งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดูแลพิทักษ์ ระบบคุณธรรม คณะกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดูแลพิทักษ์ ระบบคุณธรรม คณะกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดูแลพิทักษ์ ระบบคุณธรรม คณะกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
ประกอบด้วย กรรมการ 7 คน ดูแลพิทักษ์ ระบบคุณธรรม คณะกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เป็นองค์กร กึ่งตุลาการ มีวาระ 6 ปี ทำงานเต็มเวลา

2 ด้านการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
บทบาทของ ก.พ.ค. ด้านการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ด้านเสนอแนะ เชิงนโยบาย เสนอแนะนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนพิทักษ์ระบบคุณธรรมต่อ ก.พ. และ ส่วนราชการอื่น พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พิจารณาเรื่องคุ้มครองระบบคุณธรรม พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

3 ภารกิจด้านการวินิจฉัยชี้ขาดของ ก.พ.ค.
เรื่องคุ้มครองระบบคุณธรรม เรื่องร้องทุกข์ เรื่องอุทธรณ์ เพื่อ ดูแลคุ้มครองสิทธิของ ข้าราชการและคุ้มครอง ประโยชน์ของทาง ราชการให้เกิด ดุลยภาพ

4 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
นายศราวุธ เมนะเศวต (ประธาน ก.พ.ค.) ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต เลขาธิการ ป.ป.ช. นางจรวยพร ธรณินทร์ ประวัติการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต Florida State University, สหรัฐอเมริกา ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสุภาวดี เวชศิลป์ ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต รองเลขาธิการ ก.พ. นายภิรมย์ ศรีจันทร์ ประวัติการศึกษา พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์ ประวัติการศึกษา Master of Public Administration Pennsylvania State University, สหรัฐอเมริกา ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต รองเลขาธิการ ก.พ. นายบุญเลิศ ลิ้มทองกุล ประวัติการศึกษา แพทย์ศาตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายภิรมย์ สิมะเสถียร ประวัติการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


ดาวน์โหลด ppt ดูแลพิทักษ์ ระบบคุณธรรม คณะกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google