจารณามิได้ (4) การดำเนินการทางวินัย ต้องเป็นไป ด้วยความยุติธรรมและ โดยปราศจากอคติ (5) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมี ความเป็นกลางทาง การเมือง

5 55 การวาง มาตรการ พิทักษ์ ระบบ คุณธรรม หลักประกันความเป็นธรรม ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) อำนาจหน้าที่กรอบการพิจารณา หลักประกันความเป็นมืออาชีพ หลักประกันความเป็นอิสระ ในการใช้ดุลพินิจ ของ ก.พ.ค.  คุณสมบัติ:เทียบเท่าตุลาการศาล ปกครองชั้นต้น  ทำงานเต็มเวลา  ระยะเวลาสูงสุดของการพิจารณา อุทธรณ์ ๑๒๐+๖๐+๖๐ วัน  ทุกข์ที่เกิดจากปลัดกระทรวง, รมต. หรือ นรม.ให้ร้องต่อ ก.พ.ค.  ก. พ. ค. มีมติประการใดให้ ผู้บังคับบัญชาดำเนินการนั้น  ไม่พอใจ ฟ้องศาลปกครองสูงสุดได้  กำกับตรวจสอบให้การบริหาร “คน” เป็นไปตามระบบคุณธรรม  กำกับตรวจสอบความชอบกฎหมาย ของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ของ ก.พ./สรก./ผบ.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้อง ทุกข์  หลักการพื้นฐาน  พ.ร.บ./กฎหมายลูกบท ที่มา:คกก.คัดเลือก -ประธานศาลปกครองสูงสุด -รองประธานศาลฎีกา -กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิ -เลขาธิการ ก.พ. ลักษณะต้องห้าม - เป็น ขรก. พนง.ของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง ฯลฯ วาระ:๖ ปีเป็นได้ครั้งเดียว ฝ่ายบริหารปลดไม่ได้ ลธ.กพ.เป็นเพียงเลขานุการ แยกองค์กรออกกฎ กับตรวจกฎ / องค์กรบังคับ ใช้กฎกับรับร้อง ทุกข์ / องค์กรสั่งลงโทษกับอุทธรณ์

6 6 การปรับปรุงระบบอุทธรณ์และร้องทุกข์ อุทธรณ์ต่อฝ่ายบริหารซึ่งเป็น ผู้ออกคำสั่ง เดิมใหม่ อุทธรณ์ต่อองค์กรที่ไม่มี ส่วนได้เสีย อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.สามัญ หรือ ก.พ. อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ก.พ.พิจารณาอุทธรณ์แล้ว มีมติ ประการใดต้องเสนอนรม.สั่งการ ก.พ.ค.มีมติประการใด ส่วนราชการต้องปฏิบัติตาม ร้องทุกข์ต่อผบ./อ.ก.พ.สามัญ หรือ ก.พ. ร้องทุกข์ต่อ ผบ. เหนือขึ้นไป เว้นแต่ทุกข์ที่ เกิดจากปลัด, รมต. นรม. ให้ร้องทุกข์ต่อ ก. พ. ค. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้ร้องทุกข์ ให้ร้องทุกข์บางกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้ เช่น ไม่พ้นทดลอง, ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งอยู่ก่อน ให้ ร้องทุกข์ ต่อก. พ. ค.

7 การอุทธรณ์เก่า กระบวนการอุทธรณ์และ พิจารณาอุทธรณ์ พรบ. 2535 โทษไม่ร้ายแรง ภาค/ตัด/ลด ผู้พิจารณา คือ อ.ก.พ.จังหวัด /กรม /กระทรวง การวินิจฉัยอุทธรณ์ ยกโทษ, เพิ่มโทษ, ลดโทษ, งดโทษ, แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อความถูกต้อง ตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรม ผบ. สั่ง/ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. โทษร้ายแรง คำสั่งลงโทษของ นรม./ รมต./ ปลัดกระทรวง สั่งตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง (ไม่ร้ายแรง) ผู้พิจารณาคือ ก.พ. การวินิจฉัยอุทธรณ์ ยกโทษ, เพิ่มโทษ, ลดโทษ, งดโทษ, แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อความถูกต้องตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรม กรณีไม่เห็นด้วยกับ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ฟ้องคดี ต่อศาลปกครองชั้นต้น รายงานนรม. เพื่อพิจารณาสั่งการ เห็นด้วยตามมติ ก.พ. ไม่เห็นด้วยตามมติ ก.พ. ส่งให้ ครม. พิจารณา ผบ. สั่ง/ปฏิบัติตามคำสั่ง นรม.

