งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการ พิทักษ์ระบบ คุณธรรม ( ก. พ. ค.) ประกอบด้ว ย กรรมการ 7 คน ประกอบด้ว ย กรรมการ 7 คน เป็นองค์กร กึ่งตุลาการ เป็นองค์กร กึ่งตุลาการ ทำงานเต็ม เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการ พิทักษ์ระบบ คุณธรรม ( ก. พ. ค.) ประกอบด้ว ย กรรมการ 7 คน ประกอบด้ว ย กรรมการ 7 คน เป็นองค์กร กึ่งตุลาการ เป็นองค์กร กึ่งตุลาการ ทำงานเต็ม เวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการ พิทักษ์ระบบ คุณธรรม ( ก. พ. ค.) ประกอบด้ว ย กรรมการ 7 คน ประกอบด้ว ย กรรมการ 7 คน เป็นองค์กร กึ่งตุลาการ เป็นองค์กร กึ่งตุลาการ ทำงานเต็ม เวลา มีวาระ 6 ปี ดูแลพิทักษ์ ระบบ คุณธรรม

2 บทบาทของ ก. พ. ค. ด้านเสนอแนะ เชิงนโยบาย ด้านเสนอแนะ เชิงนโยบาย ด้านการ พิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด เสนอแนะ นโยบาย การ บริหาร ทรัพยาก รบุคคล ในส่วน พิทักษ์ ระบบ คุณธรรม ต่อ ก. พ. และ ส่วน ราชการ อื่น พิจารณ า วินิจฉัย เรื่อง ร้อง ทุกข์ พิจารณา เรื่อง คุ้มครอง ระบบ คุณธรรม พิจารณ า วินิจฉัย อุทธรณ์

3 ภารกิจด้านการวินิจฉัยชี้ ขาดของ ก. พ. ค. ค พ ก

4 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ( ก. พ. ค.) นายศราวุธ เมนะเศวต ( ประธาน ก. พ. ค.) ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต เลขาธิการ ป. ป. ช. นางสุภาวดี เวชศิลป์ ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต รองเลขาธิการ ก. พ. นางจรวยพร ธรณินทร์ ประวัติการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต Florida State University, สหรัฐอเมริกา ตำแหน่งที่สำคัญใน อดีต ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวทัศนีย์ ธรรม สิทธิ์ ประวัติการศึกษา Master of Public Administration Pennsylvania State University, สหรัฐอเมริกา ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต รองเลขาธิการ ก. พ. นายบุญเลิศ ลิ้ม ทองกุล ประวัติการศึกษา แพทย์ศาตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่สำคัญใน อดีต ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข นายภิรมย์ ศรีจันทร์ ประวัติการศึกษา พัฒนบริหารศาสตรมหา บัณฑิต ( รัฐ ประศาสนศาสตร์ ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายภิรมย์ สิมะเสถียร ประวัติการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต รองปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการ พิทักษ์ระบบ คุณธรรม ( ก. พ. ค.) ประกอบด้ว ย กรรมการ 7 คน ประกอบด้ว ย กรรมการ 7 คน เป็นองค์กร กึ่งตุลาการ เป็นองค์กร กึ่งตุลาการ ทำงานเต็ม เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google