งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
โครงการวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ประธานกลุ่ม รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ เบอร์โทร  เลขากลุ่ม นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย เบอร์โทร

2 ความสำคัญของการจัดทำโครงการวิจัย
- เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตไม้ผล ในภาคตะวันออกของประเทศ ได้แก่ ทุเรียนและมังคุด เป็นไม้ผลที่ประเทศไทยส่งออกมากที่สุดในโลก

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตไม้ผล ในจังหวัดจันทบุรี

4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในภาคตะวันออก
พื้นที่ศึกษาเน้นจังหวัดจันทบุรี ไม้ผลที่ศึกษา ทุเรียนและมังคุด - กลุ่มตัวอย่างข้อมูลอุตุนิยมวิทยาย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี

5 วิธีดำเนินการและสถานที่ทำการวิจัยหรือเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี วิเคราะห์ข้อมูลสถิติปริมาณผลผลิตของทุเรียนและมังคุด วิเคราะห์รูปแบบความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ จัดทำรายงานวิจัย

6 แผนการดำเนินงาน กิจกรรม/แผนงาน ปี 2553 ปี 2554 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 1.รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี 2.วิเคราะห์ข้อมูลสถิติปริมาณผลผลิตของทุเรียนและมังคุด 3. วิเคราะห์รูปแบบความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 4.จัดทำรายงานวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 250,000 บาท

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทราบรูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทราบปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตไม้ผลในจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปใช้พัฒนาการศึกษาวิจัยไม้ผลในจังหวัดจันทบุรีต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google