8 การอุทธรณ์ใหม่ อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ / สั่งให้ออก ผู้พิจารณา คือ ก.พ.ค. คกก. วินิฉัยอุทธรณ์ การวินิจฉัยของ ก.พ.ค. (ม. 120) ไม่รับอุทธรณ์, ยกอุทธรณ์, มีคำวินิจฉัยให้แก้ไข / ให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษ เยียวยาความเสียหาย/ให้ดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรม  เพิ่มโทษไม่ได้ เว้นแต่ได้รับแจ้งจาก ก.พ. ผบ. สั่งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย (ม.116) กรณีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 120 วัน ขยายไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ ไม่เกิน 60 วัน (ม.118) กระบวนการอุทธรณ์ และพิจารณา อุทธรณ์ พ.ร.บ. 2551

9 กระบวนการร้องทุกข์ พรบ. 2535 การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย ร้องทุกข์เก่า เหตุเกิดจาก ผู้บังคับบัญชา ผวจ./ อธิบดี ผู้พิจารณา คือ อ..ก.พ.จังหวัด /กรม/กระทรวง การวินิจฉัยร้องทุกข์ ยกคำร้องทุกข์, ให้แก้ไขโดยเพิก ถอน / ยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ ถูกต้องตามกม. ให้ดำเนินการด้วย ประการอื่นเพื่อความถูกต้องเป็น ธรรม ผบ. สั่งและปฏิบัติตามมติ อ. ก. พ. เหตุเกิดจาก นรม./ รมต./ ปลัดกระทรวง กรณี ผบ. สั่งตามมติ อ. ก. พ. กระทรวง กรณีถูกสั่ง พัก ราชการ กรณีถูกสั่ง ให้ออก ผู้พิจารณา คือ ก.พ. คำวินิจฉัยร้องทุกข์ ยกคำร้องทุกข์, ให้แก้ไขโดยเพิก ถอน / ยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ตามกม. ให้ดำเนินการด้วยประการ อื่นเพื่อความถูกต้องเป็นธรรม รายงาน นรม. พิจารณาสั่งการ ตามที่เห็นสมควร ผบ. สั่งและปฏิบัติตาม คำสั่งนรม. ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น กรณีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย ร้องทุกข์ กรณีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย ร้องทุกข์ ให้ฟ้องคดี ต่อศาลปกครองชั้นต้น

10 การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ใหม่ คับข้องใจเกิดจากการ ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติของ ผบ. การสั่งให้ออกที่ไม่อาจ อุทธรณ์ได้ เช่น ไม่พ้นทดลอง, ขาดคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับ ตำแหน่งอยู่ก่อน เหตุเกิดจาก นรม./ รมต./ ปลัดกระทรวง เหตุเกิดจาก ผู้บังคับบัญชา ผวจ./อธิบดี ผู้พิจารณา คือ ผบ.เหนือชั้นขึ้นไป การวินิจฉัยร้องทุกข์ ไม่รับคำร้องทุกข์, ยกคำร้องทุกข์, ให้ แก้ไขหรือเยียวยา, ให้ดำเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม การวินิจฉัยร้องทุกข์ ไม่รับคำร้องทุกข์, ยกคำร้องทุกข์, ให้ แก้ไขหรือ เยียวยา, ให้ ดำเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม ผู้พิจารณาคือ ก.พ.ค. กรณีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย ร้องทุกข์ ให้ฟ้องคดี ต่อศาลปกครองชั้นต้น กระบวนการร้องทุกข์ ตาม พรบ. 2551 คกก. วินิจฉัยร้องทุกข์

11 คณะกรรมการพิทักษ์ ระบบคุณธรรม(ก.พ.ค.) ประกอบด้วย กรรมการ 7 คน เป็นองค์กร กึ่งตุลาการ ทำงานเต็มเวลา มีวาระ 6 ปี ดูแลพิทักษ์ ระบบคุณธรรม

