งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลกรมชลประทาน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลกรมชลประทาน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลกรมชลประทาน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553

2 สาระสำคัญ  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2553  เน้นการทดลองฯ และการพัฒนา  สามารถกำหนดระยะเวลาการทดลองฯ ได้ตามความเหมาะสม ได้ตามความเหมาะสม

3 ใหม่ เดิม การกำหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  กำหนดให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ 6 เดือน ทุกตำแหน่ง  ขยายเวลาการทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้ 3 เดือน  กำหนดให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี  ขยายเวลาการทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน รวมระยะเวลาการทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการ และระยะเวลาที่ ขยายแล้วต้องไม่เกิน 1 ปี

4 ใหม่เดิม การมอบหมายงาน ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการผู้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการ จะต้อง มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งจะต้องระบุผลผลิต ของงานที่คาดหวัง และตัวชี้วัด ความสำเร็จของงาน ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการผู้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการ ไม่จำเป็นต้อง มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์ อักษร แต่ผู้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการจะต้องเสนอ แบบรายงานผลการปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชา ประเมิน

5 ใหม่เดิม การกำหนดผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ดูแล หรือมอบหมาย ให้มีผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการแทน ทั้งนี้ อาจกำหนดให้มีจำนวนผู้ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการมากกว่า 1 คน ได้ และในระหว่างทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการอาจปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือ ลด จำนวนผู้ดูแลได้ ตามความเหมาะสม กำหนดให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ดูแล หรือมอบหมาย ให้มีผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการแทน

6 ใหม่ เดิม การพัฒนาข้าราชการผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กำหนดให้ดำเนินการ 3 ส่วน ดังนี้ 1. การปฐมนิเทศ 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. การอบรมสัมมนาร่วมกัน ทั้งนี้ ให้นำผลการพัฒนา มาใช้ประกอบการประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วย มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 1. การปฐมนิเทศ 2. ฝึกอบรม 3. การประเมินผลและ ติดตามผลการพัฒนา ทั้งนี้ มิได้นำผลการพัฒนา มาใช้ประกอบการประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ

7 ใหม่เดิม การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 1. องค์ประกอบการประเมินผล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย 2 ส่วน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 1.2 พฤติกรรมของผู้ทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนเท่ากัน คือ 50 : 50 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินต้อง ได้คะแนนในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 1. องค์ประกอบการประเมินผล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย 1.1 ความรู้ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ 30 คะแนน 1.2 ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน 30 คะแนน 1.3 ความประพฤติ 40 คะแนน เกณฑ์การประเมิน ต้องได้ คะแนนในแต่ละครั้งร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการ ประเมิน

8 ใหม่เดิม 2. องค์ประกอบของ คณะกรรมการ คือ 2.1 ประธานกรรมการ 1 คน 2.2 กรรมการ 2 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของผู้ทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2. องค์ประกอบของ คณะกรรมการ คือ 2.1 ประธานกรรมการ 1 คน 2.2 กรรมการ 2 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของผู้ทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

9 ใหม่ เดิม 3. การประเมินผลการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้คณะกรรมการประเมินผลการ ทดลองฯ ตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การ ประเมินอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยนำผลการพัฒนา บันทึก ผลการทดลองฯ ของผู้ดูแล และผลการประเมิน ของ ผู้บังคับบัญชา มาเป็นข้อมูล ประกอบการประเมินผลของ คณะกรรมการฯ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 3. การประเมินผลการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้คณะกรรมการประเมินผลการ ทดลองฯ ตามรายการที่กำหนด ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน โดยต้องได้คะแนนการประเมิน ในแต่ละครั้งร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน

10 กระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การบรรจุและ แต่งตั้งผู้สอบ แข่งขันได้ ( มาตรา 53) หรือผู้ได้รับ คัดเลือกบรรจุ ( มาตรา 55) การพัฒนา เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพ ( มาตรา 72) การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดี ช่วงก่อนทดลอง ช่วงเวลาทดลองทดลองช่วงหลังทดลองทดลอง

11 person@mail.rid.go.thperson@mail.rid.go.th


ดาวน์โหลด ppt สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลกรมชลประทาน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google