งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัยเรื่องศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  เลขากลุ่ม นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย เบอร์โทร 039-397030

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัยเรื่องศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  เลขากลุ่ม นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย เบอร์โทร 039-397030"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัยเรื่องศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  เลขากลุ่ม นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย เบอร์โทร 039-397030 E-mail siriporn_chrc@yahoo.com เบอร์โทร 039-397030 E-mail siriporn_chrc@yahoo.com  ประธานกลุ่ม รศ. ดร. นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ เบอร์โทร 089-0778837 E-mail nathsuda@gmail.com เบอร์โทร 089-0778837 E-mail nathsuda@gmail.com

2 ความสำคัญของการจัดทำโครงการวิจัย - เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตไม้ผล ในภาคตะวันออกของประเทศ ได้แก่ ทุเรียนและมังคุด เป็นไม้ผลที่ประเทศไทยส่งออกมากที่สุดในโลก เป็นไม้ผลที่ประเทศไทยส่งออกมากที่สุดในโลก

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เพื่อศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตไม้ผล เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตไม้ผล ในจังหวัดจันทบุรี ในจังหวัดจันทบุรี

4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย - วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในภาคตะวันออก - พื้นที่ศึกษาเน้นจังหวัดจันทบุรี - ไม้ผลที่ศึกษา ทุเรียนและมังคุด - กลุ่มตัวอย่างข้อมูลอุตุนิยมวิทยาย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี

5 วิธีดำเนินการและสถานที่ทำการวิจัยหรือเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี วิเคราะห์ข้อมูลสถิติปริมาณผลผลิตของทุเรียนและมังคุด วิเคราะห์รูปแบบความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ จัดทำรายงานวิจัย

6 กิจกรรม / แผนงาน ปี 2553 ปี 2554 ผู้รับผิดชอ บ งบประม าณ เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. 1. รวบรวมข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ย้อนหลังอย่าง น้อย 10 ปี 2. วิเคราะห์ข้อมูล สถิติปริมาณ ผลผลิตของ ทุเรียนและมังคุด 3. วิเคราะห์ รูปแบบความ แปรปรวนของ สภาพภูมิอากาศ 4. จัดทำราย งานวิจัย ศูนย์วิจัย พืชสวน จันทบุรี 250,00 0 บาท แผนการดำเนินงาน

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทราบรูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทราบรูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทราบปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตไม้ผลในจังหวัดจันทบุรี ทราบปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตไม้ผลในจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปใช้พัฒนาการศึกษาวิจัยไม้ผลในจังหวัดจันทบุรีต่อไป เพื่อนำไปใช้พัฒนาการศึกษาวิจัยไม้ผลในจังหวัดจันทบุรีต่อไป


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัยเรื่องศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  เลขากลุ่ม นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย เบอร์โทร 039-397030

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google