12 บทบาทของ ก.พ.ค. ด้านเสนอแนะ เชิงนโยบาย ด้านการพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด เสนอแนะนโยบาย การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ในส่วนพิทักษ์ ระบบคุณธรรมต่อ ก.พ. และส่วน ราชการอื่น พิจาร ณา วินิจฉัย เรื่อง ร้อง ทุกข์ พิจารณา เรื่อง คุ้มครอง ระบบ คุณธรรม พิจาร ณา วินิจฉั ย อุทธร ณ์

13 ภารกิจด้านการวินิจฉัยชี้ขาดของ ก.พ.ค. ค พ ก

14 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) นายศราวุธ เมนะเศวต (ประธาน ก.พ.ค.) ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต เลขาธิการ ป.ป.ช. นางสุภาวดี เวชศิลป์ ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต รองเลขาธิการ ก.พ. นางจรวยพร ธรณินทร์ ประวัติการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต Florida State University, สหรัฐอเมริกา ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์ ประวัติการศึกษา Master of Public Administration Pennsylvania State University, สหรัฐอเมริกา ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต รองเลขาธิการ ก.พ. นายบุญเลิศ ลิ้มทองกุล ประวัติการศึกษา แพทย์ศาตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายภิรมย์ ศรีจันทร์ ประวัติการศึกษา พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐ ประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายภิรมย์ สิมะเสถียร ประวัติการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

15 ส่วนเรื่องอุทธรณ์และร้อง ทุกข์เดิมที่ยื่นต่อ ก. พ. ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 1. อ. ก. พ. อุทธรณ์ฯจะดำเนินการเรื่องที่ ค้างอยู่ รวม 156 เรื่อง ( อุทธรณ์ 126 เรื่องและ ร้องทุกข์ 30 เรื่อง ) 2. สถิติของข้าราชการพลเรือนที่ถูกลงโทษ ทางวินัยปี 2551 รวม 706 ราย ได้แก่ มหาดไทย 169 ราย, สาธารณสุข 141, เกษตร และสหกรณ์ 79, การคลัง 108, คมนาคม 3, ศึกษาธิการ 14, ยุติธรรม 109, พาณิชย์ 1, สำนักนายก 8, อุตสาหกรรม 2, การ ต่างประเทศ 2, วิทยาศาสตร์และเทคโนไม่มี, แรงงาน 18, พัฒนาสังคม 4, การท่องเที่ยวและ กีฬา 4, ทรัพยากรธรรมชาติ 5, เทคโนโลยี และการสื่อสาร 3, พลังงาน 4, วัฒนธรรม 4, สำนักพระราชวัง 19, สำนักราชเลขาธิการ 1, และสำนักงานอัยการสูงสุด 7

16 ก. พ. ค. เริ่มรับวินิจฉัย 11 ธันวาคม 2551-15 กุมภาพันธ์ 2552 มีผู้ยื่นแล้ว 59 เรื่อง ดังนี้ ก. พ. ค. เริ่มรับวินิจฉัย 11 ธันวาคม 2551-15 กุมภาพันธ์ 2552 มีผู้ยื่นแล้ว 59 เรื่อง ดังนี้ (1) เป็นเรื่องอุทธรณ์ที่ ก. พ. ค. ได้รับไว้ พิจารณา และแจกกรรมการเจ้าของ สำนวนแล้ว จำนวน 7 เรื่อง (2) เรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจของ ก. พ. ค. และแจกกรรมการเจ้าของสำนวน แล้ว จำนวน 7 เรื่อง (3) เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ใน อำนาจพิจารณาของ ก. พ. ค. โดยส่งผิดที่ 27 เรื่อง (4 ) เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ 4 ราย (5) อยู่ระหว่างนำเสนอประธานก. พ. ค. สั่ง การเรื่องอุทธรณ์ 2 เรื่อง (6 ) อยู่ระหว่างนำเสนอประธานก. พ. ค. สั่ง การเรื่องร้องทุกข์ 1 เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt การวางมาตรการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ พลเรือนพ.ศ.2551 โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google